Zapisywanie i publikowanie aplikacji w usłudze PowerAppsSave and publish an app in PowerApps

Przy każdym zapisywaniu zmian do aplikacji automatycznie je opublikujesz tylko dla siebie i wszystkich innych osób, które mają uprawnienia do edytowania aplikacji.Whenever you save changes to an app, you automatically publish them only for yourself and anyone else who has permissions to edit the app. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy jawnie opublikować je, aby udostępnić je wszystkim użytkownikom, którym jest udostępniana aplikacja.When you finish making changes, you must explicitly publish them to make them available to everyone with whom the app is shared.

Aby uzyskać informacje dotyczące udostępniania aplikacji, zobacz Udostępnianie aplikacji.For information about how to share an app, see Share an app.

Zapisywanie zmian w aplikacjiSave changes to an app

W programie PowerApps Studio kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz w menu Plik (po lewej stronie), a następnie wykonaj jeden z tych kroków:In PowerApps Studio, click or tap Save on the File menu (on the left edge), and then follow either of these steps:

 • Jeśli aplikacja jeszcze nigdy nie była zapisywana, podaj dla niej nazwę, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz.If you've never saved the app before, provide a name for it, and then click or tap Save.

  Zapisywanie nowej aplikacji

 • Jeśli aplikacja była kiedykolwiek zapisywana, kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz.If the app has ever been saved, click or tap Save.

  Zapisywanie zaktualizowanej aplikacji

Usługa PowerApps może również okresowo zapisywać aplikację co 2 minuty.PowerApps can also periodically save the app every 2 minutes. Jeśli aplikacja została zapisana raz, usługa PowerApps będzie okresowo zapisywać wersję aplikacji bez konieczności naciskania przez użytkownika akcji Zapisz.If you have saved the app once, PowerApps will continue to save a version of the app periodically without requiring the user to press or tap the Save action. Autorzy mogą włączyć lub wyłączyć ustawienie Automatyczne zapisywanie na karcie Konto w menu Plik.Authors can enable or disable the Auto save setting from the Account tab on the File menu.

Ustawienie automatycznego zapisywania

Publikowanie aplikacjiPublish an app

 1. W programie PowerApps Studio kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz w menu Plik (po lewej stronie), a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Opublikuj tę wersję.In PowerApps Studio, click or tap Save on the File menu (on the left edge), and then click or tap Publish this version.

  Publikowanie aplikacji

 2. W oknie dialogowym Publikowanie kliknij lub naciśnij pozycję Opublikuj tę wersję, aby opublikować aplikację dla wszystkich użytkowników, którym aplikacja jest udostępniana.In the Publish dialog box, tap or click Publish this version to publish the app to all users with whom the app is shared.

  Przegląd informacji o publikowaniu

  Uwaga

  Zalecane jest zaktualizowanie i/lub ponowne opublikowanie aplikacji w ciągu sześciu miesięcy od ostatniego opublikowania, aby zachować synchronizację z najnowszą wersją usługi PowerApps.We recommend that you update and/or re-publish your app within six months of last publishing it to keep it in sync with the latest version of PowerApps. Jeśli nie zaktualizujesz i/lub nie opublikujesz ponownie aplikacji w ciągu sześciu miesięcy, może ona przestać działać bez ostrzeżenia.If you don't update and/or re-publish within six months, the app may stop working without warning.

Identyfikowanie wersji aktywnejIdentify the live version

W witrynie powerapps.com kliknij lub naciśnij pozycję Aplikacje w menu Plik (po lewej stronie), kliknij lub naciśnij ikonę szczegółów dla aplikacji, a następnie kliknij lub naciśnij kartę Wersje.In powerapps.com, click or tap Apps on the File menu (on the left edge), click or tap the details icon for an app, and then click or tap the Versions tab.

Wersja Aktywna jest publikowana dla wszystkich użytkowników, którym ta aplikacja jest udostępniana.The Live version is published for everyone with whom the app is shared. Najnowsza wersja dowolnej aplikacji jest dostępna tylko dla osób mających dla niej uprawnienia edycji.The most recent version of any app is available only to those who have edit permissions for it.

Publikowanie z portalu

Aby opublikować najnowszą wersję, kliknij lub naciśnij pozycję Opublikuj tę wersję, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Opublikuj tę wersję w oknie dialogowym Publikowanie.To publish the most recent version, click or tap Publish this version, and then click or tap Publish this version in the Publish dialog box.

Następne krokiNext steps