Integracja usług PowerApps, Microsoft Flow i Power BI z usługą SharePoint OnlineIntegrate PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online

Masz usługę SharePoint Online i chcesz w lepszy sposób automatyzować i upraszczać procesy biznesowe?Do you have SharePoint Online and want to better automate and streamline your business processes? Masz doświadczenie w pracy z usługami PowerApps, Microsoft Flow lub Power BI, ale nie wiesz, jak ich użyć z usługą SharePoint Online?Have you worked with PowerApps, Microsoft Flow, or Power BI, but you're not sure how to use them with SharePoint Online? Jesteś we właściwym miejscu.You've come to the right place! Ta seria samouczków opisuje sposób tworzenia podstawowej aplikacji do zarządzania projektami w oparciu o listy programu SharePoint i trzy kluczowe technologie, które integrują się z usługą SharePoint Online: usługi PowerApps, Microsoft Flow oraz Power BI.This series of tutorials explores how to build out a basic project-management app based on SharePoint lists and three key technologies that integrate with SharePoint Online: PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI. Te technologie współpracują ze sobą, dzięki czemu można z łatwością mierzyć działalność biznesową, działać w oparciu o wyniki oraz automatyzować przepływy pracy.These technologies work together, making it easy to measure your business, act on the results, and automate your workflows. Po zakończeniu samouczków uzyskasz ciekawy scenariusz podobny do poniższego:When you're done with this series, you will have a cool scenario like the following:

Diagram ukończonego scenariusza

Scenariusz biznesowyBusiness scenario

W tej serii samouczków firma Contoso ma witrynę SharePoint Online, przy użyciu której zarządza cyklem życia projektów, od żądania przez zatwierdzenie i rozwój po ostateczny przegląd.In this series of tutorials, the company Contoso has a SharePoint Online site where they manage the lifecycle of projects, from request, to approval, to development, to final review. Osoba żądająca projektu, na przykład dyrektor działu, przesyła żądanie dotyczące projektu IT poprzez dodanie elementu do listy programu SharePoint.A project requestor, such as a department head, requests an IT project by adding an item to a SharePoint list. Osoba zatwierdzająca projekt, na przykład menedżer IT, weryfikuje projekt, a następnie zatwierdza lub odrzuca go.A project approver, such as an IT manager, reviews the project, and then approves it or rejects it. W przypadku zatwierdzenia projekt zostaje przypisany do menedżera projektu, a dodatkowe informacje są dodawane do drugiej listy za pośrednictwem tej samej aplikacji.If approved, the project is assigned to a project manager, and additional detail is added to a second list through the same app. Analityk biznesowy weryfikuje bieżące i ukończone projekty przy użyciu raportu usługi Power BI osadzonego w programie SharePoint.A business analyst reviews current and completed projects using a Power BI report embedded in SharePoint. Usługa Microsoft Flow jest używana do wysyłania wiadomości e-mail z zatwierdzeniami oraz odpowiadania na alerty usługi Power BI.Microsoft Flow is used to send approval email and respond to Power BI alerts.

Szybkie wprowadzenieGetting started quickly

Scenariusz prezentowany w tej serii samouczków jest prosty w porównaniu z pełną wersją aplikacji do zarządzania projektami i wykonywania analiz, niemniej wykonanie wszystkich zadań wymaga pewnego czasu.The scenario we present in this series of tutorials is simple compared to a full-blown project management and analysis app, but it still takes some time to complete all the tasks. Jeśli chcesz uzyskać wyłącznie szybkie wprowadzenie do korzystania z usług PowerApps, Microsoft Flow i Power BI z programem SharePoint, zobacz następujące artykuły:If you just want a quick introduction to using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint, check out the following articles:

Mamy nadzieję, że po zakończeniu wrócisz, aby sprawdzić pełną wersję scenariusza.When you're done, we hope you'll be back to check out this full scenario.

Nawet w ramach tego scenariusza możesz skupić się na interesujących zadaniach i wykonywać je zgodnie z dostępnym czasem.Even within the scenario, you can focus on the tasks that interest you, and complete the tasks as you have time. Po skonfigurowaniu list programu SharePoint w 1. zadaniu możesz przejść przez zadania 2–5 w dowolnej kolejności. Następnie zadania 6–8 należy wykonać po kolei.After you set up SharePoint lists in task 1, you can work through tasks 2-5 in any order; then tasks 6-8 are sequential. Ponadto do tego scenariusza dołączyliśmy dwie ukończone aplikacje oraz raport programu Power BI Desktop w formie pakietu do pobrania.Lastly, we have included two finished apps and a Power BI Desktop report as part of the download package for this scenario. Możesz im się przyjrzeć i zdobyć wiedzę w oparciu o przykład, nawet jeśli nie przejdziesz wszystkich kroków dla każdego zadania.You can look at these and learn by example even if you don't go through all the steps in each task.

Wymagania wstępnePrerequisites

Aby ukończyć scenariusz, musisz mieć następujące subskrypcje i narzędzia.To complete the scenario, you need the following subscriptions and desktop tools. Subskrypcja usługi Office 365 Business Premium obejmuje usługi PowerApps i Microsoft Flow.The Office 365 Business Premium subscription includes PowerApps and Microsoft Flow.

Subskrypcja lub narzędzieSubscription or tool LinkLink
Subskrypcja usługi Office 365 Business PremiumOffice 365 Business Premium subscription Subskrypcja wersji próbnejTrial subscription
Subskrypcja usługi Power BI ProPower BI Pro subscription Subskrypcja wersji próbnej (kliknij przycisk WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE)Trial subscription (click TRY FREE)
Power BI DesktopPower BI Desktop Do bezpłatnego pobrania (kliknij przycisk POBIERZ BEZPŁATNIE)Free download (click DOWNLOAD FREE)

Najlepiej, jeśli znasz podstawy każdej z tych technologii, ale nadal możesz ukończyć scenariusz, jeśli jesteś nowym użytkownikiem niektórych z nich.Ideally, you have basic familiarity with each technology, but you can still complete the scenario if you're new to some of these technologies. Następująca zawartość pomoże Ci w uzupełnieniu braków:Use the following content to get up to speed:

Następne krokiNext steps

Następnym krokiem w tej serii samouczków jest skonfigurowanie list usługi SharePoint Online, których będziemy używać w całej serii.The next step in this tutorial series is to set up the SharePoint Online lists that we use throughout the series.