Dokumentacja języka C#C# reference

Ta sekcja zawiera materiały referencyjne dotyczące słów kluczowych c#, operatorów, znaków specjalnych, dyrektyw preprocesora, opcji kompilatora oraz błędów i ostrzeżeń kompilatora.This section provides reference material about C# keywords, operators, special characters, preprocessor directives, compiler options, and compiler errors and warnings.

W tej sekcjiIn this section

Słowa kluczowe języka C#C# Keywords
Zawiera łącza do informacji o słowach kluczowych języka C# i składni.Provides links to information about C# keywords and syntax.

Operatory języka C#C# Operators
Zawiera łącza do informacji o operatorach języka C# i składni.Provides links to information about C# operators and syntax.

Znaki specjalne języka C#C# Special Characters
Zawiera łącza do informacji o specjalnych znaków kontekstowych w języku C# i ich użycia.Provides links to information about special contextual characters in C# and their usage.

Dyrektywy przedprocesorowe C#C# Preprocessor Directives
Zawiera łącza do informacji o poleceniach kompilatora do osadzania w kodzie źródłowym języka C#.Provides links to information about compiler commands for embedding in C# source code.

Opcje kompilatora Języka C#C# Compiler Options
Zawiera informacje o opcjach kompilatora i jak z nich korzystać.Includes information about compiler options and how to use them.

Błędy kompilatora Języka C#C# Compiler Errors
Zawiera fragmenty kodu, które pokazują przyczynę i korekcję błędów kompilatora C#i ostrzeżenia.Includes code snippets that demonstrate the cause and correction of C# compiler errors and warnings.

Specyfikacja języka C#C# Language Specification
Specyfikacja języka Języka C# 6.0.The C# 6.0 language specification. Jest to projekt wniosku dla języka C# 6.0.This is a draft proposal for the C# 6.0 language. Niniejszy dokument zostanie udoskonalony dzięki współpracy z komitetem normalizacyjnym ECMA C#.This document will be refined through work with the ECMA C# standards committee. Wersja 5.0 została wydana w grudniu 2017 r. jako standardowy dokument ECMA-334 5th Edition.Version 5.0 has been released in December 2017 as the Standard ECMA-334 5th Edition document.

Funkcje, które zostały zaimplementowane w wersji Języka C# po 6.0 są reprezentowane w propozycjach specyfikacji języka.The features that have been implemented in C# versions after 6.0 are represented in language specification proposals. Dokumenty te opisują różnice do specyfikacji języka w celu dodania tych nowych funkcji.These documents describe the deltas to the language spec in order to add these new features. Są one w formie projektu wniosku.These are in draft proposal form. Specyfikacje te zostaną udoskonalone i przedłożone komitetowi normalizacyjnemu ECMA w celu formalnego przeglądu i włączenia do przyszłej wersji normy C#.These specifications will be refined and submitted to the ECMA standards committee for formal review and incorporation into a future version of the C# Standard.

Propozycje specyfikacji języka C# 7.0C# 7.0 Specification Proposals
Istnieje wiele nowych funkcji zaimplementowanych w języku C# 7.0.There are a number of new features implemented in C# 7.0. Obejmują one dopasowywanie wzorców, funkcje lokalne, deklaracje zmiennych, wyrażenia rzutów, literały binarne i separatory cyfr.They include pattern matching, local functions, out variable declarations, throw expressions, binary literals, and digit separators. Ten folder zawiera specyfikacje dla każdej z tych funkcji.This folder contains the specifications for each of those features.

Propozycje specyfikacji C# 7.1C# 7.1 Specification Proposals
W języku C# 7.1 dodano nowe funkcje.There are new features added in C# 7.1. Najpierw można napisać Main metodę, Task która Task<int>zwraca lub .First, you can write a Main method that returns Task or Task<int>. Dzięki temu można async dodać modyfikator do Main.This enables you to add the async modifier to Main. Wyrażenie default może być używane bez typu w lokalizacjach, w których można wywnioskować typ.The default expression can be used without a type in locations where the type can be inferred. Ponadto nazwy elementów członkowskich krotki można wywnioskować.Also, tuple member names can be inferred. Na koniec dopasowywania wzorców można używać z generycznych.Finally, pattern matching can be used with generics.

