Przypisywanie aplikacji usługi Office 365 do urządzeń z systemem Windows 10 przy użyciu usługi Microsoft IntuneAssign Office 365 apps to Windows 10 devices with Microsoft Intune

Czy ta strona jest pomocna?

Aby móc przypisywać, monitorować, konfigurować lub zabezpieczać aplikacje, trzeba je najpierw dodać do usługi Intune.Before you can assign, monitor, configure, or protect apps, you must add them to Intune. Jednym z dostępnych typów aplikacji są aplikacje usługi Office 365 dla urządzeń z systemem Windows 10.One of the available app types is Office 365 apps for Windows 10 devices. Po wybraniu tego typu aplikacji w usłudze Intune możesz przypisać i zainstalować aplikacji usługi Office 365 na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows 10.By selecting this app type in Intune, you can assign and install Office 365 apps to devices you manage that run Windows 10. Możesz także przypisać i zainstalować aplikacje dla klienta klasycznego usługi Microsoft Project Online i programu Microsoft Visio Online Plan 2, jeśli masz ich licencje.You can also assign and install apps for the Microsoft Project Online desktop client and Microsoft Visio Online Plan 2, if you own licenses for them. Dostępne aplikacje usługi Office 365 są wyświetlane jako pojedynczy wpis na liście aplikacji w konsoli usługi Intune na platformie Azure.The available Office 365 apps are displayed as a single entry in the list of apps in the Intune console within Azure.

Uwaga

Aplikacje usługi Office 365 ProPlus wdrożone za pośrednictwem usługi Microsoft Intune należy aktywować za pomocą licencji usługi Office 365 ProPlus.You must use Office 365 ProPlus licenses to activate Office 365 ProPlus apps deployed through Microsoft Intune. Obecnie usługa Intune nie obsługuje wersji Office 365 Business.Currently, Office 365 Business edition is not supported by Intune.

Przed rozpoczęciemBefore you start

Ważne

Jeśli na urządzeniu użytkownika końcowego znajdują się aplikacje msi pakietu Office, musisz użyć funkcji Usuń pliki MSI, aby je bezpiecznie odinstalować.If there are .msi Office apps on the end-user device, you must use the Remove MSI feature to safely uninstall these apps. W przeciwnym razie nie będzie można zainstalować aplikacji usługi Office 365 dostarczonych przez usługę Intune.Otherwise, the Intune delivered Office 365 apps will fail to install.

