Kompleksowy przewodnik dotyczący kompletnego scenariusza integracji w usłudze SharePoint OnlineWalk end-to-end through the completed SharePoint Online integration scenario

Uwaga: Ten artykuł jest częścią serii samouczków dotyczących korzystania z usług PowerApps, Microsoft Flow i Power BI z usługą SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Najpierw zapoznaj się z wprowadzeniem do tej serii, aby uzyskać ogólny obraz oraz powiązane pliki do pobrania.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

W tej serii samouczków omówiliśmy wiele istotnych kwestii, od tworzenia aplikacji i przepływów, po tworzenie raportów i osadzanie ich w programie SharePoint.We have covered a huge amount of ground in this series of tutorials, from building apps and flows, to creating reports and embedding them in SharePoint. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje okazały się przydatne, a dzięki zdobytej wiedzy potrafisz już integrować aplikacje, przepływy i raporty z programem SharePoint w oparciu o własne potrzeby.We hope you've learned a lot and have enough exposure to how these technologies integrate, so that you can integrate apps, flows, and reports into SharePoint based on your own needs. Zanim zakończymy tę serię samouczków, omówimy niniejszy scenariusz i sprawdzimy, jak poszczególne elementy współpracują ze sobą.Before we finish, we want to walk through the scenario end-to-end and see how all the parts work together.

Krok 1. Dodawanie projektu do listy Project RequestsStep 1: Add a project to the Project Requests list

 1. Na liście Project Requests kliknij lub naciśnij pozycję Wszystkie elementy, a następnie Project Requests app.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Widok aplikacji Project Requests app

 2. Kliknij przycisk Otwórz, aby otworzyć aplikację w nowej karcie przeglądarki.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Otwieranie aplikacji Project Requests app

 3. W aplikacji kliknij lub naciśnij ikonęIn the app, click or tap Ikona Dodaj element w celu utworzenia nowego elementu.to create a new item.
 4. Wypełnij formularz następującymi wartościami:Fill out the form with the following values:

  • Title = „Mobile devices for design team”Title = "Mobile devices for design team"
  • Approved = „Pending”Approved = "Pending"
  • Description = „The design team will now use Contoso-supplied devices”Description = "The design team will now use Contoso-supplied devices"
  • EstimatedDays = „30”EstimatedDays = "30"
  • ProjectType = „New hardware”ProjectType = "New hardware"
  • RequestDate = „03/01/2017”RequestDate = "03/01/2017"
  • Requestor = „Emily Braun”Requestor = "Emily Braun"

   Formularz edycji dotyczący listy Project Requests

 5. Kliknij lub naciśnij ikonęClick or tap Ikona znacznika wyboruw celu zamknięcia karty przeglądarki., then close the browser tab.
 6. Wróć do listy Project Requests, kliknij lub naciśnij pozycję Project Requests app, a następnie Wszystkie elementy.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Wyświetlanie wszystkich elementów

 7. Sprawdź nowy wpis na liście.Verify the new entry in the list.

  Lista programu SharePoint z nowym wpisem

Krok 2. Zatwierdzanie projektuStep 2: Approve the project

 1. Po dodaniu elementu w kroku 1 przepływ powinien działać prawidłowo i przesłać wiadomość e-mail z zatwierdzeniem.When you add the item in Step 1, the flow should run and send out an approval mail. Sprawdź skrzynkę odbiorczą osoby zatwierdzającej.Check the inbox of the approver's email account.

  Wiadomość e-mail z prośbą o zatwierdzenie

 2. Kliknij polecenie Zatwierdź.Click Approve. Przepływ uruchomi kolejny proces, który spowoduje, że bezpośrednio na adres e-mail otrzymasz informację zwrotną podobną do poniższej.The flow runs another process, and you get feedback like the following directly in the email.

  Zakończenie akcji

 3. Sprawdź skrzynkę odbiorczą osoby żądającej — powinna wyświetlić się wiadomość e-mail z zatwierdzeniem.Check the inbox of the requestor's email account, and you should see an approval email.

