Jak w usłudze Microsoft Intune zarządzać aplikacjami dla systemów iOS i macOS, które zostały zakupione w programie Apple Business ManagerHow to manage iOS and macOS apps purchased through Apple Business Manager with Microsoft Intune

Firma Apple umożliwia zakupienie wielu licencji dla aplikacji, która ma być używana w organizacji na urządzeniach z systemami iOS/iPadOS i macOS przy użyciu programu Apple Business Manager lub Apple School Manager.Apple lets you purchase multiple licenses for an app that you want to use in your organization on iOS/iPadOS and macOS devices using Apple Business Manager or Apple School Manager. Następnie można zsynchronizować dane zakupu zbiorczego z usługą Intune i śledzić użycie aplikacji nabytych w ramach zakupu zbiorczego.You can then synchronize your volume purchase information with Intune and track your volume-purchased app use. Kupowanie licencji aplikacji pomaga wydajnie zarządzać aplikacjami w firmie i zachować własność i kontrolę nad zakupionymi aplikacjami.Purchasing app licenses helps you efficiently manage apps within your company and retain ownership and control of purchased apps.

Usługa Microsoft Intune ułatwia zarządzanie aplikacjami kupionymi za pośrednictwem tego programu, ponieważ umożliwia:Microsoft Intune helps you manage apps purchased through this program by:

 • Synchronizowanie tokenów lokalizacji pobranych z programu Apple Business Manager.Synchronizing location tokens you download from Apple Business Manager.
 • Śledzenie liczby licencji dostępnych i użytych w zakupionych aplikacjach.Tracking how many licenses are available and have been used for purchased apps.
 • Pomoc przy instalowaniu aplikacji do liczby posiadanych licencji.Helping you install apps up to the number of licenses you own.

Oprócz tego przy użyciu usługi Intune można synchronizować książki kupione w programie Apple Business Manager oraz zarządzać nimi i przypisywać je do urządzeń z systemem iOS/iPadOS.Additionally, you can synchronize, manage, and assign books you purchased from Apple Business Manager with Intune to iOS/iPadOS devices. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak zarządzać książkami elektronicznymi dla systemu iOS/iPadOS, które zostały zakupione w ramach programu zakupów zbiorczych.For more information, see How to manage iOS/iPadOS eBooks you purchased through a volume-purchase program.

Co to są tokeny lokalizacji?What are location tokens?

Tokeny lokalizacji to licencje zakupów zbiorczych, które były znane jako tokeny programu Volume Purchase Program (VPP).Location tokens are volume purchase licenses that were commonly known as Volume Purchase Program (VPP) tokens. Te tokeny lokalizacji służą do przypisywania licencji zakupionych w ramach programu Apple Business Manager i zarządzania nimi.These location tokens are used to assign and manage licenses purchased using Apple Business Manager. Menedżerowie zawartości mogą kupować licencje i kojarzyć je z tokenami lokalizacji, do których mają uprawnienia w programie Apple Business Manager.Content Managers can purchase and associate licenses with location tokens they have permissions to in Apple Business Manager. Te tokeny lokalizacji są następnie pobierane z programu Apple Business Manager i przekazywane w usłudze Microsoft Intune.These location tokens are then downloaded from Apple Business Manager and uploaded in Microsoft Intune. Usługa Microsoft Intune obsługuje przekazywanie wielu tokenów lokalizacji na dzierżawę.Microsoft Intune supports uploading multiple location tokens per tenant. Każdy token jest ważny przez jeden rok.Each token is valid for one year.

Uwaga

Program Apple Volume Purchase Program (VPP) został zintegrowany z usługą Apple Business Manager.The Apple Volume Purchase Program (VPP) has been integrated into Apple Business Manager. Apple Business Manager to portal, w którym administratorzy mogą wdrażać urządzenia firmy Apple i kupować zawartość zbiorczo.Apple Business Manager is a portal for admins to deploy Apple devices and buy content in volume. Zawartość może obejmować aplikacje, książki i aplikacje niestandardowe.Content may include apps, books, and custom apps. Tokeny lokalizacji służą do przypisywania licencji zakupionych w ramach programu Apple Business Manager i zarządzania nimi.Location tokens are used to assign and manage licenses purchased using Apple Business Manager. Program VPP jest teraz znany jako starsze tokeny programu VPP.VPP is now called legacy VPP tokens.

Jak odbywa się licencjonowanie zakupionych aplikacji?How are purchased apps licensed?

Zakupione aplikacje można przypisać do grup przy użyciu dwóch typów licencji oferowanych przez firmę Apple dla urządzeń z systemami iOS/iPadOS i macOS.Purchased apps can be assigned to groups using two types of licenses that Apple offers for iOS/iPadOS and macOS devices.

