Zapisywanie danychSaving Data

Każde wystąpienie kontekstu ma ChangeTracker odpowiada do śledzenia zmian, które muszą zostać zapisane w bazie danych.Each context instance has a ChangeTracker that is responsible for keeping track of changes that need to be written to the database. Po wprowadzeniu dowolnych zmian do wystąpień klas jednostek, zmiany te są rejestrowane w ChangeTracker i następnie zapisywane w bazie danych podczas wywoływania SaveChanges.As you make changes to instances of your entity classes, these changes are recorded in the ChangeTracker and then written to the database when you call SaveChanges. Dostawca bazy danych jest odpowiedzialny za tłumaczenie zmiany do określonej bazy danych operacji (na przykład INSERT, UPDATE, i DELETE polecenia do relacyjnej bazy danych).The database provider is responsible for translating the changes into database-specific operations (for example, INSERT, UPDATE, and DELETE commands for a relational database).