Grid.Children Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję elementów podrzędnych siatki.

public Xamarin.Forms.Grid.IGridList<Xamarin.Forms.View> Children { get; }
member this.Children : Xamarin.Forms.Grid.IGridList<Xamarin.Forms.View>

Wartość właściwości

IGridList<View>

Kolekcja elementów podrzędnych.

Uwagi

Deweloperzy aplikacji mogą użyć niejawnej składni kolekcji w języku XAML, aby dodać elementy do tej kolekcji, ponieważ ta właściwość jest atrybut ContentPropertyAttribute dla klasy Grid.

Dotyczy