AkcjaAction Licencjonowanie na urządzenieDevice Licensing Licencjonowanie na użytkownikaUser Licensing
Logowanie w sklepie App StoreApp Store sign-in Niewymagane.Not required. Każdy użytkownik końcowy musi użyć unikatowego identyfikatora Apple ID, gdy zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w sklepie App Store.Each end user must use a unique Apple ID when prompted to sign in to App Store.
Konfiguracja urządzenia blokująca dostęp do sklepu App StoreDevice configuration blocking access to App Store Aplikacje można instalować i aktualizować przy użyciu Portalu firmy.Apps can be installed and updated using Company Portal. Zaproszenie do dołączenia do programu Apple Business Manager wymaga dostępu do sklepu App Store.The invitation to join Apple Business Manager requires access to App Store. Jeśli ustawiono zasady wyłączające sklep App Store, licencjonowanie na użytkownika nie będzie działać w przypadku aplikacji programu VPP.If you have set a policy to disable App Store, user licensing for VPP apps will not work.
Automatyczna aktualizacja aplikacjiAutomatic app update Zgodnie z konfiguracją zdefiniowaną przez administratora usługi Intune w ustawieniach tokenu usługi Apple Business Manager.As configured by the Intune admin in Apple Business Manager token settings.

Jeśli typ przypisania jest dostępny dla zarejestrowanych urządzeń, dostępne aktualizacje aplikacji można także instalować z poziomu aplikacji Portal firmy, wybierając akcję Aktualizuj na stronie szczegółów aplikacji.If the assignment type is available for enrolled devices, available app updates can also be installed from the Company Portal by selecting the Update action on the app details page.

Zgodnie z konfiguracją zdefiniowaną przez administratora usługi Intune w ustawieniach tokenu usługi Apple Business Manager.As configured by the Intune admin in Apple Business Manager token settings.

Jeśli typ przypisania jest dostępny dla zarejestrowanych urządzeń, dostępne aktualizacje aplikacji można także instalować z poziomu aplikacji Portal firmy, wybierając akcję Aktualizuj na stronie szczegółów aplikacji.If the assignment type is available for enrolled devices, available app updates can also be installed from the Company Portal by selecting the Update action on the app details page.

Rejestrowanie użytkownikaUser Enrollment Nieobsługiwane.Not supported. Obsługiwane przy użyciu zarządzanych identyfikatorów Apple ID.Supported using Managed Apple IDs.
KsiążkiBooks Nieobsługiwane.Not supported. Obsługiwane.Supported.
Użyte licencjeLicenses used 1 licencja na urządzenia.1 license per device. Licencja jest skojarzona z urządzeniem.The license is associated with the device. 1 licencja na maksymalnie 5 urządzeń przy użyciu tego samego osobistego identyfikatora Apple ID.1 license for up to 5 devices using the same personal Apple ID. Licencja jest skojarzona z użytkownikiem.The license is associated with the user.

Użytkownik końcowy skojarzony z osobistym identyfikatorem Apple ID i zarządzanym identyfikatorem Apple ID w usłudze Intune zużywa 2 licencje aplikacji.An end user associated with a personal Apple ID and a Managed Apple ID in Intune consumes 2 app licenses.

Migracja licencjiLicense migration Aplikacje można migrować w trybie dyskretnym z licencji na użytkownika do licencji na urządzenie tylko w przypadku stosowania trybu przypisania Wymagane.Apps can migrate silently from user to device licenses only when using Required assignment type. Aplikacji nie można migrować z licencji na urządzenie do licencji na użytkownika dla dowolnego typu przypisania.Apps cannot migrate from device to user licenses for any assignment type.

Uwaga

Portal firmy nie wyświetla aplikacji licencjonowanych na urządzenie na urządzeniach rejestrowanych przez użytkowników, ponieważ na urządzeniach rejestrowanych przez użytkowników można instalować tylko aplikacje licencjonowane na użytkownika.Company Portal does not show device-licensed apps on User Enrollment devices because only user-licensed apps can be installed on User Enrollment devices.

Jak typy aplikacji są obsługiwane?What app types are supported?

Możesz kupować i dystrybuować aplikacje publiczne oraz prywatne za pomocą programu Apple Business Manager.You can purchase and distribute public as well as private apps using Apple Business Manager.