 • Na urządzeniach, na których wdrażasz te aplikacje, musi być zainstalowana aktualizacja Windows 10 Creators Update lub jej nowsza wersja.Devices to which you deploy these apps must be running the Windows 10 Creators Update or later.
 • Usługa Intune obsługuje dodawanie aplikacji pakietu Office tylko z pakietu usługi Office 365.Intune supports adding Office apps from the Office 365 suite only.
 • Jeśli jakiekolwiek aplikacje pakietu Office są otwarte, gdy usługa Intune instaluje pakiet aplikacji, instalacja może zakończyć się niepowodzeniem, a użytkownicy mogą utracić dane z niezapisanych plików.If any Office apps are open when Intune installs the app suite, the installation might fail, and users might lose data from unsaved files.
 • Ta metoda instalacji nie jest obsługiwana na urządzeniach z systemem Windows 10 S, Windows Home, Windows Team, Windows Holographic lub Windows Holographic for Business.This installation method is not supported on Windows 10 S, Windows Home, Windows Team, Windows Holographic, or Windows Holographic for Business devices.
 • Usługa Intune nie obsługuje instalowania aplikacji komputerowych usługi Office 365 ze sklepu Microsoft Store (znanych jako aplikacje pakietu Office Centennial) na urządzeniach, na których już wdrożono aplikacje usługi Office 365 przy użyciu usługi Intune.Intune does not support installing Office 365 desktop apps from the Microsoft Store (known as Office Centennial apps) on a device to which you have already deployed Office 365 apps with Intune. Jeśli zainstalujesz tę konfigurację, może dojść do utraty lub uszkodzenia danych.If you install this configuration, it might cause data loss or corruption.
 • Wielokrotne wymagane lub dostępne przypisania aplikacji nie są dodawane.Multiple required or available app assignments are not additive. Nowsze przypisanie aplikacji spowoduje zastąpienie zainstalowanych wcześniej przypisań aplikacji.A later app assignment will overwrite pre-existing installed app assignments. Jeśli na przykład pierwszy zestaw aplikacji pakietu Office zawiera program Word, a późniejszy go nie zawiera, program Word zostanie odinstalowany.For example, if the first set of Office apps contains Word, and the later one does not, Word will be uninstalled. Ten warunek nie dotyczy aplikacji Visio ani Project.This condition does not apply to any Visio or Project applications.
 • Wielokrotne wdrożenia usługi Office 365 nie są obecnie obsługiwane.Mutiple Office 365 deployments are not currently supported. Na urządzenie można dostarczyć tylko jedno wdrożenie.Only one deployment will be delivered to the device
 • Wersja pakietu Office: wybierz, czy chcesz przypisać 32-bitową, czy 64-bitową wersję pakietu Office.Office version - Choose whether you want to assign the 32-bit or 64-bit version of Office. Wersję 32-bitową można zainstalować na urządzeniach 32-bitowych i 64-bitowych, ale wersję 64-bitową można zainstalować tylko na urządzeniach 64-bitowych.You can install the 32-bit version on both 32-bit and 64-bit devices, but you can install the 64-bit version on 64-bit devices only.
 • Usuń plik MSI z urządzeń użytkownika końcowego — wybierz, czy chcesz usunąć wcześniej istniejące aplikacje MSI pakietu Office z urządzeń użytkownika końcowego.Remove MSI from end-user devices - Choose whether you want to remove pre-existing Office .MSI apps from end-user devices. Instalacja nie powiedzie się, jeśli na urządzeniach użytkownika końcowego są wcześniej istniejące aplikacje MSI.The installation won’t succeed if there are pre-existing .MSI apps on end-user devices. Aplikacje do odinstalowania nie są ograniczone tylko do aplikacji wybranych do instalacji w okienku Konfigurowanie pakietu aplikacji, ponieważ zostaną usunięte wszystkie aplikacje pakietu Office (MSI) na urządzeniu użytkownika końcowego.The apps to be uninstalled are not limited to the apps selected for installation in Configure App Suite, as it will remove all Office (MSI) apps from the end user device. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Remove existing MSI versions of Office when upgrading to Office 365 ProPlus (Usuwanie istniejących wersji MSI pakietu Office podczas uaktualniania do usługi Office 365 ProPlus).For more information, see Remove existing MSI versions of Office when upgrading to Office 365 ProPlus. Podczas ponownego instalowania pakietu Office na maszynach użytkowników końcowych przez usługę Intune użytkownicy końcowi automatycznie uzyskają te same pakiety językowe, które mieli z poprzednimi instalacjami MSI pakietu Office.When Intune reinstalls Office on your end user's machines, end users will automatically get the same language packs that they had with previous .MSI Office installations.

WprowadzenieGet started

 1. Zaloguj się do usługi Intune.Sign in to Intune.
 2. W okienku Intune wybierz pozycję Aplikacje klienckie.In the Intune pane, select Client apps.
 3. W okienku obciążenia Aplikacje klienckie w obszarze Zarządzanie wybierz pozycję Aplikacje.In the Client apps workload pane, under Manage, select Apps.
 4. Wybierz pozycję Dodaj.Select Add.
 5. W okienku Dodawanie aplikacji na liście Typ aplikacji w obszarze Pakiet Office 365 wybierz pozycję Windows 10.In the Add apps pane, in the App type list, under Office 365 Suite, select Windows 10.

Wybieranie formatu ustawieńSelect settings format

Wybierając pozycję Format ustawień, możesz wybrać metodę konfigurowania ustawień aplikacji.You can choose a method for configuring app setting by selecting a Settings format. Do wyboru są następujące opcje formatu ustawień:Setting format options include:

 • Projektant konfiguracjiConfiguration designer
 • Wprowadzanie danych XMLEnter XML data

Po wybraniu opcji Projektant konfiguracji blok Dodawanie aplikacji zmieni się i będzie można na nim wybrać dwie dodatkowe opcje ustawień:When you choose Configuration designer the Add app blade will change to offer two additional settings options:

 • Skonfiguruj pakiet aplikacjiConfigure App Suite
 • Ustawienia pakietu aplikacjiApp Suite Settings
Add Office 365 - Configuration designer

Po wybraniu pozycji Wprowadzanie danych XML w bloku Dodawanie aplikacji zostanie wyświetlona opcja Wprowadź dane XML.When you choose Enter XML data the Add app blade with display the Enter XML data option. Wybierz tę opcję, aby wyświetlić blok Plik konfiguracji.Select this to display the Configuration File blade.

Dodawanie projektanta konfiguracji usługi Office 365

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Wprowadzanie danych XML, zobacz Wprowadzanie danych XML poniżej.For more information about the Enter XML data option, see Enter XML data below.

Konfigurowanie informacji o pakiecie aplikacjiConfigure app suite information

W tym kroku podajesz informacje o pakiecie aplikacji.In this step, you provide information about the app suite. Te informacje pomagają zidentyfikować pakiet aplikacji w usłudze Intune i ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie tego pakietu w portalu firmy.This information helps you to identify the app suite in Intune, and it helps users to find the app suite in the company portal.

 1. W okienku Dodawanie aplikacji wybierz pozycję Informacje o pakiecie aplikacji.In the Add App pane, select App Suite Information.
 2. W okienku Informacje o pakiecie aplikacji wykonaj następujące czynności:In the App Suite Information pane, do the following:
  • Nazwa pakietu: wprowadź nazwę pakietu aplikacji wyświetlaną w portalu firmy.Suite Name: Enter the name of the app suite as it is displayed in the company portal. Upewnij się, że wszystkie używane nazwy pakietów są unikatowe.Make sure that all suite names that you use are unique. Jeśli dana nazwa pakietu aplikacji występuje dwa razy, użytkownicy portalu firmy będą widzieć tylko jedną z aplikacji o tej nazwie.If the same app suite name exists twice, only one of the apps is displayed to users in the company portal.
  • Opis pakietu: wprowadź opis pakietu aplikacji.Suite Description: Enter a description for the app suite. Możesz na przykład podać listę aplikacji wybranych do uwzględnienia.For example, you could list the apps you've selected to include.
  • Wydawca: w roli wydawcy występuje firma Microsoft.Publisher: Microsoft appears as the publisher.
  • Kategoria: opcjonalnie wybierz co najmniej jedną wbudowaną lub utworzoną przez siebie kategorię aplikacji.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories or a category that you created. To ustawienie ułatwi użytkownikom znajdowanie pakietu aplikacji podczas przeglądania portalu firmy.This setting makes it easier for users to find the app suite when they browse the company portal.
  • Wyświetl jako polecaną aplikację w Portalu firmy: wybierz tę opcję, aby wyświetlić pakiet aplikacji w dobrze widocznym miejscu na stronie głównej portalu firmy podczas przeglądania aplikacji przez użytkowników.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adres URL informacji: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje o tej aplikacji.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adres będzie widoczny dla użytkowników Portalu firmy.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Adres URL zasad ochrony prywatności: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje dotyczące zasad ochrony prywatności w tej aplikacji.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adres będzie widoczny dla użytkowników Portalu firmy.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Deweloper: w roli dewelopera występuje firma Microsoft.Developer: Microsoft appears as the developer.
  • Właściciel: w roli właściciela występuje firma Microsoft.Owner: Microsoft appears as the owner.
  • Uwagi: wprowadź wszelkie uwagi, które chcesz skojarzyć z tą aplikacją.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Logo: logo usługi Office 365 jest wyświetlane razem z nazwą aplikacji podczas przeglądania portalu firmy.Logo: The Office 365 logo is displayed with the app when users browse the company portal.
 3. Wybierz przycisk OK.Select OK.

Konfigurowanie pakietu aplikacjiConfigure app suite

Po wybraniu opcji Projektant konfiguracji z listy rozwijanej Format ustawień zostanie wyświetlona opcja Skonfiguruj pakiet aplikacji w bloku Dodawanie aplikacji.If you selected the Configuration designer option under the Setting format dropdown box, you'll see the Configure App Suite option in the Add app blade. Wybierz aplikacje pakietu Office, które chcesz przypisać do urządzeń.Select the Office apps that you want to assign to devices.

