Zarządzanie połączeniami w rozwiązaniu Power Automate

Power Automate używa połączeń, aby ułatwić dostęp do danych podczas budowania przepływów. Usługa Power Automate zawiera często używane połączenia, w tym połączenia z produktami SharePoint, SQL Server, Microsoft 365, OneDrive dla Firm, Salesforce, Excel, Dropbox, Twitter itp. Połączenia są współdzielone z usługą Power Apps, więc po utworzeniu połączenia w jednej usłudze, pojawia się ono w drugiej i na odwrót.

Możesz użyć połączeń, aby wykonać następujące zadania:

 • Aktualizacja listy SharePoint.
 • Pobranie danych ze skoroszytu programu Excel na koncie usługi OneDrive dla Firm lub Dropbox.
 • Wysyłanie poczty e-mail w Microsoft 365.
 • Wysyłanie tweetu.

Połączenie możesz utworzyć w wielu scenariuszach, w tym:

Porada

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi używania programu SharePoint z usługą Power Automate, zobacz  dokumentację programu SharePoint.

Dodaj połączenie

 1. W Power Automate zaloguj się za pomocą konta służbowego.

 2. W lewym okienku wybrać Dane > Połączenia.

  Zrzut ekranu z widoczną opcją Połączenia

 3. W górnej części strony wybierz pozycję Nowe połączenie.

 4. Z listy dostępnych połączeń wybierz połączenie, które chcesz skonfigurować (np. SharePoint), wybierając znak plus (+).

  Lista połączeń, które można skonfigurować

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wprowadzić poświadczenia w celu skonfigurowania połączenia.

  Porada

  Użytkownik może znaleźć wszystkie połączenia utworzone w obszarze Dabe > Połączenia.

Łączenie z danymi za pomocą lokalnej bramy danych

Niektóre łączniki, takie jak łącznik SharePoint, obsługują lokalną bramę danych. Aby utworzyć połączenie korzystające z bramy:

 1. Wykonaj kroki podane wcześniej w tym temacie, aby dodać połączenie.

 2. Na liście dostępnych połączeń zaznacz SharePoint.

 3. Wybierz opcję Połącz przy użyciu lokalnej bramy danych.

  Wybierz opcję lokalną

 4. Podaj poświadczenia połączenia, a następnie wybierz bramę, której chcesz używać. Aby uzyskać więcej informacji: Zarządzanie bramami i Opis bram

Uwaga

Po skonfigurowaniu połączenia jest ono wyświetlane w obszarze Połączenia.

Usuwanie połączenia

 1. Przejdź na stronę DanePołączenia i wybierz połączenie, które chcesz usunąć.

 2. Wybierz Aby wyświetlić więcej poleceń, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Wybierz Usuń, aby usunąć połączenie

 3. Wybierz przycisk Usuń , aby potwierdzić usunięcie połączenia.

  Potwierdzenie usunięcia połączenia

Usunięcie połączenia spowoduje jego usunięcie zarówno z usługi Power Apps i Power Automate.

Aktualizacja połączenia

Możesz zaktualizować połączenie, które nie działa z powodu zmiany szczegółów konta lub hasła.

 1. Przejdź do strony DanePołączenia, a następnie wybierz łącze Napraw połączenie połączenia, które chcesz zaktualizować.

  Wybierz łącze, aby naprawić połączenie

 2. Po wyświetleniu monitu zaktualizuj połączenie za pomocą nowych poświadczeń.

Po zaktualizowaniu połączenia jest ono aktualizowane zarówno w usłudze Power Apps i Power Automate.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

W zależności od zasad organizacji może być konieczne używanie tego samego konta do logowania się w usłudze Power Automate i tworzenia połączenia do produktów SharePoint, Microsoft 365 i OneDrive dla Firm.

Na przykład zalogowanie się w usłudze Power Automate przy użyciu konta twojanazwa@outlook.com jest możliwe, ale próba połączenia z programem SharePoint przy użyciu konta twojanazwa@contoso.com jest blokowana. Możesz zamiast tego zalogować się w usłudze Power Automate przy użyciu konta twojanazwa@contoso.com, co umożliwi połączenie z programem SharePoint.