Element.EffectControlProvider Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public Xamarin.Forms.IEffectControlProvider EffectControlProvider { get; set; }
member this.EffectControlProvider : Xamarin.Forms.IEffectControlProvider with get, set

Wartość właściwości

IEffectControlProvider

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy