Instalowanie programu PowerShell w systemie macOSInstalling PowerShell on macOS

Program PowerShell w wersji 7.0 lub wyższej wymaga systemu macOS w wersji 10.13 lub wyższej.PowerShell 7.0 or higher require macOS 10.13 and higher. Wszystkie pakiety są dostępne na naszej stronie wydań [usługi][] GitHub.All packages are available on our GitHub releases page. Po zainstalowaniu pakietu uruchom go pwsh z terminalu.After the package is installed, run pwsh from a terminal.

Uwaga

Program PowerShell 7.1 to uaktualnienie w miejscu, które usuwa PowerShell Core 6.x i 7.0.PowerShell 7.1 is an in-place upgrade that removes PowerShell Core 6.x and 7.0.

Folder /usr/local/microsoft/powershell/6 został zastąpiony przez /usr/local/microsoft/powershell/7 .The /usr/local/microsoft/powershell/6 folder is replaced by /usr/local/microsoft/powershell/7.

Jeśli musisz uruchomić starszą wersję programu PowerShell Core obok programu PowerShell 7.1, zainstaluj wersję, która ma być stosowana przy użyciu metody archiwum binarnego.If you need to run and older version of PowerShell core side-by-side with PowerShell 7.1, install the version you want using the binary archive method.

Istnieje kilka sposobów instalowania programu PowerShell w systemie macOS.There are several ways to install PowerShell on macOS. Wybierz jedną z poniższych metod:Choose one of the following methods:

Po zainstalowaniu programu PowerShell należy zainstalować program OpenSSL.After installing PowerShell, you should install OpenSSL. Program OpenSSL jest wymagany w przypadku operacji komunikacji zdalnej programu PowerShell i CIM.OpenSSL is needed for PowerShell remoting and CIM operations.

Instalacja najnowszej stabilnej wersji za pośrednictwem oprogramowania Homebrew w systemie macOS 10.13 lub wyższymInstallation of latest stable release via Homebrew on macOS 10.13 or higher

Jeśli polecenie brew nie zostanie znalezione, należy zainstalować oprogramowanie Homebrew zgodnie z ich instrukcjami.If the brew command is not found, you need to install Homebrew following their instructions.

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Teraz możesz zainstalować program PowerShell:Now, you can install PowerShell:

brew install --cask powershell

Na koniec sprawdź, czy instalacja działa prawidłowo:Finally, verify that your install is working properly:

pwsh

Gdy zostaną wydane nowe wersje programu PowerShell, zaktualizuj formułę oprogramowania Homebrew i uaktualnij program PowerShell:When new versions of PowerShell are released, update Homebrew's formulae and upgrade PowerShell:

brew update
brew upgrade powershell --cask

Uwaga

Powyższe polecenia można uruchomić z poziomu hosta programu PowerShell (pwsh), ale następnie należy zamknąć powłokę programu PowerShell i uruchomić ją ponownie, aby ukończyć uaktualnienie i odświeżyć wartości pokazane w teście $PSVersionTable .The commands above can be called from within a PowerShell (pwsh) host, but then the PowerShell shell must be exited and restarted to complete the upgrade and refresh the values shown in $PSVersionTable.

Instalacja najnowszej wersji zapoznawczej za pośrednictwem oprogramowania Homebrew w systemie macOS 10.13 lub wyższymInstallation of latest preview release via Homebrew on macOS 10.13 or higher

Po zainstalowaniu oprogramowania Homebrew można zainstalować program PowerShell.After you've installed Homebrew, you can install PowerShell. Najpierw zainstaluj pakiet Cask-Versions, który umożliwia zainstalowanie alternatywnych wersji pakietów cask:First, install the Cask-Versions package that lets you install alternative versions of cask packages:

brew tap homebrew/cask-versions

Teraz możesz zainstalować program PowerShell:Now, you can install PowerShell:

brew install --cask powershell-preview

Na koniec sprawdź, czy instalacja działa prawidłowo:Finally, verify that your install is working properly:

pwsh-preview

Gdy zostaną wydane nowe wersje programu PowerShell, zaktualizuj formułę oprogramowania Homebrew i uaktualnij program PowerShell:When new versions of PowerShell are released, update Homebrew's formulae and upgrade PowerShell:

brew update
brew upgrade powershell-preview --cask

Uwaga

Powyższe polecenia mogą być wywoływane z poziomu hosta programu PowerShell (pwsh), ale następnie należy zamknąć powłokę programu PowerShell i uruchomić ją ponownie, aby ukończyć uaktualnianie.The commands above can be called from within a PowerShell (pwsh) host, but then the PowerShell shell must be exited and restarted to complete the upgrade. i odśwież wartości wyświetlane w $PSVersionTable .and refresh the values shown in $PSVersionTable.