 1. W okienku Dodawanie aplikacji wybierz pozycję Konfiguruj pakiet aplikacji.In the Add App pane, select Configure App Suite.
 2. W okienku Konfigurowanie pakietu aplikacji wybierz standardowe aplikacje pakietu Office, które chcesz przypisać do urządzeń.In the Configure App Suite pane, select the standard Office apps that you want to assign to devices.
  Ponadto możesz zainstalować aplikacje dla klienta klasycznego usługi Microsoft Project Online i programu Microsoft Visio Online Plan 2, jeśli masz ich licencje.Additionally, you can install apps for the Microsoft Project Online desktop client and Microsoft Visio Online Plan 2, if you own licenses for them.
 3. Wybierz przycisk OK.Select OK.

Konfigurowanie ustawień pakietu aplikacjiConfigure app suite settings

Po wybraniu opcji Projektant konfiguracji z listy rozwijanej Format ustawień zostanie wyświetlona opcja Ustawienia pakietu aplikacji w bloku Dodawanie aplikacji.If you selected the Configuration designer option under the Setting format dropdown box, you'll see the App Suite Settings option in the Add app blade. W tym kroku skonfigurujesz opcje instalacji pakietu aplikacji.In this step, configure installation options for the app suite. Ustawienia są stosowane do wszystkich aplikacji dodawanych do pakietu.The settings apply to all apps that you added to the suite.

 1. W okienku Dodawanie aplikacji wybierz pozycję Ustawienia pakietu aplikacji.In the Add App pane, select App Suite Settings.
 2. W okienku Ustawienia pakietu aplikacji wykonaj następujące czynności:In the App Suite Settings pane, do the following:
  • Wersja pakietu Office: wybierz, czy chcesz przypisać 32-bitową, czy 64-bitową wersję pakietu Office.Office version: Choose whether you want to assign the 32-bit or 64-bit version of Office. Wersję 32-bitową można zainstalować na urządzeniach 32-bitowych i 64-bitowych, ale wersję 64-bitową można zainstalować tylko na urządzeniach 64-bitowych.You can install the 32-bit version on both 32-bit and 64-bit devices, but you can install the 64-bit version on 64-bit devices only.

  • Kanał aktualizacji: wybierz sposób aktualizacji pakietu Office na urządzeniach.Update Channel: Choose how Office is updated on devices. Aby uzyskać informacje dotyczące różnych kanałów aktualizacji, zobacz Omówienie kanałów aktualizacji usługi Office 365 ProPlus.For information about the various update channels, see Overview of update channels for Office 365 ProPlus. Wybierz spośród opcji:Choose from:

   • Raz na miesiącMonthly
   • Raz na miesiąc (docelowy)Monthly (Targeted)
   • PółrocznySemi-Annual
   • Półroczny (docelowy)Semi-Annual (Targeted)

   Po wybraniu kanału możesz opcjonalnie wybrać pozycję Określona, aby zainstalować określoną wersję pakietu Office dla wybranego kanału na urządzeniach użytkownika końcowego.After you choose a channel, you can optionally select Specific to install a specific version of Office for the selected channel on end user devices. Następnie wybierz określoną wersję pakietu Office do użycia.Then, select the Specific version of Office to use.

   Dostępne wersje będą się zmieniać z upływem czasu.The available versions will change over time. Dlatego podczas tworzenia nowego wdrożenia mogą być dostępne nowsze wersje, a pewne starsze wersje mogą być niedostępne.Therefore, when creating a new deployment, the versions available may be newer and not have certain older versions available. Bieżące wdrożenia będą nadal wdrażane przy użyciu starszej wersji, lecz lista dla kanału będzie stale aktualizowana.Current deployments will continue to deploy the older version, but the version list will be continually updated per channel.

