XPathFollowingIterator.MoveNext Metoda

Definicja

Umieszcza iterator w następnym następującym węźle.Positions the iterator to the next following node.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
member this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

trueJeśli iterator został ustawiony na następny następujący węzeł; w przeciwnym razie. falsetrue if the iterator was set to the next following node; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli iterator został ustawiony na następny następujący węzeł, MoveNext Metoda Current ustawia właściwość na bieżący Current Nawigator wynikowy. w przeciwnym razie Właściwość pozostaje niezmieniona.If the iterator was set to the next following node, the MoveNext method sets the Current property to the current result navigator; otherwise, the Current property remains unchanged.

Dotyczy