Funkcje Trim i TrimEnds w usłudze PowerAppsTrim and TrimEnds functions in PowerApps

Usuwa dodatkowe spacje z ciągu tekstowego.Removes extra spaces from a string of text.

OpisDescription

Funkcja Trim usuwa wszystkie spacje z ciągu tekstowego oprócz pojedynczych spacji między wyrazami.The Trim function removes all spaces from a string of text except for single spaces between words.

Funkcja TrimEnds usuwa wszystkie spacje z początku i końca ciągu tekstowego, ale nie modyfikuje spacji między wyrazami.The TrimEnds function removes all spaces from the start and end of a string of text but leaves spaces between words intact.

Jeśli określisz pojedynczy ciąg tekstowy, wartość zwracana przez każdą z tych funkcji jest ciągiem z usuniętymi dodatkowymi spacjami.If you specify a single string of text, the return value for either function is the string with any extra spaces removed. Jeśli określisz tabelę z jedną kolumną zawierającą ciągi, zwrócona wartość będzie tabelą z jedną kolumną zawierającą przycięte ciągi.If you specify a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of trimmed strings. Tabelę wielokolumnową można przekształcić w tabelę jednokolumnową, postępując zgodnie z opisem z sekcji praca z tabelami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Funkcja Trim przycina spacje między wyrazami, a zatem działa podobnie jak analogiczna funkcja przycinania dostępna w programie Microsoft Excel.By trimming spaces between words, Trim is consistent with the function of the same name in Microsoft Excel. Natomiast funkcja TrimEnds przypomina narzędzia programistyczne przycinające spacje tylko z początku i końca każdego ciągu.However, TrimEnds is consistent with programming tools that trim spaces only from the start and end of each string.

SkładniaSyntax

Trim( Ciąg )Trim( String )
TrimEnds( Ciąg )TrimEnds( String )

  • Ciąg — wymagane.String - Required. Ciąg tekstowy, z którego mają zostać usunięte spacje.The string of text to remove spaces from.

Trim( JednokolumnowaTabela )Trim( SingleColumnTable )
TrimEnds( JednokolumnowaTabela )TrimEnds( SingleColumnTable )

  • JednokolumnowaTabela — wymagane.SingleColumnTable - Required. Tabela z jedną kolumną zawierającą ciągi, z których będą usuwane spacje.A single-column table of strings to remove spaces from.

PrzykładExample

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Trim( "   Hello     World   " )Trim( "   Hello     World   " ) Usuwa wszystkie spacje z początku i końca ciągu oraz dodatkowe spacje z wnętrza ciągu.Removes all spaces from the start and end of a string and extra spaces from within the string. "Hello World""Hello World"
TrimEnds( "   Hello     World   " )TrimEnds( "   Hello     World   " ) Usuwa wszystkie spacje z początku i końca ciągu.Removes all spaces from the start and end of a string. "Hello     World""Hello     World"

W poniższych przykładach wykorzystano jednokolumnową kolekcję o nazwie Spaces, która zawiera następujące ciągi:The following examples use a single-column collection, named Spaces, that contains these strings:

Aby utworzyć tę kolekcję, ustaw właściwość OnSelect kontrolki Przycisk na poniższą formułę kontrolować, otwórz tryb podglądu, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk:To create this collection, set the OnSelect property of a Button control to this formula, open Preview mode, and then click or tap the button:
ClearCollect( Spaces, [ "   Jane   Doe   ", "    Jack   and   Jill", "Already trimmed", "   Venus,   Earth,   Mars  ", "Oil and Water   " ] )ClearCollect( Spaces, [ "   Jane   Doe   ", "    Jack   and   Jill", "Already trimmed", "   Venus,   Earth,   Mars  ", "Oil and Water   " ] )

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Trim( Spaces )Trim( Spaces ) Usuwa wszystkie spacje z początku i końca każdego ciągu oraz dodatkowe spacje z wnętrza każdego ciągu w kolekcji Spaces.Trims all spaces from the start and end of each string and extra spaces from within each string in the Spaces collection.
TrimEnds( Spaces )TrimEnds( Spaces ) Usuwa wszystkie spacje z początku i końca każdego ciągu w kolekcji Spaces.Trims all spaces from the start and end of each string in the Spaces collection.

Uwaga: dodatkowe spacje nie są pokazywane, jeśli kolekcja została wyświetlona przez kliknięcie lub naciśnięcie pozycji Kolekcje w menu Plik.Note: Extra spaces don't appear if you display a collection by clicking or tapping Collections on the File menu. Aby sprawdzić długość ciągu, użyj funkcji Len.To verify string length, use the Len function.