FollowingSiblingMergeIterator.MoveNext(XPathNavigator) Metoda

Definicja

Umieść ten iterator z następną zawartością lub węzłem równorzędnym.Position this iterator to the next content or sibling node.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 System::Xml::Xsl::Runtime::IteratorResult MoveNext(System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ navigator);
public System.Xml.Xsl.Runtime.IteratorResult MoveNext (System.Xml.XPath.XPathNavigator navigator);
member this.MoveNext : System.Xml.XPath.XPathNavigator -> System.Xml.Xsl.Runtime.IteratorResult
Public Function MoveNext (navigator As XPathNavigator) As IteratorResult

Parametry

navigator
XPathNavigator

XPathNavigatorStream.XPathNavigator object.

Zwraca

Zwraca NoMoreNodes czy nie ma więcej węzłów zawartości lub elementów równorzędnych.Returns NoMoreNodes if there are no more content or sibling nodes. Zwraca NeedInputNode czy należy najpierw pobrać następny węzeł wejściowy.Returns NeedInputNode if the next input node needs to be fetched first. Zwraca HaveCurrentNode IF, jeśli podczas iterowania przez węzły Current właściwość została ustawiona na następny węzeł.Returns HaveCurrentNode if, while iterating through the nodes, the Current property was set to the next node.

Dotyczy