Tworzenie i edytowanie pulpitów nawigacyjnych aplikacji opartej na modeluCreate or edit model-driven app dashboards

Istnieją dwa typy pulpitów nawigacyjnych: pulpity nawigacyjne systemu i pulpity nawigacyjne użytkownika.There are two types of dashboards, user dashboards and system dashboards. Użytkownik aplikacji może utworzyć pulpit nawigacyjny widoczny tylko dla niego w obszarach aplikacji, do których wyświetlania ma uprawnienia.An app user can create a dashboard visible only to them in the app areas that they have privileges to. Administrator lub konfigurator tworzy lub dostosowuje systemowe pulpity nawigacyjne, które po opublikowaniu są widoczne dla wszystkich użytkowników aplikacji.An admin or customizer creates or customizes system dashboards that, when published, are visible to all app users. Użytkownik może ustawić swój pulpit nawigacyjny jako domyślny pulpit nawigacyjny i zastąpić nim systemowy pulpit nawigacyjny.A user can choose to set their user dashboard as their default dashboard and override the system dashboard.

Pulpity nawigacyjne mogą mieć charakter standardowy lub interaktywny.Dashboards can be standard or interactive. Standardowe pulpity nawigacyjne obsługują dodawanie jednego lub większej liczby składników niezwiązanych, takich jak wykresy lub listy.Standard dashboards support adding one or more unrelated components such as charts or lists. Interakcyjne pulpity nawigacyjne umożliwiają użytkownikom działanie nad określonym rekordem bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego.Interactive dashboards provide the capability for users to act on a particular record directly from the dashboard. Ten temat jest poświęcony standardowym systemowym pulpitom nawigacyjnym.This topic focuses on standard system dashboards. Aby uzyskać informacje dotyczące interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, zobacz Konfigurowanie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych aplikacji opartych na modelu.For information about interactive dashboards, see Configure model-driven app interactive experience dashboards.

Utwórz nowy standardowy pulpit nawigacyjnyCreate a new standard dashboard

 1. Zaloguj się w Power Apps.Sign in to Power Apps.

 2. Wybierz Rozwiązania, a następnie otwórz żądane rozwiązanie.Select Solutions, and then open the solution you want.

 3. Na pasku narzędzi wybierz Nowy, wybierz Pulpit nawigacyjny, a następnie wybierz układ o 2, 3 lub 4 kolumnach.On the toolbar select New, select Dashboard, and then choose a 2, 3, or 4 column layout.

 4. Na stronie Pulpit nawigacyjny: Nowy wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.In the Dashboard: New page enter a name for the dashboard.

 5. Wybierz jeden z obszarów składowych, a następnie wybierz ikonę wykresu lub listy.Select one of the component areas and then select the icon for a chart or a list.

  Możesz mieć maksymalnie sześć składników na pulpicie nawigacyjnym.You can have up to six components in the dashboard.

 6. Na przykład, aby dodać wykres, wybierz ikonę wykresu na kafelku kanwy pulpitu nawigacyjnego, w którym ma być umieszczony wykres.For example, to add a chart, select the chart icon on the tile of the dashboard canvas where you want the chart to appear. Następnie, aby dodać wykres, w oknie dialogowym Dodaj składnik wybierz wartości dla Typ rekordu, Widok, i Wykres, a następnie wybierz Dodaj, aby dodać wykres na pulpicie nawigacyjnym.Then, in the Add Component dialog box select values for Record Type, View, and Chart, and then select Add to add the chart to the dashboard. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia wykresu, zobacz Tworzenie wykresu systemowego aplikacji opartej na modelu.For information about how to create a chart, see Create a model-driven app system chart.

 7. Po zakończeniu dodawania składników do pulpitu nawigacyjnego, wybierz Zapisz, a następnie Zamknij.When you are finished adding components to your dashboard, select Save and then Close.

 8. Na pasku narzędzi rozwiązania wybierz Opublikuj.On the solution toolbar, select Publish.

Edytuj istniejący pulpit nawigacyjnyEdit an existing dashboard

 1. Zaloguj się w Power Apps.Sign in to Power Apps.

 2. Wybierz Rozwiązania, a następnie otwórz żądane rozwiązanie.Select Solutions, and then open the solution you want.

 3. Na liście składników rozwiązania otwórz pulpit nawigacyjny, wybierz jeden z obszarów składowych, a następnie na pasku narzędzi wybierz Edytuj składnik.In the list of solution components, open the dashboard, select one of the component areas, and then on the toolbar select Edit Component.

 4. W oknie dialogowym Ustaw właściwości można wprowadzić zmiany do wykresu lub listy, np. zmienić encję, widok domyślny, dodać selektor wykresów, lub udostępnić pulpit nawigacyjny w aplikacjach mobilnych.In the Set Properties dialog box, you can make changes to a chart or list such as change the entity, default view, add a chart selector, or make the dashboard available on the mobile apps. Po zakończeniu wybierz OK.When you’re done, select OK.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania właściwości składnika pulpitu nawigacyjnego, zobacz Ustaw właściwości wykresu lub listy znajdujących się na pulpicie nawigacyjnym.For more information about setting dashboard component properties, see Set properties for a chart or list included in a dashboard.

 5. Po zakończeniu wprowadzania zmian na pasku narzędzi wybierz przycisk Zapisz, a następnie wybierz przycisk Zamknij.When you’ve completed your changes on the toolbar select Save, and then select Close.

 6. Na pasku narzędzi rozwiązania wybierz Opublikuj.On the solution toolbar, select Publish.

Dodatkowe zadania, jakie możesz wykonać na pulpitach nawigacyjnych systemu, obejmują:Additional system dashboards tasks you can perform include:

 • Usuwanie listy lub wykresu z pulpitu nawigacyjnegoRemove a list or chart from a dashboard

 • Dodawanie listy lub wykresu do pulpitu nawigacyjnegoAdd a list or chart to a dashboard

 • Ustawianie domyślnego pulpitu nawigacyjnegoSet the default dashboard

 • Skorzystaj z ról zabezpieczeń, aby uwidocznić pulpit nawigacyjny tylko dla niektórych rólUse security roles to make a dashboard visible to just certain roles

Następne krokiNext steps

Ustawianie właściwości dla wykresu lub listy włączonej do pulpitu nawigacyjnegoSet properties for a chart or list included in a dashboard