Propozycje specyfikacji C# 7.2C# 7.2 Specification Proposals
C# 7.2 dodał szereg małych funkcji.C# 7.2 added a number of small features. Argumenty można przekazywać przez in odwołanie tylko do odczytu za pomocą słowa kluczowego.You can pass arguments by readonly reference using the in keyword. Istnieje wiele zmian niskiego poziomu do obsługi bezpieczeństwa kompilacji czasu dla Span i powiązanych typów.There are a number of low-level changes to support compile-time safety for Span and related types. Można użyć nazwanych argumentów, gdzie później argumenty są pozycyjne, w niektórych sytuacjach.You can use named arguments where later arguments are positional, in some situations. Modyfikator private protected dostępu umożliwia określenie, że obiekty wywołujące są ograniczone do typów pochodnych zaimplementowanych w tym samym zestawie.The private protected access modifier enables you to specify that callers are limited to derived types implemented in the same assembly. Operator ?: może rozpoznać odwołanie do zmiennej.The ?: operator can resolve to a reference to a variable. Można również formatować liczby szesnastkowe i binarne za pomocą separatora cyfr wiodących.You can also format hexadecimal and binary numbers using a leading digit separator.

Propozycje specyfikacji C# 7.3C# 7.3 Specification Proposals
C# 7.3 to kolejna wersja punktowa, która zawiera kilka małych aktualizacji.C# 7.3 is another point release that includes several small updates. Można użyć nowych ograniczeń parametrów typu ogólnego.You can use new constraints on generic type parameters. Inne zmiany ułatwiają pracę fixed z polami, w tym przy użyciu stackalloc alokacji.Other changes make it easier to work with fixed fields, including using stackalloc allocations. Zmienne lokalne zadeklarowane ref za pomocą słowa kluczowego mogą zostać ponownie przypisane w celu odwoływania się do nowego magazynu.Local variables declared with the ref keyword may be reassigned to refer to new storage. Atrybuty można umieścić na właściwościach implementowanych automatycznie, które są przeznaczone dla pola zapasowego wygenerowanego przez kompilator.You can place attributes on auto-implemented properties that target the compiler-generated backing field. Zmienne wyrażenia mogą być używane w inicjatorach.Expression variables can be used in initializers. Krotek można porównać do równości (lub nierówności).Tuples can be compared for equality (or inequality). Wprowadzono również pewne ulepszenia w rozdzielczości przeciążenia.There have also been some improvements to overload resolution.

Propozycje specyfikacji języka C# 8.0C# 8.0 Specification Proposals
C# 8.0 jest dostępny z .NET Core 3.0.C# 8.0 is available with .NET Core 3.0. Funkcje obejmują typy odwołań nullable, cykliczne dopasowywanie wzorców, domyślne metody interfejsu, strumienie asynchroniczne, zakresy i indeksy, wzorzec oparty przy użyciu i przy użyciu deklaracji, null łączenia przypisania i readonly elementów członkowskich wystąpienia.The features include nullable reference types, recursive pattern matching, default interface methods, async streams, ranges and indexes, pattern based using and using declarations, null coalescing assignment, and readonly instance members.

Używanie środowiska programistycznego Visual Studio dla języka C#Using the Visual Studio Development Environment for C#
Zawiera łącza do tematów koncepcyjnych i zadań, które opisują IDE i Edytor.Provides links to conceptual and task topics that describe the IDE and Editor.

Przewodnik programowania języka C#C# Programming Guide
Zawiera informacje dotyczące używania języka programowania Języka C#.Includes information about how to use the C# programming language.