XmlValidatingReader.Close Metoda

Definicja

Zmienia ReadState na zamknięty.Changes the ReadState to Closed.

public:
 override void Close();
public override void Close ();
override this.Close : unit -> unit
Public Overrides Sub Close ()

Uwagi

Uwaga

Klasa XmlValidatingReader jest przestarzała w .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0.The XmlValidatingReader class is obsolete in .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0. Można utworzyć sprawdzanie poprawności wystąpienia XmlReader przy użyciu klasy XmlReaderSettings i metody Create.You can create a validating XmlReader instance by using the XmlReaderSettings class and the Create method. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję uwagi na stronie odniesienia XmlReader.For more information, see the Remarks section of the XmlReader reference page.

Ta metoda zwalnia także wszystkie zasoby przechowywane podczas odczytywania.This method also releases any resources held while reading. Jeśli ten czytnik został skonstruowany przy użyciu XmlTextReader, ta metoda wywoła również Close na źródłowym czytniku.If this reader was constructed by using an XmlTextReader, this method also calls Close on the underlying reader. Jeśli ten czytnik został skonstruowany przy użyciu strumienia, ta metoda również wywołuje Close na źródłowym strumieniu.If this reader was constructed by using a stream, this method also calls Close on the underlying stream.

Jeśli Close zostało już wywołane, nie jest wykonywana żadna akcja.If Close has already been called, no action is performed.

Dotyczy

Zobacz też