Funkcja Len w usłudze PowerAppsLen function in PowerApps

Zwraca długość ciągu tekstowego.Returns the length of a string of text.

OpisDescription

Jeśli określisz jako argument pojedynczy ciąg, zwrócona wartość będzie jego długością w postaci liczby.If you specify a single string as the argument, the return value is the length as a number. Jeśli określisz tabelę z jedną kolumną zawierającą ciągi, zwrócona wartość będzie tabelą z jedną kolumną zawierającą długości wszystkich ciągów.If you specify a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table that contains the length of each string. Tabelę wielokolumnową można przekształcić w tabelę jednokolumnową, postępując zgodnie z opisem z sekcji praca z tabelami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Jeśli określisz ciąg pusty, funkcja Len zwróci wartość 0.If you specify an empty string, Len returns 0.

SkładniaSyntax

Len( Ciąg )Len( String )

  • Ciąg — wymagane.String - Required. Ciąg, którego długość ma zostać określona.The string to measure.

Len( JednokolumnowaTabela )Len( SingleColumnTable )

  • JednokolumnowaTabela — wymagane.SingleColumnTable - Required. Tabela z jedną kolumną zawierającą ciągi, których długości mają zostać określone.A single-column table of strings to measure.

PrzykładyExamples

Pojedynczy ciągSingle string

Na potrzeby przykładów w tej sekcji źródło danych to kontrolka wprowadzania tekstu o nazwie Author zawierająca ciąg „E.For the examples in this section, the data source is a text-input control that's named Author and that contains the string "E. E.E. Cummings|.Cummings".

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Len( Author.Text )Len( Author.Text ) Długość ciągu w kontrolce Author.Measures the length of the string in the Author control. 1414
Len( "" )Len( "" ) Długość ciągu pustego.Measures the length of an empty string. 00

Jednokolumnowa tabelaSingle-column table

Na potrzeby pierwszego przykładu w tej sekcji źródło danych ma nazwę People i zawiera następujące dane:For the first example in this section, the data source is named People and contains this data:

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Len( ShowColumns( People, "Address" ) )Len( ShowColumns( People, "Address" ) ) Dla kolumnyAddress tabeli People:In the Address column of the People table:
  • Jest mierzona długość każdego ciągu.Measures the length of each string.
  • Jest zwracana jednokolumnowa tabela zawierająca długość każdego ciągu.Returns a single-column table that contains the length of each string.
Len( [ "Hello", "to the", "World", "" ] )Len( [ "Hello", "to the", "World", "" ] ) Dla kolumny Value wbudowanej tabeli:In the Value column of the inline table:
  • Jest mierzona długość każdego ciągu.Measures the length of each string.
  • Jest zwracana jednokolumnowa tabela zawierająca długość każdego ciągu.Returns a single-column table that contains the length of each string.