Co to jest lokalna brama danych?What is an on-premises data gateway?

Uwaga

Niedawno poprawiliśmy dokumentację lokalnej bramy danych. Podzieliliśmy ją na zawartość specyficzną dla usługi Power BI i ogólną zawartość dotyczącą wszystkich usług obsługiwanych przez bramę.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Obecnie czytasz zawartość dotyczącą usługi Power BI.You're currently in the Power BI content. Aby przekazać opinię o tym artykule lub ogólnej dokumentacji bramy, przewiń do końca artykułu.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Lokalna brama danych działa jako most, zapewniając szybki i bezpieczny transfer danych między danymi lokalnymi (danymi, które nie znajdują się w chmurze) a usługami w chmurze firmy Microsoft.The on-premises data gateway acts as a bridge to provide quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and several Microsoft cloud services. Do tych usług w chmurze należą usługi Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services i Azure Logic Apps.These cloud services include Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services, and Azure Logic Apps. Dzięki bramie organizacje mogą zachować bazy danych i inne źródła danych w sieciach lokalnych, a jednocześnie bezpiecznie korzystać z tych danych lokalnych w usługach w chmurze.By using a gateway, organizations can keep databases and other data sources on their on-premises networks, yet securely use that on-premises data in cloud services.

Jak działa bramaHow the gateway works

Omówienie bramy

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania bramy, zobacz Architektura lokalnej bramy danych.For more information on how the gateway works, see On-premises data gateway architecture.

Typy bramTypes of gateways

Istnieją dwa różne typy bram, które są przeznaczone do odmiennych scenariuszy:There are two different types of gateways, each for a different scenario:

  • Lokalna brama danych umożliwia wielu użytkownikom łączenie się z wieloma lokalnymi źródłami danych.On-premises data gateway allows multiple users to connect to multiple on-premises data sources. Lokalnej bramy danych możesz używać ze wszystkimi obsługiwanymi usługami za pośrednictwem jednej instalacji bramy.You can use an on-premises data gateway with all supported services, with a single gateway installation. Ta brama jest dobrym rozwiązaniem w przypadku złożonych scenariuszy, w których wiele osób uzyskuje dostęp do wielu źródeł danych.This gateway is well-suited to complex scenarios with multiple people accessing multiple data sources.

  • Lokalna brama danych (tryb osobisty) umożliwia jednemu użytkownikowi łączenie się ze źródłami, ale nie może być udostępniania innym.On-premises data gateway (personal mode) allows one user to connect to sources, and can’t be shared with others. Lokalna brama danych (tryb osobisty) może być używana tylko z usługą Power BI.An on-premises data gateway (personal mode) can be used only with Power BI. Ta brama jest dobrym rozwiązaniem w przypadku scenariuszy, w których jesteś jedyną osobą tworzącą raporty i nie musisz udostępniać żadnych źródeł danych innym użytkownikom.This gateway is well-suited to scenarios where you’re the only person who creates reports, and you don't need to share any data sources with others.

Używanie bramyUse a gateway

W celu używania bramy należy wykonać cztery główne czynności.There are four main steps for using a gateway.

  1. Pobierz i zainstaluj bramę na komputerze lokalnym.Download and install the gateway on a local computer.
  2. Skonfiguruj bramę w zależności od zapory i innych wymagań sieci.Configure the gateway based on your firewall and other network requirements.
  3. Dodaj administratorów bramy, którzy mogą również zarządzać innymi wymaganiami sieci i administrować nimi.Add gateway admins who can also manage and administer other network requirements.
  4. Użyj bramy, aby odświeżyć lokalne źródło danych.Use the gateway to refresh an on-premises data source.
  5. Rozwiąż problemy z bramą w przypadku wystąpienia błędów.Troubleshoot the gateway in case of errors.

Następne krokiNext steps

Masz więcej pytań?More questions? Odwiedź społeczność usługi Power BITry the Power BI Community