  Wiadomość e-mail z zatwierdzeniem wysłana do osoby żądającej

 4. Sprawdź zaktualizowany wpis na liście.Verify the updated entry in the list.

  Lista programu SharePoint z zaktualizowanym wpisem

Krok 3. Przypisywanie menedżera do projektuStep 3: Assign a manager to the project

 1. Najpierw przyjrzyj się liście Szczegóły projektu w programie SharePoint.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. Nowy projekt ma przypisaną wartość Nieprzypisane w kolumnie PMAssigned.The new project has a value of Unassigned in the PMAssigned column.

  Nieprzypisany element listy programu SharePoint

 2. Na lewym pasku nawigacyjnym w witrynie programu SharePoint kliknij lub naciśnij pozycję Project Management app.In the SharePoint site, in the left navigation, click or tap Project Management app.
 3. Na pierwszym ekranie kliknij lub naciśnij pozycję Przypisz menedżera.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Przypisywanie menedżera do projektu

 4. Na ekranie Przypisywanie menedżera są wyświetlane dwa nieprzypisane projekty z listy.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. Wybierz projekt Mobile devices for design team.Select the Mobile devices for design team project.

  Nieprzypisany projekt wybrany w aplikacji

 5. W kontrolce wprowadzania tekstu Manager wpisz „Joni Sherman”, a następnie kliknij przycisk OK.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  Po zastosowaniu zmiany i odświeżeniu galerii wyświetlany jest tylko nieprzypisany projekt.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  Menedżer przypisany do projektu

 6. Zamknij aplikację i wróć do listy programu SharePoint.Close the app, and go back to the SharePoint list. Wpis dotyczący projektu został zaktualizowany o imię i nazwisko menedżera projektu.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  Przypisany element listy programu SharePoint

Krok 4. Dodawanie szacowanego czasu do projektuStep 4: Add time estimates for the project

 1. Kliknij lub naciśnij ikonę Ikona Wstecz, aby powrócić do pierwszego ekranu, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Aktualizuj szczegóły.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Aktualizuj szczegóły projektu

 2. W polu wyszukiwania na ekranie Przeglądanie projektów wprowadź wyraz „Mobile”.On the View Projects screen, enter "Mobile" in the search box.

  Wyszukiwanie w aplikacji

 3. Kliknij ikonę Ikona strzałki ekranu szczegółów obok elementu Mobile devices for design team.Click Details arrow icon for the Mobile devices for design team item.

  Wybieranie projektu w celu jego zaktualizowania

 4. Na ekranie Aktualizacja szczegółów wprowadź następujące wartości:On the Update Details screen, set the following values:

  • Pole Status = „Not started”The Status field = "Not started"
  • Pole ProjectedStartDate = „3/6/2017”The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"
  • Pole ProjectedEndDate = „3/24/2017”The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"
  • Pole ProjectedDays = „15”The ProjectedDays field = "15"

   Aktualizuj szczegóły projektu

 5. Kliknij lub naciśnij ikonęClick or tap Ikona znacznika wyboru w celu zastosowania zmian na liście programu SharePoint.to apply the change to the SharePoint list.
 6. Zamknij aplikację i wróć do listy.Close the app, and go back to the list. Wpis dotyczący projektu został zaktualizowany o zmienioną datę i dzień.You'll see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  Zaktualizowane szczegóły na liście programu SharePoint

Krok 5. Przeglądanie danych raportu dla istniejących projektówStep 5: Review report data for existing projects

 1. W usłudze SharePoint Online kliknij lub naciśnij pozycję Zawartość witryny, a następnie Strony witryny.In SharePoint Online, click or tap Site contents, then Site Pages.
 2. Otwórz stronę Analiza projektu, która została utworzona wcześniej.Open the Project Analysis page that we created earlier.

