NewLine, element — CustomItem, CustomControl, View (format)NewLine Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

Dodaje pusty wiersz do wyświetlania kontrolki.Adds a blank line to the display of the control. Ten element jest używany podczas definiowania widoku kontrolki niestandardowej.This element is used when defining a custom control view.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) element widoku (format) obiektu CustomControl elementu (format) CustomEntries dla obiektu CustomControl do View (format) CustomEntry element dla CustomEntries do View (format) CustomItem elementu dla CustomEntry do wyświetlania (format) element nowego wiersza dla CustomItem (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) CustomControl Element (Format) CustomEntries Element for CustomControl for View (Format) CustomEntry Element for CustomEntries for View (Format) CustomItem Element for CustomEntry for View (Format) NewLine Element for CustomItem (Format)

SkładniaSyntax

<NewLine/>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny NewLine elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the NewLine element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
Element CustomItem dla CustomEntry dla widoku (format)CustomItem Element for CustomEntry for View (Format) Definiuje formant dla widoku kontrolki niestandardowej.Defines a control for the custom control view.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

Element CustomItem dla CustomEntry dla widoku (format)CustomItem Element for CustomEntry for View (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File