continue (odwołanie w C#)continue (C# Reference)

Instrukcja przekazuje formant do następnej iteracji otaczającej instrukcji while, do, for lub foreach, w której występuje. continueThe continue statement passes control to the next iteration of the enclosing while, do, for, or foreach statement in which it appears.

PrzykładExample

W tym przykładzie licznik jest zainicjowany do zliczenia z 1 do 10.In this example, a counter is initialized to count from 1 to 10. Używając continue instrukcji w połączeniu z wyrażeniem (i < 9), instrukcje między continue i końcem for treści są pomijane.By using the continue statement in conjunction with the expression (i < 9), the statements between continue and the end of the for body are skipped.

class ContinueTest
{
  static void Main()
  {
    for (int i = 1; i <= 10; i++)
    {
      if (i < 9)
      {
        continue;
      }
      Console.WriteLine(i);
    }

    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/*
Output:
9
10
*/

specyfikacja języka C#C# language specification

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja języka C#.For more information, see the C# Language Specification. Specyfikacja języka jest ostatecznym źródłem informacji o składni i użyciu języka C#.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Zobacz takżeSee also