Omówienie jednostek w usłudze Common Data ServiceUnderstand entities in the Common Data Service

[!VIDEO nb:cid:UUID:beec68e8-1541-41fb-8fc6-28714ccaca68]

Usługa Common Data Service umożliwia Ci bezpieczne przechowywanie danych i zarządzanie nimi w ramach zestawu jednostek standardowych i niestandardowych.The Common Data Service allows you to securely store and manage data within a set of standard and custom entities. Jednostka to zbiór pól służący do przechowywania danych podobny do tabeli w bazie danych.An entity is a set of fields used to store data similarly to a table within a database. Po zapisaniu danych możesz użyć usługi Microsoft PowerApps do tworzenia rozbudowanych aplikacji przy użyciu własnych danych:After your data is stored you can use Microsoft PowerApps to build rich applications using your data:

 • Zaimportuj dane do jednostek standardowych lub niestandardowych.Import data into standard or custom entities.
 • Utwórz jednostki niestandardowe do obsługi swojego scenariusza i aplikacji.Create custom entities to support your scenario and application.
 • Dodaj pola niestandardowe do jednostek standardowych, gdy potrzebne są dodatkowe informacje.Add custom fields to standard entities where additional information is needed.
 • Dodawaj jednostki standardowe i niestandardowe do projektowanej aplikacji tak samo łatwo, jak w przypadku danych z innych źródeł.Incorporate standard and custom entities into an app that you're developing as easily as you would with data in other sources.
 • Korzystaj z dodatków zwiększających produktywność, aby uzyskać dostęp do danych z programu Microsoft Excel i Outlook.Leverage the productivity add-ins to access your data from Microsoft Excel and Outlook.
 • Zabezpiecz dane w ramach swojej organizacji za pomocą opartych na rolach zabezpieczeń dla jednostek standardowych i niestandardowych.Secure your data within your organization using role-based security against standard and custom entities.
 • Uwzględnij listy wyboru wstępnie zdefiniowanych danych, takich jak kraj, powitanie lub waluta.Include picklists of predefined data, such as Country, Salutation, or Currency.
 • Zapewnij globalną obsługę swoich danych i aplikacji dzięki wykorzystaniu tłumaczenia nazw jednostek i pól.Provide global support for your data and applications by leveraging translation of entity and field names.

Każda jednostka zawiera zestaw rekordów, które użytkownicy mogą tworzyć, odczytywać, aktualizować i usuwać.Each entity contains a set of records that users can create, read, update, and delete. Możesz tworzyć relacje między jednostkami, co pozwala wyszukiwać informacje w jednej jednostce na podstawie rekordu z innej jednostki.You can create relationships between entities so that you can look up information in one entity based on a record in another entity. Na przykład możesz utworzyć obiekt niestandardowy do śledzenia wydarzeń, w których uczestniczył klient.For example, you could create a custom entity to track events which a customer had attended. Dodając klienta do swojej jednostki niestandardowej jako pole odnośnika, możesz ustanowić relację między tymi dwiema jednostkami, której można użyć w aplikacji i raportach.By adding the Customer to your custom entity as a lookup field, you establish a relationship between the two entities which can be leveraged in your app and in reporting.

Aby uzyskać informacje o zakupie planu umożliwiającego używanie usługi Common Data Service, zobacz Informacje o cenach.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Dlaczego warto korzystać z jednostek?Why use entities?

Jednostki w ramach usługi Common Data Service, zarówno standardowe, jak i niestandardowe, udostępniają bezpieczne i oparte na chmurze opcje przechowywania Twoich danych.Entities within the Common Data Service, both standard and custom, allow a secure and cloud-based storage option for your data. Jednostki pozwalają tworzyć ukierunkowane na działalność definicje danych do użycia w aplikacjach.Entities allow you to create a business-focused definition of your data for use within your apps. Jeśli nie masz pewności, czy jednostki są najlepszym rozwiązaniem, weź pod uwagę następujące korzyści:If you're not sure if entities are your best option, consider these benefits:

 • Łatwe zarządzanie — zarówno metadane, jak i dane są przechowywane w chmurze.Easy to manage - Both the metadata and data are stored in the cloud. Nie musisz przejmować się szczegółami dotyczącymi sposobu ich przechowywania.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Łatwe udostępnianie — możesz w prosty sposób udostępniać dane współpracownikom, ponieważ usługa PowerApps zarządza uprawnieniami.Easy to share - You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Łatwe zabezpieczanie — dane są bezpiecznie przechowywane, aby użytkownicy mogli je zobaczyć tylko wtedy, gdy przyznasz im do nich dostęp.Easy to secure - Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Zabezpieczenia oparte na rolach pozwalają na kontrolowanie dostępu do jednostek dla różnych użytkowników w organizacji.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Rozbudowane metadane — relacje i typy danych są używane bezpośrednio w usłudze PowerApps.Rich metadata - Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Na przykład zdefiniowanie pola typu Adres URL spowoduje przedstawienie danych w aplikacji jako hiperlink.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Narzędzia zwiększające produktywność — jednostki są dostępne w dodatkach dla programu Microsoft Excel i Outlook, aby zwiększyć produktywność i zapewnić dostępność danych.Productivity tools - Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Listy wyboru — dodawaj listy wyboru z bogatego zestawu standardowych list wyboru, aby szybko tworzyć listy rozwijane w ramach jednostek i aplikacji.Picklists - Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Jednostki standardowe i niestandardoweStandard and custom entities

Podczas tworzenia aplikacji możesz używać jednostek standardowych i/lub niestandardowych.When you develop an app, you can use standard entities, custom entities, or both. Jeśli jednostka standardowa może spełniać określony cel w danej aplikacji, należy jej użyć, zamiast tworzyć jednostkę niestandardową, która spełnia takie samo zadanie.If a standard entity can serve a particular purpose in your app, you should use it rather than developing a custom entity that does the same thing. Jeśli po zastosowaniu zmian jednostka standardowa będzie realizowała dany cel, możesz dodać pola odpowiadające Twoim potrzebom.If a standard entity would serve a purpose with a few changes, you can add fields to suit your needs.

 • Usługa Common Data Service domyślnie zapewnia jednostki standardowe.The Common Data Service provides standard entities by default. Jednostki, takie jak Contacts, Accounts i Products, są zaprojektowane zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami, aby uchwycić najbardziej typowe pojęcia dla organizacji.These are designed, in accordance with best practices, to capture the most common concepts for an organization, such as Contacts, Accounts, and Products. Aby uzyskać pełną listę jednostek, zobacz Jednostki standardowe.For a full list of entities, see Standard entities.
 • Możesz rozszerzyć funkcjonalność jednostek standardowych, tworząc dowolną liczbę jednostek niestandardowych, które będą przechowywały informacje unikatowe dla Twojej organizacji.You can extend the functionality of standard entities by creating one or more custom entities to store information that's unique to your organization. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to create a custom entity (Tworzenie jednostki niestandardowej).For more information, see How to create a custom entity.

Uwaga: Jeśli to możliwe, używaj jednostek standardowych (z dodanymi polami niestandardowymi, jeśli jest to wymagane).Note: If possible, use standard entities (with custom fields added, if required). Daje to pewność, że w przyszłości będzie można korzystać z nowych funkcji lub aplikacji, które wykorzystują te jednostki.This will ensure that you can benefit from new features or apps that leverage these entities in the future.

PolaFields

Każde pole ma nazwę, nazwę wyświetlaną, typ danych i prostą walidację.Each field has a name, display name, data type, and some simple validation. Typy danych to na przykład tekst, data i liczba.Data types include, for example, text, date, or number. Walidacja gwarantuje, że wymagane pola zawierają dane i rekordy, które są unikatowe, jeśli taki jest wymóg stawiany przez jednostkę.Validation ensures that required fields contain data and records are unique if the entity requires them to be. Każde pole należy do jednej z trzech kategorii: pola systemowe, pola standardowe lub pola niestandardowe.Every field falls into one of three categories: system fields, standard fields, or custom fields.

Pola systemoweSystem fields

Wszystkie jednostki, zarówno standardowe, jak i niestandardowe, są tworzone przy użyciu zestawu pól tylko do odczytu, których nie można zmieniać, usuwać ani przypisywać do wartości.All entities, whether standard or custom, are created with a set of read-only fields that you can't change, delete, or set to a value. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz System and record title fields (Pola systemowe i pola tytułu rekordu).For more information, see System and record title fields. Oto najważniejsze pola systemowe:These are the most important system fields:

 • Data utworzenia rekordu — data i godzina utworzenia rekordu.Created Record Date - The date and time when a record was created.
 • Utworzony przez — użytkownik, który utworzył rekord.Created By - The user who created the record.
 • Data modyfikacji rekordu — data i godzina ostatniej modyfikacji rekordu.Modified Record Date - The date and time when a record was most recently modified.
 • Ostatnio zmodyfikowany przez — użytkownik, który ostatnio zmodyfikował rekord.Last Modified By - The user who most recently modified the record.