 • Aplikacje ze Sklepu: za pomocą programu Apple Business Manager menedżerowie zawartości mogą kupować bezpłatne i płatne aplikacje, które są dostępne w sklepie App Store.Store apps: Using Apple Business Manager, Content Managers can buy both free and paid apps that are available in the App Store.
 • Aplikacje niestandardowe: Za pomocą programu Apple Business Manager menedżerowie zawartości mogą również kupować aplikacje niestandardowe udostępnione prywatnie w organizacji.Custom Apps: Using Apple Business Manager, Content Managers can also buy Custom Apps made available privately to your organization. Te aplikacje są dostosowywane do konkretnych potrzeb organizacji przez deweloperów, z którymi bezpośrednio współpracujesz.These apps are tailored to your organization's specific needs by developers with whom you work directly. Dowiedz się więcej na temat sposobu dystrybuowania aplikacji niestandardowych.Learn more about how to distribute Custom Apps.

Wymagania wstępnePrerequisites

Ważne

 • Tokenu lokalizacji można używać tylko z jednym rozwiązaniem do zarządzania urządzeniami jednocześnie.A location token can only be used with one device management solution at a time. Przed rozpoczęciem korzystania z zakupionych aplikacji przy użyciu usługi Intune należy odwołać i usunąć wszystkie istniejące tokeny lokalizacji utworzone przy użyciu innych dostawców zarządzania urządzeniami mobilnymi.Before you start to use purchased apps with Intune, revoke and remove any existing location tokens used with other mobile device management (MDM) vendor.
 • W danym momencie token lokalizacji może być używany tylko w ramach jednej dzierżawy usługi Intune.A location token is only supported for use on one Intune tenant at a time. Nie używaj tego samego tokenu dla wielu dzierżaw usługi Intune.Do not reuse the same token for multiple Intune tenants.
 • Domyślnie usługa Intune synchronizuje tokeny lokalizacji z firmą Apple dwa razy dziennie.By default, Intune synchronizes the location tokens with Apple twice a day. Można jednak w dowolnym momencie zainicjować ręczną synchronizację w usłudze Intune.You can initiate a manual sync at any time from Intune.
 • Po zaimportowaniu tokenu lokalizacji do usługi Intune nie należy importować tego samego tokenu do żadnego innego rozwiązania do zarządzania urządzeniami.After you have imported the location token to Intune, do not import the same token to any other device management solution. Może to spowodować utratę przypisania licencji i rekordów użytkowników.Doing so might result in the loss of license assignment and user records.

Migrowanie z programu Volume Purchase Program (VPP) do aplikacji i książekMigrate from Volume Purchase Program (VPP) to Apps and Books

Jeśli Twoja organizacja nie była jeszcze migrowana do programu Apple Business Manager lub Apple School Manager, przed przystąpieniem do zarządzania zakupionymi aplikacjami w usłudze Intune zapoznaj się ze wskazówkami firmy Apple dotyczącymi migracji do aplikacji i książek.If your organization has not migrated to Apple Business Manager or Apple School Manager yet, review Apple's guidance on migrating to Apps and Books before proceeding to manage purchased apps in Intune.

Ważne

 • Aby zapewnić najlepsze środowisko migracji, należy migrować tylko jednego nabywcę programu VPP na lokalizację.For the best migration experience, migrate only one VPP purchaser per location. Jeśli każdy nabywca jest migrowany do unikatowej lokalizacji, wszystkie licencje — przypisane i nieprzypisane — zostaną przeniesione do aplikacji i książek.If each purchaser migrates to a unique location, all licenses — assigned and unassigned — will move to Apps and Books.
 • Nie usuwaj istniejącego starszego tokenu programu VPP w usłudze Intune ani aplikacji i przypisań skojarzonych z istniejącym starszym tokenem programu VPP w usłudze Intune.Do not delete the existing legacy VPP token in Intune or apps and assignments associated with existing legacy VPP token in Intune. Te akcje będą wymagały ponownego utworzenia wszystkich przypisań aplikacji w usłudze Intune.These actions will require all app assignments to be recreated in Intune.

Migruj istniejącą zakupioną zawartość i tokeny programu VPP do aplikacji i książek w programie Apple Business Manager lub Apple School Manager w następujący sposób:Migrate existing purchased VPP content and tokens to Apps and Books in Apple Business Manager or Apple School Manager as follows:

 1. Zaproś nabywców programu VPP do dołączenia do organizacji i poinformuj każdego użytkownika o konieczności wybrania unikatowej lokalizacji.Invite VPP purchasers to join your organization and direct each user to select a unique location.
 2. Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszyscy nabywcy programu VPP w organizacji wykonali krok 1.Ensure that all VPP purchasers within your organization have completed step 1 before proceeding.
 3. Sprawdź, czy wszystkie zakupione aplikacje i licencje zostały zmigrowane do aplikacji i książek w programie Apple Business Manager lub Apple School Manager.Verify that all purchased apps and licenses have migrated to Apps and Books in Apple Business Manager or Apple School Manager.
 4. Pobierz nowy token lokalizacji, przechodząc do pozycji Apple Business (lub School) Manager > Settings (Ustawienia) > Apps and Books (Aplikacje i książki) > My Server Tokens (Moje tokeny serwera) .Download the new location token by going to Apple Business (or School) Manager > Settings > Apps and Books > My Server Tokens.
 5. Zaktualizuj token lokalizacji w centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager, przechodząc do pozycji Administracja dzierżawą > Łączniki i tokeny > Tokeny VPP firmy Apple i ręcznie przekaż token.Update the location token in Microsoft Endpoint Manager admin center by going to Tenant administration > Connectors and tokens > Apple VPP tokens and manually upload the token.

