Color.R Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość czerwonego kanału sRGB koloru.Gets or sets the sRGB red channel value of the color.

public:
 property System::Byte R { System::Byte get(); void set(System::Byte value); };
public byte R { get; set; }
member this.R : byte with get, set
Public Property R As Byte

Wartość właściwości

Wartość czerwieni kanału sRGB, która jest wartością z zakresu od 0 do 255.The sRGB red channel value, as a value between 0 and 255.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT) Color .This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Color struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kolor w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see Color in the UWP API reference.

Kolor każdego piksela jest reprezentowany jako numer 32-bitowy: 8 bitów każdy dla alfa, czerwony, zielony i niebieski (ARGB).The color of each pixel is represented as a 32-bit number: 8 bits each for alpha, red, green, and blue (ARGB). Każdy z czterech składników jest liczbą z przenoszącą od 0 do 255, a wartość 0 oznacza brak intensywności i 255 reprezentującą pełne intensywność.Each of the four components is a number from 0 through 255, with 0 representing no intensity and 255 representing full intensity. Analogicznie, R to wartość od 0 do 255 z 0 reprezentująca nie czerwoną i 255 reprezentującą w pełni czerwoną.Likewise, R is a value from 0 to 255 with 0 representing no red and 255 representing fully red.

Dotyczy