PrecedingSiblingIterator.Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter) Metoda

Definicja

PrecedingSiblingIteratorInicjuje.Initializes the PrecedingSiblingIterator.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 void Create(System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ context, System::Xml::Xsl::Runtime::XmlNavigatorFilter ^ filter);
public void Create (System.Xml.XPath.XPathNavigator context, System.Xml.Xsl.Runtime.XmlNavigatorFilter filter);
member this.Create : System.Xml.XPath.XPathNavigator * System.Xml.Xsl.Runtime.XmlNavigatorFilter -> unit
Public Sub Create (context As XPathNavigator, filter As XmlNavigatorFilter)

Parametry

context
XPathNavigator

Węzeł, z którego należy rozpocząć przechodzenie między węzłami.The node from which you start traversing the nodes.

filter
XmlNavigatorFilter

Umożliwia filtrowanie węzłów na podstawie nazwy.Enables you to filter nodes based on the name.

Dotyczy