Rozwiązywanie problemów z zablokowaną instalacją i odinstalowywaniem programu .NET FrameworkTroubleshoot blocked .NET Framework installations and uninstallations

Po uruchomieniu instalatora sieci web lub offline dla wersji .NET Framework 4.5 lub nowszych może wystąpić problem, który uniemożliwia lub blokuje instalację programu .NET Framework.When you run the web or offline installer for the .NET Framework 4.5 or later versions, you might encounter an issue that prevents or blocks the installation of the .NET Framework. Poniższa tabela zawiera listę możliwych problemów z blokowaniem oraz łącza do informacji dotyczących rozwiązywania problemów.The following table lists possible blocking issues and provides links to troubleshooting information.

W systemie Windows 8 lub powyżej .NET Framework jest składnikiem systemu operacyjnego i nie można go odinstalować niezależnie.In Windows 8 and above, the .NET Framework is an operating system component and cannot be independently uninstalled. Aktualizacje programu .NET Framework są wyświetlane na karcie Zainstalowane aktualizacje w aplikacji Programy i funkcje Panelu sterowania.Updates to the .NET Framework appear in the Installed Updates tab of the Control Panel Programs and Features app. W przypadku systemów operacyjnych, w których program .NET Framework nie jest preinstalowany, program .NET Framework jest wyświetlany na karcie Odinstaluj lub zmień program (lub kartę Dodaj/Usuń programy) aplikacji Program i funkcje w Panelu sterowania.For operating systems on which the .NET Framework is not preinstalled, the .NET Framework appears in the Uninstall or change a program tab (or the Add/Remove programs tab) of the Program and Features app in Control Panel. Aby uzyskać informacje na temat wersji systemu Windows, w których jest preinstalowany program .NET Framework, zobacz Wymagania systemowe.For information on the Windows versions on which the .NET Framework is preinstalled, see System Requirements.

Ważne

Ponieważ wersje 4.x programu .NET Framework są aktualizacjami w miejscu, nie można zainstalować starszej wersji programu .NET Framework 4.x w systemie, w którego zainstalowano już nowszą wersję.Because the 4.x versions of the .NET Framework are in-place updates, you cannot install an earlier version of the .NET Framework 4.x on a system that already has a later version installed. Na przykład w systemie z windows 10 Fall Creators Update nie można zainstalować programu .NET Framework 4.6.2, ponieważ program .NET Framework 4.7.1 jest preinstalowany z systemem operacyjnym.For example, on a system with Windows 10 Fall Creators Update, you cannot install the .NET Framework 4.6.2, since the .NET Framework 4.7.1 is preinstalled with the operating system.

Można określić, które wersje programu .NET Framework są zainstalowane w systemie.You can determine which versions of the .NET Framework are installed on a system. Zobacz Jak: Określ, które wersje programu .NET Framework są zainstalowane, aby uzyskać więcej informacji.See How to: Determine Which .NET Framework Versions Are Installed for more information.

W tej tabeli 4.5.x odnosi się do programu .NET Framework 4.5 i jego wersji punktowych, 4.5.1 i 4.5.2, 4.6.x odnosi się do .NET Framework 4.6 i jego wersji punktowych, 4.6.1 i 4.6.2, 4.7.x odnosi się do .NET Framework 4.7 i jego wydania punktowe, 4.7.1 i 4.7.2 , a 4.8 odnosi się do .NET Framework 4.8.In this table, 4.5.x refers to the .NET Framework 4.5 and its point releases, 4.5.1, and 4.5.2, 4.6.x refers to the .NET Framework 4.6 and its point releases, 4.6.1 and 4.6.2, 4.7.x refers to the .NET Framework 4.7 and its point releases, 4.7.1 and 4.7.2, and 4.8 refers to .NET Framework 4.8.

Komunikat związany z blokowaniemBlocking message Aby uzyskać więcej informacji lub rozwiązać problemFor more information or to resolve the issue
Odinstalowanie programu Microsoft .NET Framework może spowodować, że niektóre aplikacje przestaną działać.Uninstalling the Microsoft .NET Framework may cause some applications to cease to function. Ogólnie rzecz biorąc, nie należy odinstalowywać żadnych wersji programu .NET Framework, które są zainstalowane na komputerze, ponieważ używana aplikacja może zależeć od określonej wersji programu .NET Framework.In general, you should not uninstall any versions of the .NET Framework that are installed on your computer, because an application you use may depend on a specific version of the .NET Framework. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz .NET Framework dla użytkowników w przewodniku Wprowadzenie.For more information, see The .NET Framework for users in the Getting Started guide.
Program .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x (ENU) lub nowsza wersja jest już zainstalowana na tym komputerze..NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x (ENU) or a later version is already installed on this computer. Nie trzeba podejmować żadnych działań.No action necessary.

