Importuj daneImport data

Bez względu na to, czy dane są przechowywane w arkuszu kalkulacyjnym, telefonie, czy programie poczty e-mail, można je zaimportować do aplikacji w przedstawiony poniżej sposób.Whether your data is stored in a spreadsheet, on your phone, or in an email program, here’s how to import the data to your app. Możesz na przykład zaimportować listy kontaktów klientów z arkusza kalkulacyjnego programu Excel do aplikacji, aby śledzić wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu.For example, you might want to import your customer contact list from an Excel spreadsheet into the app so you can keep track of all your customer information in one place.

Krok 1: Przygotuj plik do zaimportowaniaStep 1: Get your import file ready

Najpierw wyeksportuj dane do pliku programu Excel.First, export your data into an Excel file. Obsługiwane są następujące formaty plików:These file formats are supported:

 • Skoroszyt programu Excel (xlsx)Excel workbook (.xlsx)
 • Wartości rozdzielane przecinkami (csv)Comma-separated values (.csv)

Maksymalny dozwolony rozmiar pliku zip wynosi 32 MB.The maximum file size allowed for .zip files is 32 MB. W przypadku innych formatów plików maksymalny dozwolony rozmiar to 8 MB.For the other file formats, the maximum file size allowed is 8 MB.

Eksportowanie danych z programu poczty e-mailExport data from an email program

 1. Wyeksportuj dane do pliku wartości rozdzielanych przecinkami (csv).Export your data into a comma-separated values file (.csv).

  Aby znaleźć określone kroki eksportowania kontaktów z programu poczty e-mail, otwórz okno Pomoc programu i wyszukaj wyraz „eksport”.To find specific steps to export contacts from your email program, open the program’s Help, and search for “export.” Wyszukaj tematy, których tytuły zawierają frazę „eksportowanie kontaktów”, „eksportowanie książki adresowej” lub „kreator eksportowania”.Look for topics that include “exporting contacts” or “exporting your address book” or “export wizard” in the title.

 2. Zapisz plik w lokalizacji, w której będzie można go łatwo później znaleźć.Save the file in a location where you can easily find it later.

Eksportowanie danych z arkusza kalkulacyjnegoExport data from a spreadsheet

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny.Open the spreadsheet.

 2. W razie potrzeby edytuj dowolną nazwę kolumny w arkuszu kalkulacyjnym tak, aby dokładnie odpowiadała nazwie pokazanej w tym miejscu.If necessary, edit any column name in the spreadsheet to exactly match the corresponding name shown here.

  Ostrzeżenie

  Jeśli arkusz nie zawiera wszystkich nazw kolumn z listy, nie stanowi to problemu.If the spreadsheet doesn’t include all the column names listed, that’s OK. Jednak jeśli nazwa kolumny istnieje, musi być całkowicie zgodna z odpowiednią nazwą na liście. W przeciwnym razie operacja importowania nie będzie działać.However, if a column name does exist, it must match exactly with the corresponding name in the list or the import won’t work. Spacje są wymagane.Spaces are required. Należy zauważyć, że słowo „Email” nie zawiera łącznika.Note that the word “Email” doesn’t contain a hyphen.

  Nazwa kolumny w arkuszu kalkulacyjnym (pisownia musi być dokładnie zgodna)Column Name in Spreadsheet (spelling must match exactly)
  ImięFirst Name
  Drugie imięMiddle Name
  NazwiskoLast Name
  Telefon służbowyBusiness Phone
  Telefon komórkowyMobile Phone
  StanowiskoJob Title
  Adres służbowy — ulicaBusiness Street
  Adres służbowy — miastoBusiness City
  Adres służbowy — województwoBusiness State
  Kod pocztowy podmiotu gospodarczegoBusiness Postal Code
  Adres służbowy — kraj/regionBusiness Country/Region
  Adres e-mailEmail Address
 3. Zapisz plik.Save the file.

Eksportowanie danych z telefonuExport data from your phone

Użyj kabla USB lub aplikacji, aby wyeksportować dane, takie jak kontakty, z telefonu do komputera.Use a USB cable or an app to export your data such as contacts from your phone to your computer.

Aby znaleźć określone kroki eksportowania kontaktów dla marki Twojego telefonu, wyszukaj frazę „eksportowanie kontaktów z mojego telefonu” w ulubionej wyszukiwarce (np. Bing).To find specific steps to export contacts for your brand of phone, search for “export contacts from my phone” in your favorite search engine (like Bing).

Aby znaleźć aplikację, wyszukaj sklep online w telefonie.To find an app, search your phone’s online store.

Krok 2: Zaimportuj plikStep 2: Import the file

 1. Na pasku poleceń wybierz pozycję Importuj z programu Excel lub Importuj z pliku CSV.On the command bar, select Import from Excel or Import from CSV.

  Menu główne w Power AppsMain menu in Power Apps

 2. Przejdź do folderu, w którym zapisano plik zawierający eksport kontaktów.Browse to the folder where you saved the file that contains the export of your contacts. Wybierz plik, wybierz pozycję Otwórz, a następnie wybierz pozycję Dalej.Select the file, select Open, and then select Next.

  Porada

  Możesz zaimportować tylko jeden plik w danym momencie.You can import only one file at a time. Aby użyć większej liczby plików, uruchom ponownie kreatora później.To bring in more files, run the wizard again later.

 3. Przejrzyj nazwę pliku i sprawdź, czy ograniczniki pól i danych są poprawne, używając opcji Przejrzyj mapowanie.Review the file name and verify that the field and data delimiters are correct using the Review Mapping option. Jeśli wszystko wygląda dobrze, wybierz pozycję Zakończ import.If everything looks good, select Finish Import.

Krok 3: Sprawdź, czy import zakończył się pomyślnieStep 3: Check that the import is successful

Po zakończeniu pracy kreatora sprawdź dane (na przykład listę kontaktów), aby upewnić się, że zostały prawidłowo zaimportowane.After the wizard finishes, check your data (for example, list of contacts) to make sure they imported correctly.

 1. Z menu głównego przejdź do pozycji Kontakty.From the main menu, go to Contacts.

 2. Przewiń listę kontaktów.Scroll through the contact list. Upewnij się, że lista zawiera wszystkie osoby, i sprawdź dokładność zawartości pól.Check that each person is listed and verify the contents of the fields for accuracy.

Importowanie znaków dwubajtowychImport double-byte characters

Jeśli importujesz dane, które zawierają znaki dwubajtowe języków wschodnioazjatyckich, upewnij się, że plik został zakodowany w formacie UTF-8 BOM.If you are importing data that includes double-byte characters for east asian languages, make sure the file is encoded as UTF-8 BOM. Zwykły format UTF-8 może być niewystarczający.Plain UTF-8 may not be enough.

 1. Otwórz plik CSV, korzystając z Visual Studio Code.Open the CSV file using Visual Studio Code.
 2. Na pasku dolnym kliknij etykietę UTF-8 (zostanie otwarte okno podręczne).In the bottom bar, click the label UTF-8 (pop-up opens).
 3. Wybierz pozycję Zapisz z kodowaniem.Select Save with encoding.

Teraz możesz wybrać kodowanie UTF-8 BOM dla tego pliku.You can now pick UTF-8 BOM encoding for that file.