NavigableElement.Style Właściwość

Definicja

public Xamarin.Forms.Style Style { get; set; }
member this.Style : Xamarin.Forms.Style with get, set

Wartość właściwości

Style

Dotyczy