Przekaż token lokalizacji Apple VPP lub Apple Business ManagerUpload an Apple VPP or Apple Business Manager location token

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center.
 2. Wybierz kolejno pozycje Administracja dzierżawą > Łączniki i tokeny > Tokeny VPP firmy Apple.Select Tenant administration > Connectors and tokens > Apple VPP tokens.
 3. W okienku z listą tokenów programu VPP wybierz pozycję Utwórz.On the list of VPP tokens pane, select Create. Zostanie wyświetlony proces Tworzenie tokenu programu VPP.The Create VPP token process is displayed. Tworzenie tokenu programu VPP obejmuje cztery strony.There are four pages used when creating a VPP token. Pierwsza to Podstawowe.The first is Basics.
 4. Na stronie Podstawowe określ następujące informacje:On the Basics page, specify the following information:
  • Nazwa tokenu — pole administracyjne służące do ustawiania nazwy tokenu.Token Name - An administrative field for setting the token name.
  • Identyfikator firmy Apple — wprowadź zarządzany identyfikator Apple ID dla konta skojarzonego z przekazanym tokenem.Apple ID - Enter the Managed Apple ID of the account associated with the uploaded token.
  • Plik tokenu programu VPP — jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zarejestruj się w programie Apple Business Manager lub Apple School Manager.VPP token file - If you haven't already, sign up for Apple Business Manager or Apple School Manager. Po zarejestrowaniu się pobierz token lokalizacji usługi Apple Business Manager (token VPP firmy Apple) dla swojego konta i wybierz go tutaj.After you sign up, download the Apple Business Manager location token (Apple VPP token) for your account and select it here.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Ustawienia.Click Next to display the Settings page.
 6. Na stronie Ustawienia określ następujące informacje:On the Settings page, specify the following information:
  • Przejmij kontrolę nad tokenem z innego oprogramowania MDM — ustawienie tej opcji na wartość Tak umożliwia ponowne przypisanie tokenu do usługi Intune z innego rozwiązania typu MDM.Take control of token from another MDM - Setting this option to yes allows the token to be reassigned to Intune from another MDM solution.

  • Kraj/region — wybierz sklep krajowy/regionalny programu VPP.Country/Region - Select the VPP country/region store. Usługa Intune synchronizuje aplikacje VPP ze sklepu w danym kraju/regionie umożliwiającego korzystanie z programu zakupów zbiorczych zgodnie ze wszystkimi ustawieniami regionalnymi.Intune synchronizes VPP apps for all locales from the specified VPP country/region store.

   Ostrzeżenie

   Zmiana kraju/regionu spowoduje zaktualizowanie metadanych aplikacji i adresu URL sklepu App Store przy następnej synchronizacji z usługą firmy Apple w przypadku aplikacji utworzonych za pomocą tego tokenu.Changing the country/region will update the apps metadata and App Store URL on next sync with the Apple service for apps created with this token. Jeśli aplikacja nie istnieje w nowym sklepie krajowym/regionalnym, nie zostanie zaktualizowana.The app will not be updated if it does not exist in the new country/region store.

  • Typ konta programu VPP — wybierz opcję Biznes lub Edukacja.Type of VPP account - Choose from Business or Education.

  • Aktualizacje automatyczne aplikacji — wybierz pozycję Wł. lub Wył. , aby włączyć aktualizacje automatyczne.Automatic app updates - Choose from On or Off to enable automatic updates. Po włączeniu usługa Intune wykrywa aktualizacje aplikacji VPP w sklepie z aplikacjami i automatycznie wypycha je do urządzenia po jego zaewidencjonowaniu.When enabled, Intune detects the VPP app updates inside the app store and automatically pushes them to the device when the device checks in.

   Uwaga

   Automatyczne aktualizacje aplikacji dla aplikacji VPP firmy Apple będą automatycznie aktualizować zarówno intencje instalacji Wymagana, jak i Dostępna.Automatic app updates for Apple VPP apps will automatically update for both Required and Available install intents. W przypadku aplikacji wdrożonych za pomocą intencji instalacji Dostępna automatyczna aktualizacja generuje dla administratora IT komunikat o stanie informujący o dostępności nowej wersji aplikacji.For apps deployed with Available install intent, the automatic update generates a status message for the IT admin informing that a new version of the app is available. Ten komunikat o stanie można wyświetlić, wybierając aplikację, a następnie pozycję Stan instalacji urządzenia i sprawdzając pozycję Szczegóły stanu.This status message is viewable by selecting the app, selecting Device Install Status, and checking the Status Details.

