Przywracanie aplikacji do poprzedniej wersjiRestore an app to a previous version

W tym artykule opisano przywracanie poprzedniej wersji aplikacji, którą zapisano w chmurze za pomocą konta w usłudze PowerApps.This article shows you how to restore an app to a previous version that was saved to the cloud from your PowerApps account.

Przywracanie aplikacji za pomocą kontaRestore an app from your account

  1. Otwórz witrynę powerapps.com, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Aplikacje na lewym pasku nawigacyjnym.Open powerapps.com, and then click or tap Apps in the left navigation bar.

  2. (Opcjonalnie) W pobliżu lewego górnego rogu odfiltruj listę aplikacji, aby wyświetlić tylko te aplikacje, których jesteś właścicielem lub współautorem.(optional) Near the upper-left corner, filter the list of apps to show only those apps that you own or only those apps to which you contribute.

    Uwaga: Jeśli aplikacji, którą chcesz przywrócić, nie ma na liście, upewnij się, że jesteś w odpowiednim środowisku.Note: If the app that you want to restore doesn't appear, make sure that you're in the right environment.

  3. W pobliżu prawej krawędzi kliknij lub naciśnij ikonę z informacjami odpowiadającą aplikacji, którą chcesz przywrócić.Near the right edge, click or tap the info icon for the app that you want to restore.

  4. Kliknij lub naciśnij kartę Wersje, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Przywróć dla wersji, którą chcesz przywrócić.Click or tap the Versions tab, and then click or tap Restore for the version that you want to restore.
  5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij lub naciśnij pozycję Przywróć.In the confirmation dialog box, click or tap Restore.

    Nowa wersja zostanie dodana do listy.A new version is added to your list.

Więcej zasobówMore resources

Udostępnianie aplikacjiShare an app
Zmienianie nazwy i kafelka aplikacjiChange app name and tile
Usuwanie aplikacjiDelete an app