Aby ustalić, które wersje programu .NET Framework są zainstalowane w systemie, zobacz Jak: Określanie zainstalowanych wersji programu .NET Framework.To determine which versions of the .NET Framework are installed on a system, see How to: Determine Which .NET Framework Versions Are Installed.
Program .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 (język) wymaga programu .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8.The .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 (language) requires the .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8. Zainstaluj program .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 z Centrum pobierania i zainstaluj ponownie Instalatora.Please install the .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 from the Download Center and rerun Setup. Przed zainstalowaniem pakietu językowego należy zainstalować angielską wersję określonej wersji programu .NET Framework.You must install the English version of the specified .NET Framework release before installing a language pack. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Aby zainstalować pakiety językowe w podręczniku instalacji.For more information, see the section on To install language packs in the installation guide.
Nie można zainstalować programu .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8.Cannot install the .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8. Inne aplikacje na komputerze są niezgodne z tym programem.Other applications on your computer are not compatible with this program.

— lub —-or-

Inne aplikacje na komputerze są niezgodne z tym programem.Other applications on your computer are not compatible with this program.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego komunikatu jest to, że na komputerze została zainstalowana wersja zapoznawcza lub wersja RC programu .NET Framework.The most likely cause of this message is that a preview or RC version of the .NET Framework was installed. Odinstaluj wersję zapoznawczą lub wersję RC i uruchom ponownie Instalatora.Uninstall the preview or RC version and rerun Setup.
Nie można odinstalować programu .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 przy użyciu tego pakietu..NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 cannot be uninstalled using this package. Aby odinstalować program .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 z komputera, przejdź do Panelu sterowania, wybierz pozycję Programy i funkcje, wybierz pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, wybierz pozycję Aktualizuj dla systemu Microsoft Windows (KB2828152), a następnie wybierz polecenie Odinstaluj.To uninstall .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 from your computer, go to Control Panel, choose Programs and Features, choose View installed updates, select Update for Microsoft Windows (KB2828152) and then choose Uninstall. Instalowany pakiet nie powoduje odinstalowywania wersji podglądu ani wersji RC programu .NET Framework.The package you are installing doesn't uninstall preview or RC releases of the .NET Framework.

Odinstaluj wersję zapoznawczą lub rc z Panelu sterowania.Uninstall the preview or RC release from Control Panel.
Nie można odinstalować programu .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8.Cannot uninstall the .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8. Zależą od niego inne aplikacje zainstalowane na tym komputerze.Other applications on your computer are dependent on this program. Ogólnie rzecz biorąc nie należy odinstalowywać żadnych wersji programu .NET Framework z komputera, ponieważ używana aplikacja może zależeć od określonej wersji programu .NET Framework.In general, you shouldn't uninstall any versions of the .NET Framework from your computer, because an application you use may depend on a specific version of the .NET Framework. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz .NET Framework dla użytkowników w przewodniku Wprowadzenie.For more information, see The .NET Framework for users in the Getting Started guide.
Redystrybucyjne programu .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 nie ma zastosowania do tego systemu operacyjnego.The .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 redistributable does not apply to this operating system. Pobierz program .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 dla swojego systemu operacyjnego ze strony pobierania programu .NET Framework.Please download the .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 for your operating system from the .NET Framework download page. Być może próbujesz zainstalować program .NET Framework 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 lub 4.8 na platformie, która nie jest obsługiwana, lub wybrano pakiet instalacyjny, który nie zawiera komponentów dla wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych.You may be trying to install .NET Framework 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, or 4.8 on a platform that isn't supported, or you have chosen the installation package that does not include the components for all supported operating systems. Uruchom instalację ponownie za pomocą instalatora w trybie offline (dla 4.5.1, dla 4.5.2, dla 4.6, dla 4.6.1, dla 4.6.2, dla 4.7),dla 4.7.1,dla 4.7.2lub dla 4.8.Run the installation again by using the offline installer (for 4.5.1, for 4.5.2, for 4.6, for 4.6.1, for 4.6.2, for 4.7), for 4.7.1, for 4.7.2, or for 4.8. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podręcznik instalacji i wymagania systemowe dla obsługiwanych systemów operacyjnych.For more information, see the installation guide and system requirements for supported operating systems.
Aktualizacja odpowiadająca<numerowi KB,> musi zostać zainstalowana przed zainstalowaniem tego produktu.The update corresponding to KB<number> needs to be installed before you can install this product. Instalacja programu .NET Framework wymaga zainstalowania aktualizacji bazy wiedzy przed zainstalowaniem programu .NET Framework.Installation of the .NET Framework requires that a KB update be installed before installing the .NET Framework. Zainstaluj aktualizację, a następnie ponownie rozpocznij instalację programu .NET Framework.Install the update, and then begin the .NET Framework installation again.