  • Zezwalam firmie Microsoft na wysyłanie informacji o użytkowniku i urządzeniu do firmy Apple.I grant Microsoft permission to send both user and device information to Apple. — Aby kontynuować, musisz wybrać pozycję Zgadzam się.- You must select I agree to proceed. Aby sprawdzić, jakie dane firma Microsoft wysyła do firmy Apple, zobacz temat Dane wysyłane przez usługę Intune do firmy Apple.To review what data Microsoft sends to Apple, see Data Intune sends to Apple.

 7. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Tagi zakresu.Click Next to display the Scope tags page.
 8. Kliknij pozycję Wybierz tagi zakresu, aby opcjonalnie dodać tagi zakresu dla aplikacji.Click Select scope tags to optionally add scope tags for the app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Używanie kontroli dostępu opartej na rolach i tagów zakresu w rozproszonej infrastrukturze informatycznej.For more information, see Use role-based access control (RBAC) and scope tags for distributed IT.
 9. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Recenzja i tworzenie.Click Next to display the Review + create page. Przejrzyj wartości i ustawienia wprowadzone dla tokenu programu VPP.Review the values and settings you entered for the VPP token.
 10. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz.When you are done, click Create. Token zostanie wyświetlony na liście w okienku tokenów.The token is displayed in the list of tokens pane.

Synchronizowanie tokenu programu VPPSynchronize a VPP token

Możesz synchronizować nazwy aplikacji, metadane i informacje o licencji dla zakupionych aplikacji w usłudze Intune, wybierając pozycję Synchronizuj dla wybranego tokenu.You can synchronize the app names, metadata and license information for your purchased apps in Intune by choosing Sync for a selected token.

Przypisywanie aplikacji nabytej w ramach programu zakupów zbiorczychAssign a volume-purchased app

 1. Wybierz pozycję Aplikacje > Wszystkie aplikacje.Select Apps > All apps.
 2. W okienku z listą aplikacji wybierz aplikację, którą chcesz przypisać, a następnie wybierz pozycję Przypisania.On the list of apps pane, choose the app you want to assign, and then choose Assignments.
 3. W okienku Nazwa aplikacji - Przypisania wybierz pozycję Dodaj grupy, a następnie w okienku Dodawanie grup wybierz pozycję Typ przypisania i wybierz grupy użytkowników lub urządzeń usługi Azure AD, do których chcesz przypisać aplikację.On the App name - Assignments pane, choose Add group then, on the Add group pane, choose an Assignment type and choose the Azure AD user or device groups to which you want to assign the app.
 4. Dla każdej wybranej grupy wybierz następujące ustawienia:For each group you selected, choose the following settings:
  • Typ — wybierz, czy aplikacja będzie dostępna (użytkownicy końcowi mogą instalować aplikację z Portalu firmy), czy wymagana (aplikacja zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana na urządzeniach użytkowników końcowych).Type - Choose whether the app will be Available (end users can install the app from the Company Portal), or Required (end user devices will automatically get the app installed).
  • Typ licencji — wybierz Licencjonowanie na użytkownika lub Licencjonowanie na urządzenie.License type - Choose from User licensing, or Device licensing.
 5. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Zapisz.Once you are done, choose Save.

Uwaga

Dostępna intencja wdrożenia nie jest obsługiwane w przypadku grup urządzeń, obsługiwane są tylko grupy użytkowników.The Available deployment intent is not supported for device groups, only user groups are supported. Wyświetlona lista aplikacji jest skojarzona z tokenem.The list of apps displayed is associated with a token. Jeśli dana aplikacja jest skojarzona z wieloma tokenami VPP, zostanie ona wyświetlona wiele razy (po jednym razie dla każdego tokenu).If you have an app that is associated with multiple VPP tokens, you see the same app being displayed multiple times; once for each token.

Uwaga

Usługa Intune (ani żadne inne rozwiązanie do zarządzania urządzeniami przenośnymi) w rzeczywistości nie instaluje aplikacji programu VPP.Intune (or any other MDM for that matter) does not actually install VPP apps. Zamiast tego usługa Intune nawiązuje połączenie z kontem programu VPP i informuje firmę Apple, które licencje aplikacji mają zostać przypisane do których urządzeń.Instead, Intune connects to your VPP account and tells Apple which app licenses to assign to which devices. Następnie rzeczywista instalacja jest obsługiwana przez firmę Apple i urządzenie.From there, all the actual installation is handled between Apple and the device.