   Dla urządzeń, które zaktualizowały swoje przypięte wersje (lub zaktualizowały jakiekolwiek inne właściwości) i są wdrożone jako dostępne, stan raportowania będzie widoczny jako zainstalowany, jeśli poprzednia wersja była zainstalowana, zanim nastąpiło zaewidencjonowanie urządzenia.For devices that update their pinned version (or update any other properties) and are deployed as available, the reporting status will show as Installed if they installed the previous version until the device check-in occurs. Gdy nastąpi ewidencjonowanie urządzenia, stan zostanie tymczasowo zmieniony na Nieznany, jednak nie zostanie on wyświetlony dla użytkownika.When the device check-in happens, the status will temporarily change to Unknown, however it will not be shown to the user. Gdy użytkownik zainicjuje instalację nowszej dostępnej wersji, zobaczy zmianę stanu na Zainstalowane.When the user initiates the install for the newer available version, the user will see the status changed to Installed.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Overview of update channels for Office 365 ProPlus (Omówienie kanałów aktualizacji usługi Office 365 ProPlus).For more information, see Overview of update channels for Office 365 ProPlus.

  • Usuń plik MSI z urządzeń użytkownika końcowego — wybierz, czy chcesz usunąć wcześniej istniejące aplikacje MSI pakietu Office z urządzeń użytkownika końcowego.Remove MSI from end-user devices - Choose whether you want to remove pre-existing Office .MSI apps from end-user devices. Instalacja nie powiedzie się, jeśli na urządzeniach użytkownika końcowego są wcześniej istniejące aplikacje MSI.The installation won’t succeed if there are pre-existing .MSI apps on end-user devices. Aplikacje do odinstalowania nie są ograniczone tylko do aplikacji wybranych do instalacji w okienku Konfigurowanie pakietu aplikacji, ponieważ zostaną usunięte wszystkie aplikacje pakietu Office (MSI) na urządzeniu użytkownika końcowego.The apps to be uninstalled are not limited to the apps selected for installation in Configure App Suite, as it will remove all Office (MSI) apps from the end user device. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Remove existing MSI versions of Office when upgrading to Office 365 ProPlus (Usuwanie istniejących wersji MSI pakietu Office podczas uaktualniania do usługi Office 365 ProPlus).For more information, see Remove existing MSI versions of Office when upgrading to Office 365 ProPlus. Podczas ponownego instalowania pakietu Office na maszynach użytkowników końcowych przez usługę Intune użytkownicy końcowi automatycznie uzyskają te same pakiety językowe, które mieli z poprzednimi instalacjami MSI pakietu Office.When Intune reinstalls Office on your end user's machines, end users will automatically get the same language packs that they had with previous .MSI Office installations.

  • Automatycznie akceptuj licencję użytkownika aplikacji: wybierz tę opcję, jeśli użytkownicy końcowi nie muszą akceptować umowy licencyjnej.Automatically accept the app end user license agreement: Select this option if you don't require end users to accept the license agreement. Usługa Intune zaakceptuje umowę automatycznie.Intune then automatically accepts the agreement.

  • Użyj aktywacji na komputerze udostępnionym: wybierz tę opcję, jeśli wielu użytkowników współużytkuje komputer.Use shared computer activation: Select this option when multiple users share a computer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie aktywacji na komputerze udostępnionym dla usługi Office 365.For more information, see Overview of shared computer activation for Office 365.

  • Języki: pakiet Office jest automatycznie instalowany we wszystkich obsługiwanych językach, które zostały zainstalowane w systemie Windows na urządzeniu użytkownika końcowego.Languages: Office is automatically installed in any of the supported languages that are installed with Windows on the end-user's device. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zainstalować dodatkowe języki z pakietem aplikacji.Select this option if you want to install additional languages with the app suite.

   Dla aplikacji pakietu Office 365 Pro Plus zarządzanych przez usługę Intune możesz wdrożyć dodatkowe języki.You can deploy additional languages for Office 365 Pro Plus apps managed through Intune. Lista dostępnych języków uwzględnia Typ pakietu językowego (podstawowy, częściowy i weryfikujący).The list of available languages includes the Type of language pack (core, partial, and proofing). W witrynie Azure Portal wybierz pozycję Microsoft Intune > Aplikacje klienckie > Aplikacje > Dodaj.In the Azure portal, select Microsoft Intune > Client apps > Apps > Add. Na liście Typ aplikacji w bloku Dodaj aplikację wybierz pozycję Windows 10 w obszarze Pakiet Office 365.In the App type list of the Add app blade, select Windows 10 under Office 365 Suite. Wybierz pozycję Języki w bloku Ustawienia pakietu aplikacji.Select Languages in the App Suite Settings blade. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Overview of deploying languages in Office 365 ProPlus (Omówienie wdrażania języków w usłudze Office 365 ProPlus).For additional information, see Overview of deploying languages in Office 365 ProPlus.