Na przykład instalacja zaktualizowanych wersji programu .NET Framework w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 wymaga zainstalowania aktualizacji odpowiadającej KB 2919355.For example, installation of updated versions of the .NET Framework on Windows 8.1, Windows RT 8.1, and Windows Server 2012 R2 requires that the update corresponding to KB 2919355 be installed.
Na tym komputerze jest obecnie uruchomiona instalacja Server Core systemu operacyjnego Windows Server 2008.Your computer is currently running a Server Core installation of the Windows Server 2008 operating system. .NET Framework 4.5.x wymaga późniejszej wersji systemu operacyjnego.The .NET Framework 4.5.x requires a later release of the operating system. Zainstaluj dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2 lub nowszy i uruchom ponownie instalator programu .NET Framework 4.5.x.Please install Windows Server 2008 R2 SP1 or higher and rerun .NET Framework 4.5.x setup. Program .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 są obsługiwane w roli Server Core z systemem Windows Server 2008 R2 z sp1 lub nowszym.The .NET Framework 4.5.1 and 4.5.2 are supported in the Server Core role with Windows Server 2008 R2 SP1 or later. Zobacz Wymagania systemowe.See System Requirements.
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zakończyć tę operację dla wszystkich użytkowników tego komputera.You do not have sufficient privileges to complete this operation for all users of this computer. Zaloguj się jako administrator i uruchom ponownie Instalatora.Log on as an administrator and rerun Setup. Musisz być administratorem na danym komputerze, aby zainstalować program .NET Framework.You must be an administrator on the computer to install the .NET Framework.
Instalator nie może kontynuować działania, ponieważ poprzednia instalacja wymaga ponownego uruchomienia tego komputera.Setup cannot continue because a previous installation requires your computer to be restarted. Uruchom ponownie komputer i uruchom ponownie Instalatora.Please restart your computer and rerun Setup. Czasami do pełnego ukończenia instalacji wymagane jest ponowne uruchomienie.A restart is sometimes required to fully complete an installation. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ponownie uruchomić komputer i ponownie uruchomić Instalatora.Follow the instructions to restart your computer and rerun Setup.

W rzadkich przypadkach może zostaćsz poproszony o ponowne uruchomienie systemu więcej niż jeden raz, jeśli system Windows wykrył wiele brakujących aktualizacji i ponownie uruchamia się, aby zainstalować następną aktualizację w kolejce.In rare cases, you may be asked to restart your system more than once if Windows has detected a number of missing updates and is restarting to install the next update in the queue.
Instalator programu .NET Framework nie może działać w trybie zgodności programów..NET Framework Setup cannot be run in Program Compatibility Mode. Zobacz sekcję Problemy ze zgodnością programów w dalszej części tego artykułu.See the Program Compatibility Issues section later in this article.
Program .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 nie został zainstalowany, ponieważ magazyn składników został uszkodzony..NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 has not been installed because the component store has been corrupted. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Naprawianie błędów usługi Windows Update przy użyciu narzędzia gotowości do aktualizacji systemu lub programu DISM lub System Update.See Fix Windows Update errors by using the DISM or System Update Readiness tool for more information.
Nie można uruchomić Instalatora, ponieważ na komputerze nie jest dostępna usługa Instalatora Windows.Setup cannot run because the Windows Installer Service is not available on this computer. Podczas próby zainstalowania programu w systemie Windows 7 lub Windows Vista w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft można znaleźć błąd "Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalatora Windows".See "The Windows Installer Service Could Not Be Accessed" error when you try to install a program in Windows 7 or Windows Vista on the Microsoft Support website.
Instalator może nie działać poprawnie, ponieważ na tym komputerze nie jest dostępna usługa Windows Update.Setup may not run properly because the Windows Update Service is not available on this computer. Komputer mógł zostać skonfigurowany do korzystania z programu Windows Server Update Services (WSUS), a nie z usługi Microsoft Windows Update.The computer may be configured to use Windows Server Update Services (WSUS) instead of Microsoft Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą kodu błędu 0x800F0906 w błąd instalacji .NET Framework 3.5: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907.For more information, see the section for error code 0x800F0906 in .NET Framework 3.5 installation error: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907.

