CustomItem, element — CustomEntry, CustomControl, View (format)CustomItem Element for CustomEntry for CustomControl for View (Format)

Definiuje, jakie dane są wyświetlane w widoku kontrolki niestandardowej i w sposób jego wyświetlania.Defines what data is displayed by the custom control view and how it is displayed. Ten element jest używany podczas definiowania widoku kontrolki niestandardowej.This element is used when defining a custom control view.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) element widoku (format) obiektu CustomControl element (format) CustomEntries elementu obiektu CustomControl for View (format) CustomEntry element dla CustomEntries do View (format) CustomItem element dla CustomEntry dla widoku (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) CustomControl Element (Format) CustomEntries Element for CustomControl for View (Format) CustomEntry Element for CustomEntries for View (Format) CustomItem Element for CustomEntry for View (Format)

SkładniaSyntax

<CustomItem>
  <ExpressionBinding>...</ExpressionBinding>
  <Frame>...</Frame>
  <NewLine/>
  <Text>TextToDisplay</Text>
</CustomItem>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny CustomItem elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the CustomItem element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

ElementElement OpisDescription
ExpressionBinding, element — CustomItem, CustomControl, View (format)ExpressionBinding Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) Element opcjonalny.Optional element.

Definiuje dane, które są wyświetlane przez formant.Defines the data that is displayed by the control.
Frame, element — CustomItem, CustomControl, View (format)Frame Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) Element opcjonalny.Optional element.

Definiuje, jakie dane są wyświetlane w widoku kontrolki niestandardowej i w sposób jego wyświetlania.Defines what data is displayed by the custom control view and how it is displayed.
Element nowego wiersza dla CustomItem dla kontrolki niestandardowej dla widoku (format)NewLine Element for CustomItem for Custom Control for View (Format) Element opcjonalny.Optional element.

Dodaje pusty wiersz do wyświetlania kontrolki.Adds a blank line to the display of the control.
Element tekstowy elementu CustomItem for obiektu CustomControl for View (format)Text Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) Element opcjonalny.Optional element.

Określa dodatkowy tekst do danych wyświetlanych przez formant.Specifies additional text to the data displayed by the control.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
CustomEntry, element — CustomEntries, CustomControl, View (format)CustomEntry Element for CustomEntries for CustomControl for View (Format) Zawiera definicję widoku kontrolki niestandardowej.Provides a definition of the custom control view.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

Element CustomEntry dla CustomEntries dla widoku (format)CustomEntry Element for CustomEntries for View (Format)

ExpressionBinding, element — CustomItem, CustomControl, View (format)ExpressionBinding Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

Frame, element — CustomItem, CustomControl, View (format)Frame Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

NewLine, element — CustomItem, CustomControl, View (format)NewLine Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

Element tekstowy elementu CustomItem for obiektu CustomControl for View (format)Text Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File