Generowanie aplikacji do zarządzania danymi na liście programu SharePointGenerate an app to manage data in a SharePoint list

[!VIDEO nb:cid:UUID:34ccfd46-7826-49ce-90d8-cf6a144b6968]

W usłudze PowerApps automatycznie wygeneruj trzyekranową aplikację do zarządzania danymi na liście programu SharePoint, zarówno dla witryny lokalnej, jak i witryny w chmurze.In PowerApps, generate a three-screen app automatically to manage data in a SharePoint list, whether the site is on-premises or in the cloud.

Domyślnie każda wygenerowana aplikacja ma ekran do przeglądania rekordów, ekran do wyświetlania szczegółów rekordu i ekran do tworzenia lub aktualizowania rekordów.By default, every generated app has a screen for browsing records, a screen for showing details of a record, and a screen for creating or updating records. Wstępny układ i zawartość każdego ekranu są określone automatycznie, ale prawdopodobnie trzeba będzie dostosować aplikację do własnych potrzeb.The initial layout and content for each screen is automatically determined, but you'll probably need to customize the app to suit your needs.

Jeśli nie znasz dobrze usługi PowerApps, zobacz artykuł Wprowadzenie do usługi PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

Na chwilę obecną usługa PowerApps obsługuje listy niestandardowe, ale nie biblioteki.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. Ponadto można wyświetlać dane w niektórych typach kolumn, takich jak Wybór i Obraz, ale nie można aktualizować tych danych.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znane problemy.For more information, see Known issues.

Uwaga: jeśli nazwa dowolnej kolumny zawiera spację, usługa PowerApps pokaże ją jako ciąg „_x0020_”.Note: If any column name contains a space, PowerApps will show it as "_x0020_". Na przykład wartość „Nazwa kolumny” zostanie wyświetlona jako „Nazwa_x0020_kolumny”.For example "Column Name" will display as "Column_x0020_Name".

Określanie aplikacji programu SharePointSpecify a SharePoint app

 1. Jeśli nie utworzono jeszcze połączenia z programem SharePoint, utwórz je.If you haven't already created a connection to SharePoint, create one.
 2. Otwórz usługę PowerApps w dowolny z następujących sposobów:Open PowerApps in either of these ways:

 3. W obszarze Rozpocznij od swoich danych kliknij lub naciśnij pozycję Układ telefonu na kafelku programu SharePoint.Under Start with your data, click or tap Phone layout on the SharePoint tile.

Określanie witryny i listySpecify a site and a list

 1. W obszarze Nawiązywanie połączenia z witryną programu SharePoint wpisz lub wklej adres URL witryny zawierającej listę, której chcesz użyć, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Przejdź.Under Connect to a SharePoint site, type or paste the URL to the site that contains the list that you want to use, and then click or tap Go.

  Uwaga: w adresie URL nie uwzględniaj określonej listy.Note: Don't include a specific list in the URL.

 2. W obszarze Wybierz listę kliknij lub naciśnij nazwę listy, która ma być używana.Under Choose a list, click or tap the name of the list that you want to use.

  Nazwy list można posortować alfabetycznie, klikając lub naciskając przycisk sortowania.You can sort the list names alphabetically by clicking or tapping the sort button.

  Można też wpisać lub wkleić co najmniej jedną literę w polu wyszukiwania, aby wyświetlić tylko listy z nazwami zawierającymi określony tekst.You can also type or paste at least one letter in the search box to show only those list names that contain the text that you specify.

  Nie wszystkie typy list są wyświetlane domyślnie.Not all types of lists appear by default. Jeśli nie widać nazwy listy, której chcesz użyć, przewiń w dół, a następnie wpisz nazwę listy w polu zawierającym tekst Wprowadź niestandardową nazwę listy.If the name of the list that you want to use doesn't appear, scroll to the bottom, and then type the list name in the box that contains Enter custom list name.

 3. Kliknij lub naciśnij przycisk Połącz w celu wygenerowania aplikacji.Click or tap Connect to generate the app.

  Przycisk Połącz

 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o skorzystanie z przewodnika wprowadzającego, kliknij lub naciśnij przycisk Dalej, aby zapoznać się z kluczowymi obszarami interfejsu usługi PowerApps (albo kliknij lub naciśnij przycisk Pomiń).If you're prompted to take the intro tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps interface (or click or tap Skip).

  Otwieranie ekranu przewodnika wprowadzającego

  Zawsze możesz uruchomić przewodnik później, klikając lub naciskając ikonę znaku zapytania w pobliżu prawego górnego rogu, a następnie klikając lub naciskając pozycję Uruchom przewodnik wprowadzający.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Następne krokiNext steps

 • Aby zapisać właśnie wygenerowaną aplikację, naciśnij klawisze Ctrl+S.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Aby dostosować ekran przeglądania (wyświetlany domyślnie), zobacz Dostosowywanie układu.To customize the browse screen (which appears by default), see Customize a layout.
 • Aby dostosować ekrany szczegółów lub edytowania, zobacz Dostosowywanie formularza.To customize the details or edit screens, see Customize a form.