XmlReaderSettings.XmlResolver Właściwość

Definicja

Ustawia XmlResolver używany do uzyskiwania dostępu do zewnętrznych dokumentów.Sets the XmlResolver used to access external documents.

public:
 property System::Xml::XmlResolver ^ XmlResolver {  void set(System::Xml::XmlResolver ^ value); };
public System.Xml.XmlResolver XmlResolver { set; }
member this.XmlResolver : System.Xml.XmlResolver
Public Property XmlResolver As XmlResolver

Wartość właściwości

XmlResolver

XmlResolver używany do uzyskiwania dostępu do zewnętrznych dokumentów.An XmlResolver used to access external documents. Jeśli zostanie ustawiona na null, zostanie wygenerowany XmlException, gdy XmlReader próbuje uzyskać dostęp do zasobu zewnętrznego.If set to null, an XmlException is thrown when the XmlReader tries to access an external resource. Wartość domyślna to nowa XmlUrlResolver bez poświadczeń.The default is a new XmlUrlResolver with no credentials. Począwszy od .NET Framework 4.5.2, to ustawienie ma wartość domyślną null.Starting with the .NET Framework 4.5.2, this setting has a default value of null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy XmlReader, który używa XmlSecureResolver z poświadczeniami domyślnymi.The following example creates an XmlReader that uses an XmlSecureResolver with default credentials.

// Create an XmlSecureResolver with default credentials.
XmlSecureResolver myResolver = new XmlSecureResolver(new XmlUrlResolver(), "http://serverName/data/");
myResolver.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;

XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings();
settings.XmlResolver = myResolver;

// Create the reader.
XmlReader reader = XmlReader.Create("http://serverName/data/books.xml", settings);

' Create an XmlSecureResolver with default credentials.
Dim myResolver As New XmlSecureResolver(New XmlUrlResolver(), "http://serverName/data/")
myResolver.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials

Dim settings As New XmlReaderSettings()
settings.XmlResolver = myResolver

' Create the reader.
Dim reader As XmlReader = XmlReader.Create("http://serverName/data/books.xml", settings)

Uwagi

XmlResolver służy do lokalizowania i otwierania dokumentu wystąpienia XML lub do lokalizowania i otwierania wszelkich zasobów zewnętrznych, do których odwołuje się dokument wystąpienia XML.The XmlResolver is used to locate and open an XML instance document, or to locate and open any external resources referenced by the XML instance document. Może to obejmować jednostki, DTD lub schematy.This can include entities, DTD, or schemas. Właściwość XmlResolver.Credentials może służyć do określania poświadczeń wymaganych do uwierzytelniania w sieci.The XmlResolver.Credentials property can be used to specify any credentials required for network authentication.

Ważne

Ponieważ XmlResolver mogą zawierać informacje poufne, takie jak poświadczenia użytkownika, należy zachować ostrożność podczas buforowania obiektów XmlReaderSettings lub podczas przekazywania obiektu XmlReaderSettings z jednego składnika do drugiego.Because the XmlResolver can contain sensitive information such as user credentials, you should be careful when caching XmlReaderSettings objects, or when passing the XmlReaderSettings object from one component to another.

XmlSecureResolver może służyć do uzyskiwania dostępu do zewnętrznych dokumentów.An XmlSecureResolver can be used to access external documents. Klasa XmlSecureResolver pomaga zabezpieczyć kolejną implementacją XmlResolver przez Zawijanie obiektu XmlResolver i ograniczanie zasobów, do których bazowe XmlResolver ma dostęp.The XmlSecureResolver class helps to secure another implementation of XmlResolver by wrapping the XmlResolver object and restricting the resources that the underlying XmlResolver has access to.

Flagi walidacji ProcessInlineSchema i ProcessSchemaLocation obiektu XmlReaderSettings nie są ustawiane domyślnie.The ProcessInlineSchema and ProcessSchemaLocation validation flags of an XmlReaderSettings object are not set by default. Po ustawieniu tych flag XmlResolver obiektu XmlReaderSettings jest używany do rozwiązywania lokalizacji schematu napotkanych w dokumencie wystąpienia w XmlReader.When these flags are set, the XmlResolver of the XmlReaderSettings object is used to resolve schema locations encountered in the instance document in the XmlReader. Jeśli obiekt XmlResolver jest null, lokalizacje schematu nie są rozpoznawane, nawet jeśli są ustawione flagi walidacji ProcessInlineSchema i ProcessSchemaLocation.If the XmlResolver object is null, schema locations are not resolved even if the ProcessInlineSchema and ProcessSchemaLocation validation flags are set.

Schematy dodane podczas walidacji Dodaj nowe typy i można zmienić wynik walidacji zweryfikowanego dokumentu.Schemas added during validation add new types and can change the validation outcome of the document being validated. W związku z tym schematy zewnętrzne powinny być rozpoznawane tylko z zaufanych źródeł.As a result, external schemas should only be resolved from trusted sources.

Dotyczy

Zobacz też