PrecedingSiblingIterator.Current Właściwość

Definicja

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ Current { System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ get(); };
public System.Xml.XPath.XPathNavigator Current { get; }
member this.Current : System.Xml.XPath.XPathNavigator
Public ReadOnly Property Current As XPathNavigator

Wartość właściwości

Bieżący Nawigator wyniku.The current result navigator.

Uwagi

Stan nawigatora zmienia się tylko wtedy, MoveNext gdy metoda została zwrócona. trueThe state of the navigator changes only if the MoveNext method has returned true.

Dotyczy