Korzystanie z bram osobistych w usłudze Power BI

Uwaga

Podzieliliśmy dokumenty lokalnej bramy danych na zawartość specyficzną dla usługi Power BI i ogólną zawartość, która ma zastosowanie do wszystkich usług, które obsługuje brama. Obecnie czytasz zawartość dotyczącą usługi Power BI. Aby przekazać opinię o tym artykule lub ogólnej dokumentacji bramy, przewiń do końca artykułu.

Lokalna brama danych (tryb osobisty) to wersja lokalnej bramy danych, która działa tylko z usługą Power BI. Brama osobista umożliwia zainstalowanie bramy na własnym komputerze oraz uzyskiwanie dostępu do danych lokalnych.

Uwaga

Każdy użytkownik usługi Power BI może mieć uruchomioną tylko jedną bramę w trybie osobistym. Zainstalowanie kolejnej bramy w trybie osobistym dla tego samego użytkownika, nawet na innym komputerze, spowoduje zastąpienie poprzedniej instalacji najnowszą.

Lokalna brama danych a lokalna brama danych (tryb osobisty)

W poniższej tabeli opisano różnice między lokalną bramą danych i lokalną bramą danych (tryb osobisty).

Lokalna brama danych Lokalna brama danych (tryb osobisty)
Obsługiwane usługi w chmurze Power BI, PowerApps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, przepływy danych Power BI
Uruchamianie Zgodnie z konfiguracją użytkowników, którzy mają dostęp do bramy Jako Ty w przypadku uwierzytelniania systemu Windows i zgodnie z konfiguracją w przypadku innych typów uwierzytelniania
Instalacja tylko jako administrator komputera Tak Nie
Scentralizowane zarządzanie źródłami danych i bramą Tak Nie
Import danych i zaplanowane odświeżanie Tak Tak
Obsługa trybu DirectQuery Tak Nie
Obsługa trybu LiveConnect dla usługi Analysis Services Tak Nie

Instalowanie lokalnej bramy danych (tryb osobisty)

Aby zainstalować lokalną bramę danych (tryb osobisty):

 1. Pobierz lokalną bramę danych.

 2. W instalatorze wybierz lokalną bramę danych (tryb osobisty), a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Wybór lokalnej bramy danych (tryb osobisty)

Pliki bramy zostaną zainstalowane w folderze "%localappdata%\Microsoft\On-premises data gateway (personal mode) . Po pomyślnym ukończeniu instalacji i zalogowaniu się zobaczysz następujący ekran.

Pomyślna instalacja lokalnej bramy danych (tryb osobisty)

Używanie funkcji szybkiego łączenia z bramą osobistą

Szybkie łączenie w bramie osobistej ułatwia ignorowanie określonych poziomów prywatności podczas wykonywania zapytań. Aby włączyć funkcję szybkiego łączenia w lokalnej bramie danych (tryb osobisty):

 1. W Eksploratorze plików otwórz następujący plik:

  %localappdata%\Microsoft\On-premises data gateway (personal mode)\Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config

 2. Na końcu pliku dodaj następujący tekst:

  <setting name="EnableFastCombine" serializeAs="String">
    <value>true</value>
  </setting>
  
 3. Gdy wszystko będzie gotowe, to ustawienie zacznie działać po upływie około minuty. Aby sprawdzić, czy szybkie łączenie działa prawidłowo, spróbuj przeprowadzić odświeżenie na żądanie w usłudze Power BI.

Często zadawane pytania

Pytanie: Czy można używać Lokalnej bramy danych (tryb osobisty) jednocześnie z Lokalną bramą danych (dawniej: bramą przedsiębiorstwa)?

Odpowiedź: Tak, obie wersje bramy mogą działać jednocześnie.

Pytanie: Czy można używać Lokalnej bramy danych (tryb osobisty) jako usługi?

Odpowiedź: Nie. Lokalna brama danych (tryb osobisty) może być używana tylko jako aplikacja. Jeśli chcesz używać bramy jako usługi i/lub w trybie administratora, rozważ użycie lokalnej bramy danych (dawniej: bramy przedsiębiorstwa).

Pytanie: Jak często jest aktualizowana Lokalna brama danych (tryb osobisty)?

Odpowiedź: Planujemy comiesięczne aktualizowanie bramy osobistej.

Pytanie: Dlaczego muszę zaktualizować poświadczenia?

Odpowiedź: Żądanie poświadczeń może występować w wielu sytuacjach. Najczęściej jest to spowodowane zainstalowaniem Lokalnej bramy danych (tryb osobisty) na maszynie innej niż ta, na której zainstalowano bramę Power BI Gateway — Personal. Może to również być spowodowane problemem w źródle danych i niepowodzeniem połączenia testowego w usłudze Power BI, przekroczeniem czasu lub błędem systemu. Aby zaktualizować poświadczenia w usłudze Power BI, wybierz ikonę koła zębatego, a następnie pozycję Ustawienia > Zestawy danych. Znajdź odpowiedni zestaw danych i wybierz pozycję Poświadczenia źródła danych.

Pytanie: Jak długo poprzednia wersja bramy osobistej będzie pozostawała offline podczas uaktualnienia?

Odpowiedź: Uaktualnienie bramy osobistej do nowej wersji trwa tylko kilka minut.

Pytanie: Używam skryptów w językach R i Python. Czy są one obsługiwane?

Odpowiedź: Skrypty w językach R i Python są obsługiwane w trybie osobistym.

Następne kroki

Masz więcej pytań? Odwiedź społeczność usługi Power BI.