Ustawienia debugera i przygotowanie

W tej sekcji opisano ustawienia właściwości związane z debugerem oraz przygotowania wymagane do debugowania programu za pomocą Visual Studio debugera. Jeśli tworzysz program w programie przy użyciu szablonów projektu, te ustawienia są ustawiane Visual Studio poprawnie w konfiguracji debugowania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to: Set Debug and Release Configurations ( Jak ustawić konfiguracje debugowania i wydania).

W tej sekcji

How to: Specify Debugger Ustawienia Opisuje ustawienia debugera w oknie dialogowym Opcje.

Debuger Project Ustawienia Wyjaśnia, jak określić ustawienia debugera, jak ustawić konfiguracje debugowania i wydania oraz jak zarządzać symbolami i kodem źródłowym. Opisano również odpowiednie ustawienia projektu dla języków C++, C#, F# i Visual Basic konfiguracji debugowania, a także projektów internetowych.

Debugowanie projektów DLL Opisuje zalecane ustawienia projektu do debugowania projektów DLL, sposób debugowania z projektu DLL, sposób debugowania w trybie mieszanym oraz sposób debugowania biblioteki sterowania internetowego kodu zarządzanego.

Projekty konsoli Zawiera instrukcje dotyczące konfigurowania projektów konsoli do debugowania.

How to: Debug an Executable Not Part of a Visual Studio Solution Wyjaśnia, jak debugować plik wykonywalny, który nie jest tworzony w ramach Visual Studio projektu.

Debugowanie aplikacji 64-bitowych Opisuje sposób debugowania aplikacji 64-bitowych.

Jak określić starszą wersję .NET Framework debugowania Opisuje sposób ustawienia klucza rejestru, aby wskazać debugerowi, której wersji użyć.

Zobacz też