goto (odwołanie w C#)goto (C# Reference)

goto Instrukcja przekazuje kontrolę nad programem bezpośrednio do instrukcji oznaczonej etykietą.The goto statement transfers the program control directly to a labeled statement.

Typowym zastosowaniem goto jest kontrola jest przekazywana do określoną etykietą przypadku switch lub etykieta domyślna w switch instrukcji.A common use of goto is to transfer control to a specific switch-case label or the default label in a switch statement.

goto Instrukcji warto wykorzystać pętli głęboko zagnieżdżonych.The goto statement is also useful to get out of deeply nested loops.

PrzykładExample

Poniższy przykład demonstruje użycie goto w Przełącz instrukcji.The following example demonstrates using goto in a switch statement.

class SwitchTest
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Coffee sizes: 1=Small 2=Medium 3=Large");
    Console.Write("Please enter your selection: ");
    string s = Console.ReadLine();
    int n = int.Parse(s);
    int cost = 0;
    switch (n)
    {
      case 1:
        cost += 25;
        break;
      case 2:
        cost += 25;
        goto case 1;
      case 3:
        cost += 50;
        goto case 1;
      default:
        Console.WriteLine("Invalid selection.");
        break;
    }
    if (cost != 0)
    {
      Console.WriteLine($"Please insert {cost} cents.");
    }
    Console.WriteLine("Thank you for your business.");

    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/*
Sample Input: 2
 
Sample Output:
Coffee sizes: 1=Small 2=Medium 3=Large
Please enter your selection: 2
Please insert 50 cents.
Thank you for your business.
*/

PrzykładExample

Poniższy przykład demonstruje użycie goto umożliwiające rozbicie z zagnieżdżonej pętli.The following example demonstrates using goto to break out from nested loops.

public class GotoTest1
{
  static void Main()
  {
    int x = 200, y = 4;
    int count = 0;
    string[,] array = new string[x, y];

    // Initialize the array.
    for (int i = 0; i < x; i++)

      for (int j = 0; j < y; j++)
        array[i, j] = (++count).ToString();

    // Read input.
    Console.Write("Enter the number to search for: ");

    // Input a string.
    string myNumber = Console.ReadLine();

    // Search.
    for (int i = 0; i < x; i++)
    {
      for (int j = 0; j < y; j++)
      {
        if (array[i, j].Equals(myNumber))
        {
          goto Found;
        }
      }
    }

    Console.WriteLine($"The number {myNumber} was not found.");
    goto Finish;

  Found:
    Console.WriteLine($"The number {myNumber} is found.");

  Finish:
    Console.WriteLine("End of search.");


    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/*
Sample Input: 44
 
Sample Output
Enter the number to search for: 44
The number 44 is found.
End of search.
*/

specyfikacja języka C#C# language specification

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja języka C#.For more information, see the C# Language Specification. Specyfikacja języka jest ostatecznym źródłem informacji o składni i użyciu języka C#.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Zobacz takżeSee also