KeyTime.ToString Metoda

Definicja

Zwraca ciąg reprezentujący tę KeyTime.Returns a string representation of this KeyTime.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Reprezentacja ciągu tego KeyTime.A string representation of this KeyTime.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury KeyTime środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT).This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) KeyTime struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KeyTime w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see KeyTime in the UWP API reference.

Dotyczy