Funkcje Left, Mid i Right w usłudze PowerAppsLeft, Mid, and Right functions in PowerApps

Wyodrębnia lewy, środkowy lub prawy fragment ciągu tekstowego.Extracts the left, middle, or right portion of a string of text.

OpisDescription

Funkcje Left, Mid i Right zwracają fragmenty ciągów tekstowych.The Left, Mid, and Right functions return a portion of a string.

 • Funkcja Left zwraca znaki początkowe ciągu.Left returns the beginning characters of a string.
 • Funkcja Mid zwraca znaki środkowe ciągu.Mid returns the middle characters of a string.
 • Funkcja Right zwraca znaki końcowe ciągu.Right returns the ending characters of a string.

Jeśli określisz jako argument pojedynczy ciąg, funkcja zwróci wskazany fragment tego ciągu.If you specify a single string as an argument, the function returns the portion that you requested of the string. Jeśli określisz tabelę z jedną kolumną zawierającą ciągi, funkcja zwróci tabelę z jedną kolumną zawierającą wskazane fragmenty tych ciągów.If you specify a single-column table that contains strings, the function returns a single-column table of the portions that you requested of those strings. Jeśli chcesz określić tabelę wielokolumnową, możesz przekształcić ją w tabelę jednokolumnową, postępując zgodnie z opisem z sekcji poświęconej pracy z tabelami.If you specify a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Jeśli pozycja początkowa ma numer ujemny lub znajduje się poza końcem ciągu, funkcja Mid zwraca wartość pustą.If the starting position is negative or beyond the end of the string, Mid returns blank. Długość ciągu można sprawdzić za pomocą funkcji Len.You can check the length of a string by using the Len function. Jeśli zażądano więcej znaków, niż zawiera ciąg, funkcja zwróci tyle znaków, ile będzie możliwe.If you request more characters than the string contains, the function returns as many characters as possible.

SkładniaSyntax

Left( Ciąg, LiczbaZnaków )Left( String, NumberOfCharacters )
Mid( Ciąg, PozycjaPoczątkowa, LiczbaZnaków )Mid( String, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( Ciąg, LiczbaZnaków )Right( String, NumberOfCharacters )

 • Ciąg — wymagane.String - Required. Ciąg, z którego ma zostać wyodrębniony wynik.The string to from which to extract the result.
 • PozycjaPoczątkowa — wymagane (tylko funkcja Mid).StartingPosition - Required (Mid only). Pozycja początkowa.The starting position. Pierwszym znakiem ciągu jest pozycja 1.The first character of the string is position 1.
 • LiczbaZnaków — wymagane.NumberOfCharacters - Required. Liczba znaków, które zostaną zwrócone.The number of characters to return.

Left( JednokolumnowaTabela, LiczbaZnaków )Left( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )
Mid( JednokolumnowaTabela, PozycjaPoczątkowa, LiczbaZnaków )Mid( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( JednokolumnowaTabela, LiczbaZnaków )Right( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )

 • JednokolumnowaTabela — wymagane.SingleColumnTable - Required. Tabela z jedną kolumną zawierającą ciągi, z których mają zostać wyodrębnione wyniki.A single-column table of strings from which to extract the results.
 • PozycjaPoczątkowa — wymagane (tylko funkcja Mid).StartingPosition - Required (Mid only). Pozycja początkowa.The starting position. Pierwszym znakiem ciągu jest pozycja 1.The first character of the string is position 1.
 • LiczbaZnaków — wymagane.NumberOfCharacters - Required. Liczba znaków, które zostaną zwrócone.The number of characters to return.

PrzykładyExamples

Pojedynczy ciągSingle string

Na potrzeby przykładów w tej sekcji jest używana kontrolka wprowadzania tekstu, która jest ich źródłem danych.The examples in this section use a text-input control as their data source. Kontrolka ma nazwę Author i zawiera ciąg „E.The control is named Author and contains the string "E. E.E. Cummings|.Cummings".

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Left( Author.Text, 5 )Left( Author.Text, 5 ) Wyodrębnia maksymalnie pięć znaków od początku ciągu.Extracts up to five characters from the start of the string. „E."E. A.”E."
Mid( Author.Text, 7, 4 )Mid( Author.Text, 7, 4 ) Wyodrębnia z ciągu do czterech znaków, od znaku siódmego.Extracts up to four characters, starting with the seventh character, from the string. „Cumm”"Cumm"
Right( Author.Text, 5 )Right( Author.Text, 5 ) Wyodrębnia maksymalnie pięć znaków od końca ciągu.Extracts up to five characters from the end of the string. „mings”"mings"

Jednokolumnowa tabelaSingle-column table

Wszystkie przykłady w tej sekcji wyodrębniają ciągi z kolumny Address tego źródła danych o nazwie People i zwracają jednokolumnowe tabele zawierające wyniki:Each example in this section extracts strings from the Address column of this data source, named People, and returns a single-column table that contains the results:

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Left( ShowColumns( People, "Address" ), 8 )Left( ShowColumns( People, "Address" ), 8 ) Wyodrębnia z każdego ciągu pierwszych osiem znaków.Extracts the first eight characters of each string.
Mid( ShowColumns( People, "Address" ), 5, 7 )Mid( ShowColumns( People, "Address" ), 5, 7 ) Wyodrębnia z każdego ciągu siedem znaków, zaczynając od piątego znaku.Extracts the middle seven characters of each string, starting with the fifth character.
Right( ShowColumns( People, "Address" ), 7 )Right( ShowColumns( People, "Address" ), 7 ) Wyodrębnia z każdego ciągu ostatnich siedem znaków.Extracts the last seven characters of each string.

Przykład krok po krokuStep-by-step example

 1. Zaimportuj lub utwórz kolekcję o nazwie Inventory i wyświetl ją w galerii zgodnie z opisem w pierwszej procedurze zawartej w temacie Wyświetlanie obrazów i tekstu w galerii.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Jako wartość właściwości Text niższej etykiety w galerii ustaw tę funkcję:Set the Text property of the lower label in the gallery to this function:

  Right(ThisItem.ProductName, 3)Right(ThisItem.ProductName, 3)

  Etykieta będzie zawierać trzy ostatnie znaki nazwy każdego produktu.The label shows the last three characters of each product name.