Monity dotyczące programu VPP dla użytkowników końcowychEnd-User Prompts for VPP

Użytkownik końcowy otrzymuje monity dotyczące instalacji aplikacji programu VPP w wielu scenariuszach.The end-user will receive prompts for VPP app installation in a number of scenarios. W poniższej tabeli objaśniono każdą sytuację:The following table explains each condition:

# ScenariuszScenario Zaproszenie do programu VPP firmy AppleInvite to Apple VPP program Monit dotyczący instalacji aplikacjiApp install prompt Monit o podanie identyfikatora Apple IDPrompt for Apple ID
11 Model BYOD — licencja użytkownika (nie urządzenie rejestrowane przez użytkownika)BYOD – user licensed (not User Enrollment device) TY TY TY
22 Firma — licencja użytkownika (urządzenie nienadzorowane)Corp – user licensed (not supervised device) TY YY TY
33 Firma — licencja użytkownika (urządzenie nadzorowane)Corp – user licensed (supervised device) TY NN TY
44 Model BYOD — licencja urządzeniaBYOD – device licensed NN TY NN
55 Firma — licencja urządzenia (urządzenie nienadzorowane)CORP – device licensed (not supervised device) NN YY NN
66 Firma — licencja urządzenia (urządzenie nadzorowane)CORP – device licensed (supervised device) NN NN NN
77 Tryb kiosku (urządzenie nadzorowane) — licencja urządzeniaKiosk mode (supervised device) – device licensed NN NN NN
88 Tryb kiosku (urządzenie nadzorowane) — licencja użytkownikaKiosk mode (supervised device) – user licensed --- --- ---

Uwaga

Nie zaleca się przypisywania aplikacji programu VPP do urządzeń w trybie kiosku przy użyciu licencji użytkownika.It is not recommended to assign VPP apps to Kiosk-mode devices using user licensing.

Odwoływanie licencji aplikacjiRevoking app licenses

Można odwołać wszystkie skojarzone licencje aplikacji systemów iOS/iPadOS lub macOS programu Volume Purchase Program (VPP) na podstawie danego urządzenia, użytkownika lub aplikacji.You can revoke all associated iOS/iPadOS or macOS volume-purchase program (VPP) app licenses based on a given device, user, or app. Istnieją jednak pewne różnice między platformami iOS/iPadOS i macOS.But there are some differences between iOS/iPadOS and macOS platforms.

AkcjaAction iOS/iPadOSiOS/iPadOS macOSmacOS
Usuwanie przypisania aplikacjiRemove app assignment Gdy usuniesz aplikację przypisaną do użytkownika, usługa Intune odzyska licencję użytkownika lub urządzenia i odinstaluje aplikację z urządzenia.When you remove an app that was assigned to a user, Intune reclaims the user or device license and uninstalls the app from the device. Gdy usuniesz aplikację przypisaną do użytkownika, usługa Intune odzyska licencję użytkownika lub urządzenia.When you remove an app that was assigned to a user, Intune reclaims the user or device license. Aplikacja nie zostanie odinstalowana z urządzenia.The app is not uninstalled from the device.
Odwoływanie licencji aplikacjiRevoke app license Odwoływanie licencji aplikacji polega na odzyskiwaniu licencji aplikacji od użytkownika lub urządzenia.Revoking an app license reclaims the app license from the user or device. Musisz zmienić przypisanie na Odinstaluj, aby usunąć aplikację z urządzenia.You must change the assignment to Uninstall to remove the app from the device. Odwoływanie licencji aplikacji polega na odzyskiwaniu licencji aplikacji od użytkownika lub urządzenia.Revoking an app license reclaims the app license from the user or device. Aplikacja systemu macOS z odwołaną licencją pozostaje na urządzeniu i można jej używać, ale nie można jej zaktualizować do czasu ponownego przypisania licencji do użytkownika lub urządzenia.The macOS app with revoked license remains usable on the device, but cannot be updated until a license is reassigned to the user or device. Zgodnie z zasadami firmy Apple takie aplikacje są usuwane po 30-dniowym okresie prolongaty.According to Apple, such apps are removed after a 30-day grace period. Firma Apple nie zapewnia jednak sposobu usunięcia takiej aplikacji za pomocą usługi Intune za pośrednictwem akcji odinstalowywania przypisania.However, Apple does not provide a means for Intune to remove the app using Uninstall assignment action.

