Size.ToString Metoda

Definicja

Zwraca ciąg reprezentujący tę Size.Returns a string representation of this Size.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Reprezentacja ciągu tego Size.A string representation of this Size.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury Size środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT).This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Size struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozmiar w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see Size in the UWP API reference.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego elementu członkowskiego, zobacz Size.ToString w dokumentacji interfejsu API .NET Framework.For more information about this member, see Size.ToString in the .NET Framework API reference.

Dotyczy