Przypisywanie usługi Office 365 do urządzeń z systemem macOS za pomocą usługi Microsoft IntuneAssign Office 365 to macOS devices with Microsoft Intune

Ten typ aplikacji ułatwia przypisywanie aplikacji usługi Office 365 2016 do urządzeń z systemem macOS.This app type makes it easy for you to assign Office 365 2016 apps to macOS devices. Korzystając z tego typu aplikacji, można instalować programy Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote.By using this app type, you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook, and OneNote. Aby pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa i aktualności aplikacji, dołączamy do nich program Microsoft AutoUpdate (MAU).To help keep the apps more secure and up to date, the apps come with Microsoft AutoUpdate (MAU). Wybrane aplikacje są wyświetlane jako jedna aplikacja na liście aplikacji w konsoli usługi Intune.The apps that you want are displayed as one app in the list of apps in the Intune console.

Przed rozpoczęciemBefore you start

Przed rozpoczęciem dodawania usługi Office 365 na urządzeniach z systemem macOS należy zrozumieć następujące informacje:Before you begin adding Office 365 to macOS devices, understand the following details:

 • Na urządzeniach, na których aplikacje są wdrażane, musi być zainstalowany system macOS w wersji 10.10 lub nowszej.Devices to which you deploy these apps must be running macOS 10.10 or later.
 • Usługa Intune obsługuje dodawanie tylko aplikacji pakietu Office zawartych w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac.Intune supports adding the Office apps that are included with Office 2016 for Mac suite only.
 • Jeśli jakiekolwiek aplikacje pakietu Office są otwarte, gdy usługa Intune instaluje pakiet aplikacji, użytkownicy mogą utracić dane z niezapisanych plików.If any Office apps are open when Intune installs the app suite, users might lose data from unsaved files.

Tworzenie i konfigurowanie pakietu aplikacjiCreate and configure the app suite

Dodaj usługę Office 365 z okienka Aplikacje.Add Office 365 from the Apps pane.

 1. Zaloguj się do usługi Intune.Sign in to Intune.
 2. W okienku Intune wybierz pozycję Aplikacje klienckie.In the Intune pane, select Client apps.
 3. W okienku obciążenia Aplikacje klienckie w obszarze Zarządzanie wybierz pozycję Aplikacje.In the Client apps workload pane, under Manage, select Apps.
 4. Wybierz pozycję Dodaj.Select Add.
 5. Na liście Typ aplikacji w grupie Pakiet Office 365wybierz pozycję macOS.In the App type list, in the Office 365 Suite group, select macOS.
 6. Aby uzyskać informacje na temat pakietu aplikacji, wybierz pozycję Informacje o pakiecie aplikacji.To get information about the app suite, select App Suite Information.
  Te informacje pomagają zidentyfikować pakiet aplikacji w usłudze Intune i ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie tego pakietu w portalu firmy.This information helps you to identify the app suite in Intune, and it helps users to find the app suite in the company portal.
 7. Wprowadź następujące informacje:Enter the following information:
  • Nazwa pakietu: wprowadź nazwę pakietu aplikacji wyświetlaną w portalu firmy.Suite Name: Enter the name of the app suite as it is displayed in the company portal. Upewnij się, że wszystkie używane nazwy pakietów są unikatowe.Make sure that all suite names that you use are unique. Jeśli dana nazwa pakietu aplikacji występuje dwa razy, użytkownicy portalu firmy będą widzieć tylko jedną z aplikacji o tej nazwie.If the same app suite name exists twice, only one of the apps is displayed to users in the company portal.
  • Opis pakietu: wprowadź opis pakietu aplikacji.Suite Description: Enter a description for the app suite.
  • Wydawca: w roli wydawcy występuje firma Microsoft.Publisher: Microsoft appears as the publisher.
  • Kategoria: Wybierz co najmniej jedną wbudowaną lub utworzoną przez siebie kategorię aplikacji.Category: Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. To ustawienie ułatwi użytkownikom znajdowanie pakietu aplikacji podczas przeglądania portalu firmy.This setting makes it easier for users to find the app suite when they browse the company portal.
  • Wyświetl jako polecaną aplikację w Portalu firmy: wybierz tę opcję, aby wyświetlić pakiet aplikacji w dobrze widocznym miejscu na stronie głównej portalu firmy podczas przeglądania aplikacji przez użytkowników.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adres URL informacji: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje o tej aplikacji.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adres będzie widoczny dla użytkowników Portalu firmy.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Adres URL zasad ochrony prywatności: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje dotyczące zasad ochrony prywatności w tej aplikacji.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adres będzie widoczny dla użytkowników Portalu firmy.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Deweloper: w roli dewelopera występuje firma Microsoft.Developer: Microsoft appears as the developer.
  • Właściciel: w roli właściciela występuje firma Microsoft.Owner: Microsoft appears as the owner.
  • Uwagi: opcjonalnie wprowadź wszelkie uwagi, które chcesz skojarzyć z tą aplikacją.Notes: Optionally, enter any notes that you want to associate with this app.
  • Logo: logo usługi Office 365 jest wyświetlane razem z nazwą aplikacji podczas przeglądania portalu firmy.Logo: The Office 365 logo is displayed with the app when users browse the company portal.
 8. Wybierz przycisk OK.Select OK.
 9. W okienku Dodaj aplikację wybierz pozycję Dodaj.On the Add app pane, select Add.
  Pakiet zostanie wyświetlony na liście aplikacji jako pojedynczy wpis.The suite appears in the list of apps as a single entry.

Konfigurowanie przypisań aplikacjiConfigure app assignments

W tym kroku skonfigurujesz przypisania pakietu aplikacji.In this step, configure the assignments for the app suite.

 1. Na liście aplikacji wybierz pakiet aplikacjiOffice 365, aby wyświetlić okienko omówienia usługi Office 365.In the list of apps, select the Office 365 app suite to display the Office 365 overview pane.

 2. W okienku Office 365 wybierz pozycję Przypisania.In the Office 365 pane, select Assignments.

 3. Aby dodać grupę, która będzie używać pakietu aplikacji, wybierz pozycję Dodaj grupę.To add a group that will use the app suite, select Add group.
  Zostanie wyświetlone okienko Dodawanie grupy.The Add group pane is displayed.

 4. Ustaw dla pozycji Typ przypisania wartość Wymagane lub Dostępne.Set the Assignment type to Required or Available.

 5. Przypisz pakiet do wybranych grup.Assign the suite to the groups that you select. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie aplikacji do grup w usłudze Microsoft Intune.For more information, see Assign apps to groups with Microsoft Intune.

  Uwaga

  Nie można odinstalować pakietu aplikacji usługi Office 365 za pomocą usługi Intune.You cannot uninstall the Office 365 app suite through Intune.

 6. W okienku Przypisywanie wybierz przycisk OK.In the Assign pane, select OK.

 7. W okienku Dodawanie grupy wybierz przycisk OK.In the Add group pane, select OK.

 8. Aby zatwierdzić swoje przypisania, wybierz przycisk Zapisz.To commit your assignments, select Save.

Następne krokiNext steps