Pola standardoweStandard fields

Każda jednostka standardowa zawiera zestaw domyślnych pól, których nie można zmienić ani usunąć.Each standard entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Listę jednostek i ich pól oraz listę list wyboru można znaleźć w temacie Jednostki standardowe.For a list of the entities and their fields, and a list of the picklists, see Standard entities.

Pola niestandardoweCustom fields

Pola niestandardowe można utworzyć zarówno w jednostce standardowej, jak i niestandardowej.You can create custom fields in either a standard entity or a custom entity. Należy określić nazwę, nazwę wyświetlaną i typ danych każdego pola niestandardowego.You must specify the name, display name, and data type of each custom field. Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych typów, zobacz Typy danych pola jednostki.For a complete list of supported types, see Entity field data types.

Relacje odnośnikówLookup relationships

Między rekordami w jednostkach możesz przechodzić, jeśli mają relację, która jest zdefiniowana jako pole o typie danych Odnośnik.You can navigate between records in entities if they have a relationship that's defined as a field of the Lookup data type. Aby utworzyć relację odnośnika, dodaj pole o typie danych Odnośnik w jednej jednostce, a następnie wskaż jednostkę, w której chcesz wyszukać informacje.To create a lookup relationship, add a field of data type Lookup in one entity, and point to the entity in which you want to look up information. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Entity relationships via lookup field (Relacje między jednostkami tworzone za pomocą pola odnośnika).For more information, see Entity relationships via lookup field.

Jednostki standardoweStandard entities

Listę jednostek i ich pól oraz listę wyliczeń można znaleźć w temacie Jednostki standardowe.For a list of the entities and their fields, and a list of the enumerations, see Standard entities.

Grupa funkcjonalnaFunctional group OpisDescription
Customer ServiceCustomer Service Jednostki Customer Service służą do zarządzania rozwiązywaniem problemów klientów, w tym śledzenia, eskalacji i dokumentowania.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
FoundationFoundation Jednostki Foundation zawierają informacje, które dotyczą praktycznie każdej innej grupy jednostek.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Ta grupa zawiera jednostki, takie jak Address i Currency.This group contains entities such as Address and Currency.
People, Organizations i GroupsPeople, Organizations, and Groups Te jednostki obejmują bogaty zestaw osób i organizacji, z którymi możesz wchodzić w interakcje, w tym pracowników, kontrahentów, ofiarodawców, wolontariuszy, fanów, studentów i członków rodziny.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
PurchasingPurchasing Jednostki Purchasing pozwalają tworzyć rozwiązania dotyczące zakupów.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
SalesSales Jednostki Sales pozwalają tworzyć rozwiązania sprzedaży end-to-end. Począwszy od śledzenia potencjalnych klientów i szans sprzedaży, do zawierania umów, przyjmowania i dostarczania zamówień oraz wysyłania faktur.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

RozpocznijGet started

Wypróbuj to, tworząc aplikację przy użyciu jednostki standardowej lub utwórz jednostkę niestandardową, a następnie utwórz aplikację, która używa tej jednostki.Try it out by creating an app using a standard entity or create a custom entity, and then create an app that uses that entity.

Informacje dotyczące prywatnościPrivacy notice

W naszych systemach diagnostycznych gromadzimy i przechowujemy nazwy niestandardowych jednostek i pól, korzystając ze wspólnego modelu danych usługi Microsoft PowerApps.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Używamy tej wiedzy do ulepszania wspólnego modelu danych dla naszych klientów.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Nazwy jednostek i pól tworzone przez twórców pomagają nam zrozumieć scenariusze, które są wspólne dla społeczności usługi Microsoft PowerApps, i ustalić luki w pokryciu standardowej jednostki usługi, takiej jak schematy związane z organizacjami.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Dane w tabelach bazy danych skojarzone z tymi jednostkami nie są dostępne dla firmy Microsoft ani nie są przez nią używane. Nie są one też replikowane poza region, w którym następuje aprowizacja bazy danych.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Należy jednak zauważyć, że nazwy niestandardowych jednostek i pól mogą być replikowane między regionami i są usuwane zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Firma Microsoft dba o Twoją prywatność zgodnie z dokładniejszym opisem zawartym w naszym Centrum zaufania.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.