Zmienianie rozmiaru i orientacji ekranu w usłudze PowerAppsChange screen size and orientation in PowerApps

Dostosuj aplikację, zmieniając jej rozmiar i orientację ekranu.Customize an app by changing its screen size and orientation.

Wymagania wstępnePrerequisites

 1. Utwórz aplikację lub otwórz aplikację do edycji.Create an app, or open one for editing.

 2. W menu Plik kliknij lub naciśnij pozycję Ustawienia aplikacji.On the File menu, click or tap App settings.

Zmienianie rozmiaru i orientacji ekranuChange screen size and orientation

 1. W obszarze Ustawienia aplikacji kliknij lub naciśnij pozycję Rozmiar+orientacja ekranu.Under App settings, click or tap Screen size + orientation.

  Opcja zmieniania rozmiaru i orientacji ekranu aplikacji

 2. Na liście Orientacja kliknij lub naciśnij pozycję Pionowa lub Pozioma.In the Orientation list, click or tap Portrait or Landscape.

 3. (Tylko aplikacje dla tabletów) W obszarze Współczynnik proporcji kliknij lub naciśnij współczynnik odpowiadający urządzeniu docelowemu danej aplikacji.(Tablet apps only) Under Aspect ratio, click or tap the ratio that matches the target device for this app.

  Zmienianie współczynnika proporcji aplikacji dla tabletów

 4. W obszarze Zablokuj współczynnik proporcji wybierz opcję lub Wył.Under Lock aspect ratio, specify either On or Off.

  Jeśli zablokujesz współczynnik proporcji, aplikacja zachowa współczynnik proporcji odpowiedni dla telefonu.If you lock the aspect ratio, the app will retain the appropriate aspect ratio for a phone. Jeśli aplikacja będzie działać na urządzeniu innego rodzaju, będzie wyświetlana niepoprawnie i mogą być widoczne niepożądane wyniki.If the app is running on another kind of device, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Jeśli odblokujesz współczynnik proporcji aplikacji, zostanie on dopasowany do urządzenia, na którym będzie działała.If you unlock the aspect ratio, the app will adjust to the aspect ratio of the device on which it's running.

 5. W obszarze Zablokuj orientację wybierz opcję lub Wył.Under Lock orientation, specify either On or Off.

  Jeśli zablokujesz orientację aplikacji, zachowa ona określoną przez Ciebie orientację.If you lock the app's orientation, the app will retain the orientation that you specify. Jeśli aplikacja zostanie uruchomiona na urządzeniu z ekranem o innej orientacji, będzie wyświetlana niepoprawnie i mogą być widoczne niepożądane wyniki.If the app is running on a device for which the screen is in a different orientation, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Jeśli odblokujesz orientację aplikacji, zostanie ona dopasowana do orientacji urządzenia, na którym będzie działała.If you unlock the app's orientation, it will adjust to the screen orientation of the device on which it's running.

 6. Wybierz pozycję Zastosuj, aby zapisać zmiany.Select Apply to save your changes.

Następny krokNext step

W menu Plik wybierz pozycję Zapisz, aby ponownie opublikować aplikację przy użyciu nowych ustawień.On the File menu, select Save to republish your app with the new settings.