Instalowanie programu PowerShell przy użyciu metody naciśnięcia Oprogramowania Homebrew jest również obsługiwane w przypadku stabilnych wersji i wersji LTS.Installing PowerShell using the Homebrew tap method is also supported for stable and LTS versions.

brew install powershell/tap/powershell

Teraz możesz zweryfikować instalacjęYou can now verify your install

pwsh

Po uruchomieniu nowych wersji programu PowerShell po prostu uruchom następujące polecenie.When new versions of PowerShell are released, simply run the following command.

brew upgrade powershell

Uwaga

Niezależnie od tego, czy używasz metody cask, czy tap, podczas aktualizowania do nowszej wersji programu PowerShell użyj tej samej metody, która została użyta podczas początkowego instalowania programu PowerShell.Whether you use the cask or the tap method, when updating to a newer version of PowerShell, use the same method you used to initially install PowerShell. Jeśli używasz innej metody, otwarcie nowej sesji pwsh będzie nadal używać starszej wersji programu PowerShell.If you use a different method, opening a new pwsh session will continue to use the older version of PowerShell.

Jeśli zdecydujesz się na użycie różnych metod, istnieją sposoby na poprawienie problemu przy użyciu metody linku oprogramowania Homebrew.If you do decide to use different methods, there are ways to correct the issue using the Homebrew link method.

Instalacja za pośrednictwem bezpośredniego pobieraniaInstallation via Direct Download

Pobierz pakiet PKG powershell-7.1.3-osx-x64.pkg ze [strony wydań][] na maszynę z systemem macOS.Download the PKG package powershell-7.1.3-osx-x64.pkg from the releases page onto your macOS machine.

Możesz kliknąć dwukrotnie plik i postępować zgodnie z monitami lub zainstalować go z terminalu:You can double-click the file and follow the prompts, or install it from the terminal:

sudo installer -pkg powershell-7.1.3-osx-x64.pkg -target /

Zainstaluj program OpenSSL.Install OpenSSL. Do komunikacji zdalnej programu PowerShell i operacji CIM jest wymagany program OpenSSL.OpenSSL is needed for PowerShell remoting and CIM operations.

Instalowanie jako narzędzie globalne .NETInstall as a .NET Global tool

Jeśli masz już zainstalowany zestaw .NET Core SDK, możesz łatwo zainstalować program PowerShell jako narzędzie globalne .NET.If you already have the .NET Core SDK installed, it's easy to install PowerShell as a .NET Global tool.

dotnet tool install --global PowerShell

Instalator narzędzia dotnet dodaje ~/.dotnet/tools do zmiennej PATH środowiskowej.The dotnet tool installer adds ~/.dotnet/tools to your PATH environment variable. Jednak aktualnie uruchomiona powłoka nie ma PATH zaktualizowanego .However, the currently running shell does not have the updated PATH. Program PowerShell powinien być w stanie uruchomić z nowej powłoki, wpisując pwsh .You should be able to start PowerShell from a new shell by typing pwsh.

Zainstaluj program OpenSSL.Install OpenSSL. Program OpenSSL jest wymagany w przypadku operacji komunikacji zdalnej programu PowerShell i CIM.OpenSSL is needed for PowerShell remoting and CIM operations.

Archiwa binarneBinary Archives

Dla platformy macOS są udostępniane archiwa binarne programu PowerShell tar.gz umożliwiające zaawansowane scenariusze wdrażania.PowerShell binary tar.gz archives are provided for the macOS platform to enable advanced deployment scenarios. W przypadku instalacji przy użyciu tej metody należy również ręcznie zainstalować wszelkie zależności.When you install using this method you must also manually install any dependencies.

Zainstaluj program OpenSSL.Install OpenSSL. Program OpenSSL jest wymagany w przypadku operacji komunikacji zdalnej programu PowerShell i CIM.OpenSSL is needed for PowerShell remoting and CIM operations.

Uwaga

Za pomocą tej metody można zainstalować dowolną wersję programu PowerShell, w tym najnowszą:You can use this method to install any version of PowerShell including the latest:

Instalowanie archiwów binarnych w systemie macOSInstalling binary archives on macOS

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L -o /tmp/powershell.tar.gz https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.1.3/powershell-7.1.3-osx-x64.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
sudo mkdir -p /usr/local/microsoft/powershell/7.1.3

# Expand powershell to the target folder
sudo tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /usr/local/microsoft/powershell/7.1.3

# Set execute permissions
sudo chmod +x /usr/local/microsoft/powershell/7.1.3/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
sudo ln -s /usr/local/microsoft/powershell/7.1.3/pwsh /usr/local/bin/pwsh

Instalowanie zależnościInstalling dependencies

Program OpenSSL jest wymagany w przypadku operacji komunikacji zdalnej programu PowerShell i CIM.OpenSSL is required for PowerShell remoting and CIM operations. W razie potrzeby można zainstalować program OpenSSL za pośrednictwem portów MacPort.You can install OpenSSL via MacPorts if needed.

Uwaga

MacPorts i Homebrew mogą mieć problemy, gdy są używane razem w tym samym systemie.MacPorts and Homebrew can have problems when used to together on the same system. Jednak homebrew nie ma pakietu dla openssl 1.0.However, Homebrew does not have a package for OpenSSL 1.0. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz MacPorts FAQ (MacPorts — często zadawane pytania).For more information, see the MacPorts FAQ.