Wybieranie tagów zakresu (opcjonalnie)Select scope tags (optional)

Za pomocą tagów zakresu można określić, kto będzie mógł wyświetlać informacje o aplikacji klienckiej w usłudze Intune.You can use scope tags to determine who can see client app information in Intune. Więcej informacji o tagach zakresu zawiera artykuł Używanie kontroli dostępu opartej na rolach i tagów zakresu w rozproszonej infrastrukturze informatycznej.For full details about scope tags, see Use role-based access control and scope tags for distributed IT.

 1. Wybierz pozycję Zakres (tagi) > Dodaj.Select Scope (Tags) > Add.
 2. Użyj pola Wybierz, aby wyszukać tagi zakresu.Use the Select box to search for scope tags.
 3. Zaznacz pole wyboru obok tagów zakresu, które chcesz przypisać do aplikacji.Select the check box next to the scope tags you want to assign to this app.
 4. Wybierz pozycję Wybierz > OK.Choose Select > OK.

Wprowadzanie formatu XMLEnter XML format

Po wybraniu opcji Wprowadź dane XML z listy rozwijanej Format ustawień zostanie wyświetlona opcja Wprowadź format XML w bloku Dodawanie aplikacji.If you selected the Enter XML data option under the Setting format dropdown box, you'll see the Enter XML format option in the Add app blade. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration options for the Office Deployment Tool (Opcje konfiguracji narzędzia wdrażania pakietu Office).For more information, see Configuration options for the Office Deployment Tool.

ZakończenieFinish up

Po zakończeniu w okienku Dodawanie aplikacji wybierz pozycję Dodaj.When you're done, in the Add App pane, select Add. Utworzona aplikacja jest wyświetlana na liście aplikacji.The app you've created is displayed in the apps list.

Rozwiązywanie problemówTroubleshooting

Usługa Intune używa narzędzia wdrażania pakietu Office do pobrania i wdrożenia usługi Office 365 ProPlus do komputerów klienckich przy użyciu sieci CDN usługi Office 365.Intune uses the Office Deployment Tool to download and deploy Office 365 ProPlus to your client computers using the Office 365 CDN. Skorzystaj z najlepszych rozwiązań opisanych w temacie Managing Office 365 endpoints (Zarządzanie punktami końcowymi usługi Office 365), aby upewnić się, że konfiguracja sieci umożliwia klientom bezpośredni dostęp do sieci CDN zamiast kierowania ruchu CDN za pośrednictwem centralnych serwerów proxy, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego opóźnienia.Reference the best practices outlined in Managing Office 365 endpoints to ensure that your network configuration permits clients to access the CDN directly rather than routing CDN traffic through central proxies to avoid introducing unnecessary latency.

Jeśli wystąpią problemy podczas instalacji lub w czasie wykonywania, uruchom program Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej firmy Microsoft dla usługi Office 365 na urządzeniu docelowym.Run the Microsoft Support and Recovery Assistant for Office 365 on a targeted device if you encounter installation or run-time issues.

Błędy podczas instalacji pakietu aplikacjiErrors during installation of the app suite

Informacje na temat wyświetlania pełnych dzienników instalacji zawiera artykuł How to enable Office 365 ProPlus ULS logging (Jak włączyć rejestrowanie zdarzeń usługi Office 365 ProPlus w usłudze ULS).See How to enable Office 365 ProPlus ULS logging for information on how to view verbose installation logs.

W poniższej tabeli przedstawiono listę kodów typowych błędów, które mogą wystąpić, oraz ich znaczenie.The following tables list common error codes you might encounter and their meaning.

