Znaki specjalne języka C#C# Special Characters

Znaki specjalne są wstępnie zdefiniowane, kontekstowe znaki, które modyfikują element programu (ciąg literału, identyfikator lub nazwę atrybutu), do którego są dołączane.Special characters are predefined, contextual characters that modify the program element (a literal string, an identifier, or an attribute name) to which they are prepended. C#obsługuje następujące znaki specjalne:C# supports the following special characters:

  • @, znak identyfikatora Verbatim.@, the verbatim identifier character.

  • $, interpolowany znak ciągu.$, the interpolated string character.

Zobacz takżeSee also