Szybki start: łączenie się z danymi w programie Power BI Desktop

W tym przewodniku Szybki start połączysz się z danymi przy użyciu programu Power BI Desktop. Jest to pierwszy krok do tworzenia modeli danych i raportów.

Power BI Desktop

Jeśli nie masz konta usługi Power BI, na początku zacznij korzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

Wymagania wstępne

Aby wykonać kroki opisane w tym artykule, potrzebne są następujące zasoby:

  • Pobierz i zainstaluj program Power BI Desktop, bezpłatną aplikację działającą na komputerze lokalnym. Możesz pobrać program Power BI Desktop bezpośrednio lub ze sklepu Microsoft Store.
  • Pobierz ten przykładowy skoroszyt programu Excel i utwórz folder o nazwie C:\PBID-qs, w którym możesz przechowywać plik programu Excel. W kolejnych krokach tego przewodnika Szybki start przyjęto założenie, że to będzie lokalizacja pliku pobranego skoroszytu programu Excel.
  • W przypadku wielu łączników danych w programie Power BI Desktop wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 10 (lub nowsza wersja) do celów uwierzytelnienia.

Uruchamianie programu Power BI Desktop

Po zainstalowaniu programu Power BI Desktop uruchom aplikację na komputerze lokalnym. Zostanie wyświetlony samouczek dotyczący usługi Power BI. Postępuj według instrukcji zawartych w samouczku lub zamknij okno dialogowe, aby rozpocząć od pustej kanwy. Kanwa to miejsce, gdzie tworzysz wizualizacje i raporty na podstawie danych.

Program Power BI Desktop z pustą kanwą

Łączenie z danymi

Korzystając z programu Power BI Desktop, możesz nawiązywać połączenia z wieloma różnymi typami danych. Te źródła to na przykład podstawowe źródła danych, takie jak pliki programu Microsoft Excel. Możesz nawiązywać połączenia z usługami online, zawierającymi różne rodzaje danych, takimi jak Salesforce, Microsoft Dynamics, Azure Blob Storage i wieloma innymi.

Aby nawiązać połączenie z danymi, na wstążce Narzędzia główna wybierz pozycję Pobierz dane.

Pobieranie danych na wstążce Narzędzia główne

Zostanie wyświetlone okno Pobieranie danych. Można wybrać wiele różnych źródeł danych, z którymi program Power BI Desktop może się łączyć. W tym przewodniku Szybki start użyj skoroszytu programu Excel pobranego w ramach wymagań wstępnych.

Pobieranie danych ze wszystkich źródeł

Ponieważ źródłem danych jest plik programu Excel, wybierz opcję Excel z okna Pobieranie danych, a następnie wybierz przycisk Połącz.

W usłudze Power BI zostanie wyświetlony monit o podanie lokalizacji pliku programu Excel, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Pobrany plik nazywa się Financial Sample (Przykład finansowy). Wybierz ten plik, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Pobieranie danych z pliku Financial Sample

Program Power BI Desktop następnie ładuje skoroszyt, odczytuje jego zawartość i wyświetla dostępne dane w pliku przy użyciu okna Nawigator. W tym oknie możesz wybrać dane do załadowania w programie Power BI Desktop. Wybierz tabele, zaznaczając pola wyboru obok każdej tabeli do zaimportowania. Zaimportuj obie dostępne tabele.

Wybieranie danych przy użyciu okna Nawigator

Po dokonaniu wyboru wybierz pozycję Załaduj w celu zaimportowania danych do programu Power BI Desktop.

Wyświetlanie danych w okienku Pola

Po załadowaniu tabel w okienku Pola zostaną wyświetlone dane. Można rozwinąć każdą tabelę, wybierając strzałkę znajdującą się obok nazwy. Na poniższej ilustracji tabela Financials (Finanse) jest rozwinięta i wszystkie jej pola są widoczne.

Pobieranie danych

I to wszystko. Po nawiązaniu połączenia z danymi w programie Power BI Desktop i załadowaniu danych można wyświetlić wszystkie dostępne pola w tych tabelach.

Następne kroki

Istnieje wiele różnych sposobów korzystania z programu Power BI Desktop po nawiązaniu połączenia z danymi. Możesz tworzyć wizualizacje i raporty. Aby rozpocząć pracę, zapoznaj się z następującym zasobem: