Color.GetHashCode Metoda

Definicja

Pobiera kod skrótu dla bieżącej Color struktury.Gets a hash code for the current Color struct.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Kod skrótu dla bieżącej Color struktury.A hash code for the current Color struct.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT) Color .This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Color struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kolor w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see Color in the UWP API reference.

Dotyczy