Color.Equals Metoda

Definicja

Przeciążenia

Equals(Object)

Sprawdza, czy określony obiekt jest strukturą i Color jest odpowiednikiem bieżącego koloru.

Equals(Color)

Sprawdza, czy Color określona struktura jest taka sama jak bieżący kolor.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury Windows Runtime Color (WinRT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Color (Kolor) w interfejsie API platformy uniwersalnej systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego członka, zobacz Color.Equals w .NET Framework API.

Equals(Object)

Sprawdza, czy określony obiekt jest strukturą i Color jest odpowiednikiem bieżącego koloru.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ o);
public override bool Equals (object o);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (o As Object) As Boolean

Parametry

o
Object

Obiekt do porównania z bieżącą Color strukturą.

Zwraca

Boolean

true Jeśli określony obiekt jest strukturą i jest identyczny z bieżącą Color strukturą; w przeciwnym Color razie false .

Dotyczy

Equals(Color)

Sprawdza, czy Color określona struktura jest taka sama jak bieżący kolor.

public:
 bool Equals(Windows::UI::Color color);
public bool Equals (Windows.UI.Color color);
override this.Equals : Windows.UI.Color -> bool
Public Function Equals (color As Color) As Boolean

Parametry

color
Color

Struktura Color do porównania z bieżącą Color strukturą.

Zwraca

Boolean

true Jeśli określona Color struktura jest taka sama jak Color bieżąca struktura; w przeciwnym razie false .

Dotyczy