FollowingSiblingIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich następujących równorzędnych węzłach zawartości.Iterates over all following sibling content nodes.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class FollowingSiblingIterator
public struct FollowingSiblingIterator
type FollowingSiblingIterator = struct
Public Structure FollowingSiblingIterator
Dziedziczenie
FollowingSiblingIterator

Uwagi

Stan nawigatora zmienia się tylko wtedy, MoveNext gdy metoda została zwrócona. trueThe state of the navigator changes only if the MoveNext method has returned true.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter)

FollowingSiblingIteratorInicjuje.Initializes the FollowingSiblingIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator w następnym równorzędnym węźle zawartości.Positions the iterator on the next sibling content node.

Dotyczy