Stan dostawcy CSP pakietu OfficeStatus for Office CSP

StanStatus EtapPhase OpisDescription
1460 (ERROR_TIMEOUT)1460 (ERROR_TIMEOUT) Pliki do pobraniaDownload Nie można pobrać Narzędzia wdrażania pakietu OfficeFailed to download the Office Deployment Tool
13 (ERROR_INVALID_DATA)13 (ERROR_INVALID_DATA) - Nie można zweryfikować podpisu pobranego Narzędzia wdrażania pakietu OfficeCannot verify the signature of the downloaded Office Deployment Tool
Kod błędu z zasad CertVerifyCertificateChainPolicyError code from CertVerifyCertificateChainPolicy - Nie można sprawdzić certyfikatów pobranego Narzędzia wdrażania pakietu OfficeFailed certification check for the downloaded Office Deployment Tool
997997 PWTWIP InstalowanieInstalling
00 Po instalacjiAfter installation Instalacja zakończona pomyślnieInstallation succeeded
1603 (ERROR_INSTALL_FAILURE)1603 (ERROR_INSTALL_FAILURE) - Nie można sprawdzić wymagań wstępnych, takich jak: SxS (nastąpiła próba instalacji po zainstalowaniu instalatora MSI 2016), niezgodność wersji, inneFailed any prerequisite check, such as:SxS (Tried to install when 2016 MSI is installed)Version mismatchOthers
0x8000ffff (E_UNEXPECTED)0x8000ffff (E_UNEXPECTED) - Podjęto próbę odinstalowania w sytuacji, gdy na maszynie nie ma modułu Szybka instalacja pakietu OfficeTried to uninstall when there is no Click-to-Run Office on the machine
1700217002 - Nie można ukończyć scenariusza (instalacja).Failed to complete the scenario (install). Możliwe przyczyny: instalacja anulowana przez użytkownika, instalacja anulowana przez inną instalację, brak miejsca na dysku podczas instalacji, nieznany identyfikator językaPossible reasons:Installation canceled by userInstallation canceled by another installationOut of disk space during installationUnknown language ID
1700417004 - Nieznane jednostki SKUUnknown SKUs

Kody błędów Narzędzia wdrażania pakietu OfficeOffice Deployment Tool error codes

ScenariuszScenario Kod powrotuReturn code Interfejs użytkownikaUI UwagaNote
Podjęto działania związane z odinstalowywaniem w sytuacji, gdy nie ma aktywnego modułu Szybka instalacjaUninstall effort when there is no active Click-to-Run installation -2147418113, 0x8000ffff lub 2147549183-2147418113, 0x8000ffff or 2147549183 Kod błędu: 30088-1008 Kod błędu: 30125-1011 (404)Error Code: 30088-1008Error Code: 30125-1011 (404) Narzędzie wdrażania pakietu OfficeOffice Deployment Tool
Instalacja, gdy zainstalowano wersję instalatora MSIInstall when there is MSI version installed 16031603 - Narzędzie wdrażania pakietu OfficeOffice Deployment Tool
Instalacja anulowana przez użytkownika lub inną instalacjęInstallation canceled by user, or by another installation 1700217002 - Szybka instalacjaClick-to-Run
Próba zainstalowania wersji 64-bitowej na urządzeniu z zainstalowaną wersją 32-bitowąTry to install 64-bit on a device that has 32-bit installed. 16031603 - Kod zwrotny Narzędzia wdrażania pakietu OfficeOffice Deployment Tool return code
Próba zainstalowania nieznanej jednostki SKU (to nie jest rzeczywisty przypadek użycia dostawcy CSP pakietu Office, ponieważ należy przekazywać tylko prawidłowe jednostki SKU)Try to install an unknown SKU (not a legitimate use case for Office CSP since we should only pass in valid SKUs) 1700417004 - Szybka instalacjaClick-to-Run
Brak miejscaLack of space 1700217002 - Szybka instalacjaClick-to-Run
Nie można uruchomić modułu Szybka instalacja (nieoczekiwana sytuacja)The Click-to-Run client failed to start (unexpected) 1700017000 - Szybka instalacjaClick-to-Run
Moduł Szybka instalacja nie mógł umieścić scenariusza w kolejce (nieoczekiwana sytuacja)The Click-to-Run client failed to queue scenario (unexpected) 1700117001 - Szybka instalacjaClick-to-Run

Następne krokiNext steps