Zobacz też Jak zaktualizować agenta usługi Windows Update do najnowszej wersji w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.Also see How to update the Windows Update Agent to the latest version on the Microsoft Support website.
Instalator może nie działać poprawnie, ponieważ na tym komputerze nie jest dostępna usługa inteligentnego transferu w tle.Setup may not run properly because the Background Intelligent Transfer Service (BITS) is not available on this computer. Zobacz Aktualizacja jest dostępna w celu naprawienia awarii usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) na komputerze z systemem Windows Vista w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.See An update is available to fix a Background Intelligent Transfer Service (BITS) crash on a Windows Vista-based computer on the Microsoft Support website.
Instalator może nie działać poprawnie, ponieważ aktualizacja systemu Windows napotkała błąd i wyświetlany był kod błędu 0x80070643 lub 0x643.Setup may not run properly because Windows update encountered an error and displayed error code 0x80070643 or 0x643. Zobacz błąd instalacji aktualizacji programu .NET Framework: "0x80070643" lub "0x643" w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.See .NET Framework update installation error: "0x80070643" or "0x643" on the Microsoft Support website.
.NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 jest już częścią tego systemu operacyjnego.The .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 is already a part of this operating system. Nie trzeba instalować redystrybucyjnego programu .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8.You do not need to install the .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 redistributable. Nie trzeba podejmować żadnych działań.No action.

Aby ustalić, które wersje programu .NET Framework są zainstalowane w systemie, zobacz Jak: Określanie zainstalowanych wersji programu .NET Framework.To determine which versions of the .NET Framework are installed on a system, see How to: Determine Which .NET Framework Versions Are Installed. Zobacz Wymagania systemowe dla obsługiwanych systemów operacyjnych.See System Requirements for supported operating systems.
Program .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 nie jest obsługiwany w tym systemie operacyjnym.The .NET Framework 4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8 is not supported on this operating system. Zobacz Wymagania systemowe dla obsługiwanych systemów operacyjnych.See System Requirements for supported operating systems.