  Osadzony raport analizy projektu

 3. Sprawdź wizualizację wariancji.Review the variance visualization.

  Wykres przedstawiający wariancję

  Na podstawie utworzonej wizualizacji możemy zaobserwować, że w projektach prowadzonych przez Irvina Sayersa znajduje się więcej wariancji niż w przypadku projektów Joni Sherman.As we noted when we created this visualization, there is a lot more variance for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman.

 4. Przejdź do wizualizacji, aby przekonać się, że większość wariancji dotyczy dwóch projektów, które trwały dłużej niż pierwotnie przewidywano.Drill into the visualization, and you see that much of the variance comes from two projects that took a lot longer than projected.

  Wykres przedstawiający szczegóły dotyczące wariancji

 5. Przejrzyj tabelę, aby sprawdzić, ile czasu upływa między zatwierdzeniem projektu, a przewidywaną datą jego rozpoczęcia.Review the table that shows how long it takes for projects to go from approval to projected start date.

  Tablica przedstawiająca różnice dotyczące daty rozpoczęcia

  Jak mogliśmy zauważyć już po utworzeniu wizualizacji, rozpoczęcie projektów przypisanych do Irvina Sayersa wymaga więcej czasu, a dwa z nich potrzebują tego czasu znacznie więcej niż pozostałe.As we noted when we created this visualization, the projects that Irvin Sayers is assigned to take longer to start, with two projects taking much longer than the rest.

Krok 6. Reagowanie na opóźnienia oczekujących projektówStep 6: Respond to pending project delays

 1. W usłudze Power BI kliknij lub naciśnij zestaw danych project-analysis, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję ODŚWIEŻ TERAZ.In the Power BI service, click or tap the project-analysis dataset, then click or tap REFRESH NOW. Odświeżenie spowoduje wywołanie alertu ustawionego dla oczekujących projektów.The refresh triggers the alert we set up for pending projects.

  Odświeżanie zestawu danych

 2. Po ukończeniu odświeżania Centrum powiadomień w prawym górnym rogu wyświetli nową ikonę powiadomień.After the refresh is complete, the Notification Center at top right shows a new notification icon.

  Centrum powiadomień usługi Power BI

  To może trochę potrwać, więc jeśli ikona nie pojawia się, sprawdź ponownie za chwilę.This can take some time, so check back if you don't see it right away.

 3. Otwórz Centrum powiadomień, aby wyświetlić szczegóły dotyczące wywołanego alertu.Open the Notification Center to see the details of the alert that fired.

  Powiadomienie dotyczące alertu związanego z danymi

 4. Sprawdź skrzynkę odbiorczą osoby, która utworzyła alert (w tym przypadku Megan Bowen).Check the inbox for the person who created the alert (Megan Bowen in our case).

  Wiadomość e-mail z alertem wysłana przez usługę Power BI

 5. Sprawdź skrzynkę odbiorczą osoby, która została dodana do przepływu alertów danych (w tym przypadku Allan DeYoung).Check the inbox for the person you added in the data alerts flow (Allan DeYoung in our case).

  Wiadomość e-mail z alertem wysłana przez usługę Microsoft Flow

 6. Po uzyskaniu dostępu do informacji o oczekujących projektach możesz wrócić do poprzedniej strony i zatwierdzić dowolny projekt, który Cię interesuje.Now that you have information on pending projects, you can go back and approve any that have been waiting for your attention.

Tym sposobem kompleksowy przewodnik został ukończony, podobnie jak ta seria samouczków.That brings us to the conclusion of our end-to-end walkthrough and this series of tutorials. Zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy na następujących stronach:We encourage you to continue your journey at the following sites:

Daj nam znać w komentarzach, jaka jest Twoja opinia na temat tej serii samouczków, podziel się z nami propozycjami nowych dodatków lub zaproponuj dodatkowe treści, które będą pomocne w pracy z omawianymi przez nas technologiami.Let us know in the comments if you have any feedback on this series, suggestions for additions, or ideas for additional content that will help you work with the technologies that we covered.