 1. Zainstaluj narzędzia wiersza polecenia programu Xcode.Install the Xcode command-line tools. Narzędzia Xcode są wymagane przez porty MacPort.The Xcode tools are required by MacPorts.

  xcode-select --install
  
 2. Zainstaluj oprogramowanie MacPorts.Install MacPorts. Jeśli potrzebujesz instrukcji, zapoznaj się z przewodnikiem instalacji.If you need instructions, refer to the installation guide.

 3. Zaktualizuj macPorty, sudo port selfupdate uruchamiając .Update MacPorts by running sudo port selfupdate.

 4. Uaktualnij pakiety MacPorts, uruchamiając program sudo port upgrade outdated .Upgrade MacPorts packages by running sudo port upgrade outdated.

 5. Zainstaluj program OpenSSL, uruchamiając program sudo port install openssl10 .Install OpenSSL by running sudo port install openssl10.

 6. Połącz biblioteki, aby udostępnić je programowi PowerShell:Link the libraries to make them available to PowerShell:

  sudo mkdir -p /usr/local/opt/openssl
  sudo ln -s /opt/local/lib/openssl-1.0 /usr/local/opt/openssl/lib
  

Odinstalowywanie programu PowerShellUninstalling PowerShell

Jeśli program PowerShell został zainstalowany z programem Homebrew, użyj następującego polecenia, aby odinstalować program:If you installed PowerShell with Homebrew, use the following command to uninstall:

brew uninstall --cask powershell

Jeśli program PowerShell został zainstalowany za pośrednictwem pobierania bezpośredniego, program PowerShell należy usunąć ręcznie:If you installed PowerShell via direct download, PowerShell must be removed manually:

sudo rm -rf /usr/local/bin/pwsh /usr/local/microsoft/powershell

Aby usunąć dodatkowe ścieżki programu PowerShell, zapoznaj się z sekcją ścieżki w tym dokumencie i usuń ścieżki przy użyciu polecenia sudo rm .To remove the additional PowerShell paths, refer to the paths section in this document and remove the paths using sudo rm.

Uwaga

Nie jest to konieczne, jeśli zainstalowano program Homebrew.This is not necessary if you installed with Homebrew.

ŚcieżkiPaths

 • $PSHOME to /usr/local/microsoft/powershell/7.1.3/$PSHOME is /usr/local/microsoft/powershell/7.1.3/
 • Profile użytkowników będą odczytywane z ~/.config/powershell/profile.ps1User profiles will be read from ~/.config/powershell/profile.ps1
 • Profile domyślne będą odczytywane z $PSHOME/profile.ps1Default profiles will be read from $PSHOME/profile.ps1
 • Moduły użytkownika będą odczytywane z ~/.local/share/powershell/ModulesUser modules will be read from ~/.local/share/powershell/Modules
 • Udostępnione moduły będą odczytywane z /usr/local/share/powershell/ModulesShared modules will be read from /usr/local/share/powershell/Modules
 • Moduły domyślne będą odczytywane z $PSHOME/ModulesDefault modules will be read from $PSHOME/Modules
 • Historia psreadline zostanie zanotowana w ~/.local/share/powershell/PSReadLine/ConsoleHost_history.txtPSReadline history will be recorded to ~/.local/share/powershell/PSReadLine/ConsoleHost_history.txt

Profile respektują konfigurację programu PowerShell dla każdego hosta.The profiles respect PowerShell's per-host configuration. Dlatego domyślny profil specyficzny dla hosta istnieje w lokalizacji w Microsoft.PowerShell_profile.ps1 tych samych lokalizacjach.So the default host-specific profile exists at Microsoft.PowerShell_profile.ps1 in the same locations.

Program PowerShell przestrzega specyfikacji katalogu podstawowego XDG w systemie macOS.PowerShell respects the XDG Base Directory Specification on macOS.

Ponieważ macOS jest pochodną BSD, zamiast prefiksu jest /usr/local używany prefiks /opt .Because macOS is a derivation of BSD, the prefix /usr/local is used instead of /opt. Tak $PSHOME więc, to , a /usr/local/microsoft/powershell/7.1.3/ link symboliczny znajduje się pod . /usr/local/bin/pwshSo, $PSHOME is /usr/local/microsoft/powershell/7.1.3/, and the symbolic link is placed at /usr/local/bin/pwsh.

Obsługa instalacjiInstallation support

Firma Microsoft obsługuje metody instalacji w tym dokumencie.Microsoft supports the installation methods in this document. Mogą być dostępne inne metody instalacji z innych źródeł.There may be other methods of installation available from other sources. Chociaż te narzędzia i metody mogą działać, firma Microsoft nie może obsługiwać tych metod.While those tools and methods may work, Microsoft cannot support those methods.

Dodatkowe zasobyAdditional Resources