LeftIndent, element — Frame, GroupBy (format)LeftIndent Element for Frame for GroupBy (Format)

Określa liczbę znaków, z których dane są przesuwane od lewego marginesu.Specifies how many characters the data is shifted away from the left margin. Ten element jest używany podczas definiowania sposobu wyświetlania nowej grupy obiektów.This element is used when defining how a new group of objects is displayed.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) widok elementu (format) element GroupBy dla widoku (format) obiektu CustomControl element dla elementu GroupBy (format) CustomEntries dla obiektu CustomControl for GroupBy (format) CustomEntry dla elementu obiektu CustomControl for GroupBy (format) CustomItem dla ramki CustomEntry for GroupBy (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) GroupBy Element for View (Format) CustomControl Element for GroupBy (Format) CustomEntries Element for CustomControl for GroupBy (Format) CustomEntry Element for CustomControl for GroupBy (Format) CustomItem Element for CustomEntry for GroupBy (Format) Frame Element for CustomItem for GroupBy (Format) LeftIndent Element for Frame for GroupBy (Format)

SkładniaSyntax

<LeftIndent>CharactersToShift</LeftIndent>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne LeftIndent elementu.The following sections describe attributes, child elements, and parent element of the LeftIndent element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
Frame, element — CustomItem, GroupBy (format)Frame Element for CustomItem for GroupBy (Format) Definiuje sposób wyświetlania danych, na przykład przesunięcie danych w lewo lub w prawo.Defines how the data is displayed, such as shifting the data to the left or right.

Wartość tekstowaText Value

Określ liczbę znaków, które mają zostać przesunięte w lewo.Specify the number of characters that you want to shift the data to the left.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

Frame, element — CustomItem, GroupBy (format)Frame Element for CustomItem for GroupBy (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File