Zapisywanie danychSaving Data

Każde wystąpienie kontekstu ma ChangeTracker odpowiada celu śledzenia zmian, które muszą być zapisane w bazie danych.Each context instance has a ChangeTracker that is responsible for keeping track of changes that need to be written to the database. Po wprowadzeniu dowolnych zmian do wystąpień klas jednostki, te zmiany są zapisywane w ChangeTracker , a następnie zapisane w bazie danych podczas wywoływania SaveChanges.As you make changes to instances of your entity classes, these changes are recorded in the ChangeTracker and then written to the database when you call SaveChanges. Dostawca bazy danych jest odpowiedzialny za tłumaczenia zmiany w operacjach bazy danych (np. INSERT, UPDATE, i DELETE polecenia dla relacyjnej bazy danych).The database provider is responsible for translating the changes into database-specific operations (e.g. INSERT, UPDATE, and DELETE commands for a relational database).