Shell.IShellController.FlyoutHeader Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

Xamarin.Forms.View Xamarin.Forms.IShellController.FlyoutHeader { get; }
member this.Xamarin.Forms.IShellController.FlyoutHeader : Xamarin.Forms.View

Wartość właściwości

View

Implementuje

Dotyczy