Uwaga

 • Usługa Intune odzyskuje licencje aplikacji, kiedy pracownik opuści firmę i przestanie być członkiem grup usługi AAD.Intune reclaims app licenses when an employee leaves the company and is no longer part of the AAD groups.
 • W przypadku przypisywania nabytej aplikacji z intencją Odinstalowywanie usługa Intune odzyskuje licencję i odinstalowuje aplikację.When assigning a purchased app with Uninstall intent, Intune both reclaims the license and uninstalls the app.
 • Licencje aplikacji nie są odzyskiwane po usunięciu urządzenia z zarządzania w usłudze Intune.App licenses are not reclaimed when a device is removed from Intune management.

Usuwanie tokenów programu VPPDeleting VPP tokens

Istnieje możliwość usunięcia tokenu programu Apple Volume Purchasing Program (VPP) przy użyciu konsoli.You can delete an Apple Volume Purchasing Program (VPP) token using the console. Może to być konieczne w przypadku występowania zduplikowanych wystąpień tokenu programu VPP.This may be necessary when you have duplicate instances of a VPP token. Usunięcie tokenu spowoduje również usunięcie wszelkich skojarzonych aplikacji oraz przypisania.Deleting a token will also delete any associated apps and assignment. Usunięcie tokenu powoduje odwołanie skojarzonych licencje aplikacji, ale nie odinstalowuje aplikacji.Deleting a token revokes associated app licenses but doesn't uninstall the apps.

Uwaga

Usługa Intune nie można odwołać licencji aplikacji, jeśli token zostanie usunięty.Intune cannot revoke app licenses after a token has been deleted.

Aby odwołać licencję wszystkich aplikacji programu VPP dla danego tokenu programu VPP, należy najpierw odwołać wszystkie licencje aplikacji skojarzone z tokenem, a następnie usunąć token.To revoke the license of all VPP apps for a given VPP token, you must first revoke all app licenses associated with the token, then delete the token.

Odnawianie tokenów programu VPP lub tokenu lokalizacji programu Apple Business ManagerRenewing VPP tokens or Apple Business Manager location token

Token usługi Apple Business Manager (token VPP firmy Apple) można odnowić, pobierając nowy token z witryny Apple Business Manager lub Apple School Manager i aktualizując istniejący token w usłudze Intune.You can renew an Apple Business Manager location token (Apple VPP token) by downloading a new token from Apple Business Manager or Apple School Manager and updating the existing token in Intune.

Aby odnowić token lokalizacji usługi Apple Business Manager (token VPP firmy Apple), wykonaj następujące czynności:To renew an Apple Business Manager location token (Apple VPP token), use the following steps:

 1. Przejdź do witryny Apple Business Manager lub Apple School Manager.Navigate to Apple Business Manager or Apple School Manager.
 2. Pobierz nowy token z witryny Apple Business (lub School) Manager, wybierając pozycje Settings (Ustawienia) > Apps and Books (Aplikacje i książki) > My Server Tokens (Moje tokeny serwera) .Download the new token in Apple Business (or School) Manager, by selecting Settings > Apps and Books > My Server Tokens.
 3. Zaktualizuj token w centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager, przechodząc do pozycji Administracja dzierżawą > Łączniki i tokeny > Tokeny VPP firmy Apple.Update the token in Microsoft Endpoint Manager admin center by selecting Tenant administration > Connectors and tokens > Apple VPP tokens.
 4. Wybierz odnawiany token VPP, kliknij pozycję Edytuj w kategorii podstaw, przekaż nowy token na tej stronie, a następnie zapisz zmiany.Select the VPP token you are renewing, click Edit on the Basics category, upload the new token on this page, and then save your changes.

Uwaga

Musisz pobrać nowy token VPP firmy Apple lub token lokalizacji z usługi Apple Business Manager i zaktualizować istniejący token w usłudze Intune, gdy użytkownik, który skonfigurował token w usłudze Apple Business Manager, zmieni hasło, lub gdy użytkownik opuści organizację usługi Apple Business Manager.You must download a new Apple VPP or location token from Apple Business Manager and update the existing token within Intune when the user, who set up the token in Apple Business Manager, changes their password or the user leaves your Apple Business Manager organization. Tokeny, które nie zostaną odnowione, będą miały w usłudze Intune stan „nieprawidłowy”.Tokens that are not renewed will show "invalid" status in Intune.

Usuwanie aplikacji VPPDeleting a VPP app

Obecnie nie można usunąć aplikacji programu VPP systemu iOS/iPadOS z usługi Microsoft Intune.Currently, you cannot delete an iOS/iPadOS VPP app from Microsoft Intune.

Przypisywanie uprawnień roli niestandardowej dla programu VPPAssigning custom role permissions for VPP

Dostęp do tokenów i aplikacji usługi Apple Business Manager (tokenów i aplikacji VPP firmy Apple) można kontrolować niezależnie przy użyciu uprawnień przypisanych do niestandardowych ról administratorów w usłudze Intune.Access to Apple Business Manager location token and apps (Apple VPP tokens and VPP apps) can be controlled independently using permissions assigned to custom administrator roles in Intune.