W przypadku nieudanych instalacji programu .NET Framework w systemie Windows 7 ten komunikat zazwyczaj oznacza, że dodatek SP1 dla systemu Windows 7 nie jest zainstalowany.For failed installations of the .NET Framework on Windows 7, this message typically indicates that Windows 7 SP1 is not installed. W systemach Windows 7 program .NET Framework wymaga dodatku SP1 dla systemu Windows 7.On Windows 7 systems, the .NET Framework requires Windows 7 SP1. Jeśli korzystasz z systemu Windows 7 i nie masz jeszcze zainstalowanego dodatku Service Pack 1, należy to zrobić przed zainstalowaniem programu .NET Framework.If you are on Windows 7 and have not yet installed Service Pack 1, you will need to do so before installing the .NET Framework. Aby uzyskać informacje dotyczące instalowania dodatku SP1 dla systemu Windows 7, zobacz Dowiedz się, jak zainstalować dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7.For information on installing Windows 7 SP1, see Learn how to install Windows 7 Service Pack 1 (SP1).
Na tym komputerze jest obecnie uruchomiona instalacja Server Core systemu operacyjnego Windows Server 2008.Your computer is currently running a Server Core installation of Windows Server 2008 operating system. Program .NET Framework 4.5.x wymaga pełnej wersji systemu operacyjnego lub dodatku SP1 dla serwera Server Core 2008 R2.The .NET Framework 4.5.x requires a full release of the operating system or Server Core 2008 R2 SP1. Zainstaluj pełną wersję dodatku SP2 dla systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 z sp1 lub Server Core 2008 R2 z dodatku SP1 i uruchom ponownie Instalatora programu .NET Framework 4.5.x.Please install the full version of Windows Server 2008 SP2 or Windows Server 2008 R2 SP1 or Server Core 2008 R2 SP1 and rerun .NET Framework 4.5.x Setup. Program .NET Framework jest obsługiwany w roli Server Core w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 lub nowszym.The .NET Framework is supported in the Server Core role with Windows Server 2008 R2 SP1 or later. Zobacz Wymagania systemowe.See System Requirements.
Program .NET Framework 4.5.x jest już częścią tego systemu operacyjnego, ale jest obecnie wyłączony (tylko system Windows Server 2012).The .NET Framework 4.5.x is already a part of this operating system but is currently turned off (Windows Server 2012 only). Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows w Panelu sterowania, aby włączyć program .NET Framework 4.5.x.Use Turn Windows features on or off in the Control Panel to turn on .NET Framework 4.5.x.
Ten program instalacyjny wymaga komputera x86.This setup program requires an x86 computer. Nie można go zainstalować na komputerze x64 ani IA64.It cannot be installed on x64 or IA64 computers. Zobacz Wymagania systemowe.See System Requirements.
Ten program instalacyjny wymaga komputera x64 lub x86.This setup program requires x64 or x86 computer. Nie można go instalować na komputerach IA64.It cannot be installed on IA64 computers. Zobacz Wymagania systemowe.See System Requirements.

Problemy ze zgodnością programówProgram compatibility issues

Instalacja programu .NET Framework 4.5 lub jego wersji punktowych kończy się niepowodzeniem z kodem błędu 1603 lub blokuje, gdy jest uruchomiona w trybie zgodności programów systemu Windows.The installation of the .NET Framework 4.5 or its point releases fails with a 1603 error code or blocks when it's running in Windows Program Compatibility mode. Asystent zgodności programów wskazuje, że program .NET Framework mógł nie zostać poprawnie zainstalowany i monituje o ponowne zainstalowanie go przy użyciu zalecanego ustawienia (Tryb zgodności programów).The Program Compatibility Assistant indicates that the .NET Framework might not have been installed correctly and prompts you to reinstall it by using the recommended setting (Program Compatibility mode). Tryb zgodności programów mógł zostać skonfigurowany przez Asystenta zgodności programów podczas wcześniejszych nieudanych lub anulowanych prób uruchomienia Instalatora programu .NET Framework.Program Compatibility mode could also have been set by the Program Compatibility Assistant on earlier failed or canceled attempts to run the .NET Framework Setup.

Instalator programu .NET Framework nie może działać w trybie zgodności programów.The .NET Framework installer cannot run in Program Compatibility mode. Aby rozwiązać ten problem z blokowaniem, należy użyć Edytora rejestru, aby upewnić się, że ustawienie trybu zgodności nie jest włączone w całym systemie:To resolve this blocking issue, you must use Registry Editor to ensure that the compatibility mode setting is not enabled system-wide:

  1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Uruchom.Choose the Start button, and then choose Run.

  2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz "regedit", a następnie wybierz przycisk OK.In the Run dialog box, type "regedit", and then choose OK.

  3. W Edytorze rejestru przejdź do następującego podklucza:In Registry Editor, browse to the following subkeys:

    • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Compatibility Assistant\PersistedHKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Compatibility Assistant\Persisted

    • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\LayersHKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers

  4. W kolumnie Nazwa poszukaj nazw pobierania programu .NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 lub 4.7.2, w zależności od wersji, którą instalujesz, i usuń te wpisy.In the Name column, look for the .NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, or 4.7.2 download names, depending on which version you are installing, and delete these entries. Aby uzyskać nazwy pobierania, zobacz Instalowanie .NET Framework dla deweloperów artykułu.For download names, see Install the .NET Framework for developers article.

  5. Uruchom ponownie instalator .NET Framework dla wersji 4.5, 4.5.1, 4.5.2 lub 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 lub 4.7.2.Rerun the .NET Framework installer for version 4.5, 4.5.1, 4.5.2, or 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, or 4.7.2.

Zobacz teżSee also