XmlReaderSettings.Async Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia, czy metody XmlReader asynchronicznej mogą być używane dla określonego wystąpienia XmlReader.Gets or sets whether asynchronous XmlReader methods can be used on a particular XmlReader instance.

public:
 property bool Async { bool get(); void set(bool value); };
public bool Async { get; set; }
member this.Async : bool with get, set
Public Property Async As Boolean

Wartość właściwości

true, czy można użyć metod asynchronicznych; w przeciwnym razie false.true if asynchronous methods can be used; otherwise, false.

Uwagi

Należy ustawić tę wartość na true podczas tworzenia nowego wystąpienia XmlReader, jeśli chcesz użyć asynchronicznych metod XmlReader dla tego wystąpienia.You must set this value to true when you create a new XmlReader instance if you want to use asynchronous XmlReader methods on that instance. Po utworzeniu wystąpienia XmlReader Właściwość Async jest tylko do odczytu.After the XmlReader instance is created, the Async property is read-only. Wartość domyślna tej właściwości jest false.The default value of this property is false.

Ta flaga jest ignorowana przez Przeciążenie XmlReader.Create.This flag is ignored by the XmlReader.Create overload. Oznacza to, że jeśli tworzysz nowy XmlReader na podstawie istniejącego XmlReader, zachowanie asynchroniczne zależy od XmlReaderwejściowej i nie można użyć flagi Async, aby zmienić zachowanie asynchroniczne.This means that if you create a new XmlReader based on an existing XmlReader, the async behavior depends on the input XmlReader, and you cannot use the Async flag to change the async behavior.

Dotyczy

Zobacz też