 • Aby umożliwić zarządzanie tokenami usługi Apple Business Manager przy użyciu roli niestandardowej usługi Intune, w centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager wybierz pozycję Administracja dzierżawą > Łączniki i tokeny > Tokeny VPP firmy Apple, a następnie przypisz uprawnienia Zarządzane aplikacje.To allow an Intune custom role to manage Apple Business Manager location tokens, in Microsoft Endpoint Manager admin center, select Tenant administration > Connectors and tokens > Apple VPP tokens, assign permissions for Managed apps.
 • Aby umożliwić roli niestandardowej usługi Intune zarządzanie aplikacjami kupionymi przy użyciu tokenów VPP systemu iOS/iPadOS, w obszarze Aplikacje > Wszystkie aplikacje przypisz uprawnienia dla elementu Aplikacje mobilne.To allow an Intune custom role to manage apps purchased using iOS/iPadOS VPP tokens under Apps > All apps, assign permissions for Mobile apps.

Dodatkowe informacjeAdditional information

Firma Apple zapewnia bezpośrednią pomoc dotyczącą tworzenia i odnawiania tokenów programu VPP.Apple provides direct assistance to create and renew VPP tokens. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Dystrybucja zawartości wśród użytkowników za pośrednictwem programu zakupów grupowych (VPP) jako część dokumentacji firmy Apple.For more information, see Distribute content to your users with the Volume Purchase Program (VPP) as part of Apple's documentation.

Jeśli w portalu usługi Intune jest wskazana pozycja Przypisane do zewnętrznego MDM, wówczas Ty (administrator) musisz usunąć token VPP MDM od innej firmy przed użyciem tokenu VPP w usłudze Intune.If Assigned to external MDM is indicated in the Intune portal, then you (the Admin) must remove the VPP token from the 3rd party MDM before using the VPP token in Intune.

Jeśli stan tokenu to Zduplikowany, oznacza to, że przekazano wiele tokenów z taką samą lokalizacją tokenu.If status is Duplicate for a token, then multiple tokens with the same Token Location have been uploaded. Usuń zduplikowany token, aby ponownie rozpocząć synchronizowanie tokenu.Remove the duplicate token to begin syncing the token again. Nadal można przypisywać i odwoływać licencje dla tokenów oznaczonych jako zduplikowane.You can still assign and revoke licenses for tokens that are marked as duplicate. Jednak licencje dla nowych zakupionych aplikacji i książek mogą nie być odzwierciedlone po oznaczeniu tokenu jako duplikatu.However, licenses for new apps and books purchased may not be reflected once a token is marked as duplicate.

Często zadawane pytaniaFrequently asked questions

Ile tokenów mogę przekazać?How many tokens can I upload?

Możesz przekazać do 3000 tokenów w usłudze Intune.You can upload up to 3,000 tokens in Intune.

Jak długo trwa aktualizowanie liczby licencji w portalu po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu lub usunięciu jej z urządzenia?How long does the portal take to update the license count once an app is installed or removed from the device?

Licencja powinna zostać zaktualizowana w ciągu kilku godzin po zainstalowaniu lub odinstalowaniu aplikacji.The license should be updated within a few hours after installing or uninstalling an app. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik końcowy usunie aplikację z urządzenia, licencja będzie nadal przypisana do tego użytkownika lub urządzenia.Note that if the end user removes the app from the device, the license is still assigned to that user or device.

Czy możliwe jest nadsubskrybowanie aplikacji, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach?Is it possible to oversubscribe an app and, if so, in what circumstance?

Tak.Yes. Administrator usługi Intune może nadsubskrybować aplikację.The Intune admin can oversubscribe an app. Może to mieć na przykład miejsce, jeśli administrator zakupi 100 licencji dla aplikacji XYZ, a następnie przeznaczy aplikację dla grupy zawierającej 500 elementów członkowskich.For example, if the admin purchases 100 licenses for app XYZ, and then targets the app to a group with 500 members in it. Licencja zostanie przypisana do pierwszych 100 elementów członkowskich (użytkowników lub urządzeń), a dla pozostałych przypisanie licencji zakończy się niepowodzeniem.The first 100 members (users or devices) will get the license assigned to them, the rest of the members will fail on license assignment.

Następne krokiNext steps

Informacje przydatne do monitorowania przypisań aplikacji znajdują się w artykule How to monitor apps (Jak monitorować aplikacje).See How to monitor apps for information to help you monitor app assignments.

Informacje przydatne do rozwiązywania problemów z aplikacjami znajdują się w artykule Rozwiązywanie problemów z aplikacjami.See How to troubleshoot apps for information on troubleshooting app-related issues.