XmlSchemaSet.CopyTo(XmlSchema[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje wszystkie obiekty XmlSchema z XmlSchemaSet do danej tablicy, rozpoczynając od danego indeksu.Copies all the XmlSchema objects from the XmlSchemaSet to the given array, starting at the given index.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::Xml::Schema::XmlSchema ^> ^ schemas, int index);
public void CopyTo (System.Xml.Schema.XmlSchema[] schemas, int index);
member this.CopyTo : System.Xml.Schema.XmlSchema[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (schemas As XmlSchema(), index As Integer)

Parametry

schemas
XmlSchema[]

Tablica, do której mają zostać skopiowane obiekty.The array to copy the objects to.

index
Int32

Indeks w tablicy, w której rozpocznie się kopiowanie.The index in the array where copying will begin.

Przykłady

Poniższy przykład kopiuje wszystkie obiekty XmlSchema w XmlSchemaSet do tablicy obiektów XmlSchema.The following example copies all the XmlSchema objects in the XmlSchemaSet to an array of XmlSchema objects.

Dim schemaSet As XmlSchemaSet = New XmlSchemaSet 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/retail", "http://www.contoso.com/retail.xsd") 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/books", "http://www.contoso.com/books.xsd") 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/music", "http://www.contoso.com/music.xsd") 
 
Dim schemas(schemaSet.Count) As XmlSchema 
schemaSet.CopyTo(schemas, 0) 
XmlSchemaSet schemaSet = new XmlSchemaSet(); 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/retail", "http://www.contoso.com/retail.xsd"); 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/books", "http://www.contoso.com/books.xsd"); 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/music", "http://www.contoso.com/music.xsd"); 
 
XmlSchema[] schemas = new XmlSchema[schemaSet.Count]; 
schemaSet.CopyTo(schemas, 0); 

Dotyczy