PrecedingSiblingIterator.MoveNext Metoda

Definicja

Ustawia iterator w następnym poprzedzającym węźle węzła równorzędnego w kolejności dokumentu odwrotnego.Positions the iterator on the next preceding sibling node in the reverse document order.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
member this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

trueJeśli istnieje następny poprzedni węzeł równorzędny; w przeciwnym razie. falsetrue if the next preceding sibling node exists; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli następny poprzedni węzeł istnieje, MoveNext Metoda Current ustawia właściwość na bieżący Current Nawigator wynikowy; w przeciwnym razie Właściwość pozostaje niezmieniona.If the next preceding node exists, the MoveNext method sets the Current property to the current result navigator; otherwise, the Current property remains unchanged.

Dotyczy